2 роки тому
Немає коментарів

Поліпшення природного середовища і раціональне використання природних ресурсів — одна з найважливіших народногосподарських проблем у нашій країні в епоху розгорнутого будівництва комуністично­го суспільства, яке відбувається в умовах науково-технічної революції. Бурхливий розвиток народного господарства, всебічний розвиток ра­дянського суспільства, невпинне зростання його культури, праці і від­починку неминуче ведуть до чимраз глибшого і різноманітнішого вико­ристання природних умов та природних ресурсів, втручання людини в природні процеси, в режими природних комплексів.

У цих умовах усім радянським спеціалістам, як промислового і сільськогосподарського виробництва, так і науки, культури і охорони здоров’я, особливо потрібні глибокі знання природного середовища, в якому відбувається процес виробництва, життя, праці і відпочинку ра­дянських людей.

За післявоєнні роки на території Івано-Франківської області про­ведені великі і дуже різноманітні дослідження природи: геологічні, гео­морфологічні, кліматологічні, гідрологічні, геоботанічні, зоогеографічні, ґрунтознавчі, комплексно-географічні (ландшафтознавчі), які дали ве­лику кількість нових матеріалів і даних щодо характеристики природ­них умов і природних ресурсів області. Без знання цих нових даних неможливе ні правильне планування народногосподарських заходів, ні раціональне використання природного середовища і збереження при­родних ресурсів.

Але майже всі ці нові матеріали розкидані в численних виданнях у вигляді статей, тез, повідомлень у різних журналах, збірниках, за­писках тощо. Через це вони майже недоступні для широких кіл спеціа­лістів народного господарства, науки і культури. Ними практично не можуть користуватися і вчителі, які мусять, за сучасними програмами, подати учням відомості про природу своєї області і району.

Висвітлити сучасні, добре систематизовані і узагальнені матеріали про природне середовище Івано-Франківської області як в галузевому, так і в комплексному аспектах, розглянути основні питання раціонального використання природних умов і природних ресурсів області — мета, яку поставили перед собою автори цієї книги.

Книгу написали спеціалісти різних галузей природничих наук, кра­щі знавці природи Івано-Франківської області, а саме: розділи — «Гео­логічна будова» — доктор геолого-мінералогічних наук, професор Львів­ського університету Я. О. Кульчицький; «Плейстоценові відклади» — кандидат геолого-мінералогічних наук старший науковий співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин АН УРСР М. С. Демедюк; «Підземні води» — старший науковий співробітник цього ж інституту кандидат геолого-мінералогічних наук О. Д. Штогрин; «Геоморфологія» і «Природні комплекси» — професор Львівського університету К. І. Ге­ренчук; «Клімат» — доцент цього ж університету М. С. Андріанов; «Рослинність» — доценти Львівського університету І. В. Бережний та­ Є. І. Шишова; підрозділ «Лісові ресурси» — доцент Львівського універ­ситету О. І. Шаблій; «Тваринний світ» — доктор біологічних наук, про­фесор Львівського лісотехнічного інституту К. А. Татаринов; «Поверх­неві води» і «Фізико-географічні райони» — доценх Львівського універ­ситету М. М. Койнов; «Охорона природи» — доктор біологічних наук старший науковий співробітник Львівського державного природознавчо­го музею С. М. Стойко, К. І. Геренчук; «Грунти» — кандидат географіч­них наук, доцент Львівського університету С. В. Трохимчук у спів­авторстві з працівниками Івано-Франківського філіалу Інституту «Укр­земпроект» М. Г. Михальським та І. Д. Ткачуком. Вступний розділ «За­гальний огляд» написали професор К. І. Геренчук і доцент М. М. Койнов. Бібліографічний покажчик до книги склав працівник географічного фа­культету Львівського університету І. М. Гуньовський. Наукову редакцію книги виконав доктор географічних наук, професор К. І. Геренчук. Фото­графії П. А. Трибуна.

Авторський колектив сподівається, що книга «Природа Івано-Фран­ківської області» допоможе вчителям географії і біології, спеціалістам сільського і лісового господарства, інженерам проектних установ, сту­дентам природничих і багатьох технічних факультетів, туристам і крає­знавцям і взагалі всім, хто цікавиться природою і вболіває за її здоро­вий розвиток, краще зрозуміти особливості природи Івано-Франківсь­кої області, глибше переконатися в тому, що природне середовище, в якому ми живемо, працюємо і відпочиваємо, не є простою сумою пред­метів і явищ, нічим не пов’язаних між собою, а являє собою цілісну систему. Систему надзвичайно складну, в якій усі її компоненти — гео­логічна будова, рельєф, клімат, рослинний і тваринний світи, внутрішні води і ґрунти — перебувають у тісних і завжди закономірних зв’язках.

Ця книга є другою спробою широкої, галузевої і комплексної ха­рактеристики природних умов адміністративної області західної части­ни нашої республіки. Науковий редактор і автори будуть глибоко вдячні всім товаришам, які пришлють свої зауваження і відгуки на неї.

comments powered by HyperComments