3 роки тому
Немає коментарів

Метеорологія належить до наук, практичне значення яких ціл­ком очевидне. Насамперед треба підкреслити значення правильної оцінки умов погоди і врахування впливу їх на виробничу діяльність людини.

Важко вказати такий вид цієї діяльності, для якого зовсім не мали б значення відомості про погоду, яка має бути. Іноді кажуть, що в металургії, у важкій промисловості, в заводських цехах, зовсім закритих від зовнішніх впливів, погода не відбивається на виробничій діяльності.

Проте це не зовсім так: виробничий процес може бути вільний від впливів зовнішнього повітря, але самі люди, і робітник, і ін­женер, при всяких умовах зазнають впливу погоди і на виробни­цтві, і в побуті, і в якійсь мірі їх працездатність і продуктивність залежать і від неї.

Найчастіше вказують на залежність від погоди сільського гос­подарства. Вона незаперечна, але в нашу епоху зазнає великих змін. Погода перестала бути неподільним володарем урожаю і не відбирає вже його в колгоспного селянства в такій мірі, як це бу­вало за старих часів, а нерідко і зовсім не зменшує врожаю, незва­жаючи на велику несприятливість метеорологічних умов.

І в цьому подоланні залежності від природи, в успіхах боротьби за врожай немалий вклад належить і метеорології. Такого ж вели­кого значення набуває метеорологія в новому напрямі, в пере­можному русі за небувалу досі врожайність сільськогосподарських культур, за просування їх у нові райони, за підвищення продук­тивності тваринництва. Важко собі уявити, що бавовник і цитру­сові культури могли б поширитися на Україні, якби клімат її не був досить вивчений.

Знання поточної метеорологічної обстановки і вміння правиль­но врахувати її визначають у нас успіх багатьох сільськогоспо­дарських кампаній, від сівби і до збирання, і навіть ще до сівби, якщо мати на увазі успішно розроблені агрономами спільно з ме­теорологами умови снігонагромадження, боротьби за збереження вологи під час сніготанення, систему сталінських полезахисних смуг, нові прийоми зрошення.

Дуже заінтересовані в об’єктивній оцінці поточних умов погоди і всі види транспорту, бо без відомостей про погоду надто утруднені і експлуатація залізниць, і річковий сплав, а польоти літаків бу­вають просто небезпечні, незважаючи на чудові досягнення кращих пілотів світу — радянських льотчиків.

Артилерія не може успішно попадати в ціль, не знаючи стану атмосфери, вологості повітря, температури повітря, швидкості напряму вітру і т. ін.

Кращі види зв’язку, і дротового і по радіо, не були б такі на­дійні, якби не враховувались можливі впливи гроз, магнітних бур і вологості повітря.

В енергетичному господарстві, експлуатації електростанцій і їх ліній передачі метеорологічні відомості забезпечують боротьбу 8 аваріями.

В лісовій справі на них ґрунтується боротьба з пожежами. Добування торфу і його сушіння настільки зумовлені правильним урахуванням умов погоди, що в системі торфової промисловості існує добре організована метеорологічна служба.

В медицині обмежувались досі врахуванням метеорологічних умов тільки під час курортного лікування, але з поширенням вчен­ня великого російського фізіолога І. П. Павлова, який показав нерозривний зв’язок організму і зовнішнього середовища, всяка лікувальна робота не може вже вважатись повноцінною без ураху­вання метеорологічної обстановки, в якій вона здійснюється.

Ні один будівельний проект не робиться без знання умов, в яких об’єкт будуватиметься, і ні один сучасний будівельник не веде робіт, не приглядаючись до метеорологічних умов.

Ось чому такі недоречні іронічні зауваження окремих громадян на адресу метеорологів, зайнятих нібито немудрою справою — по­відомленням про погоду, «яку і без них усі бачать», або ж про по­году, що вже минула. Освічена людина не повинна допускати такого відношення до науки, якій ми багато чим зобов’язані.

Ще більшу допомогу подають метеорологи своєю прогностичною діяльністю.

Уже й тепер великою підмогою в господарській діяльності у всіх перелічених вище і багатьох інших галузях служать коротко­часні прогнози, які даються на 3—5 днів вперед і уточнюються прогнозуванням на кожну наступну добу.

Коли ж буде досягнута незаперечна достовірність прогнозів на рік, сезон або навіть тільки на наступний місяць, у виробничому житті і праці станеться повна революція.

Здійснене в нас планування народного господарства дістане при цьому таке могутнє підкріплення, що важко навіть уявити успіхи, яких можна буде досягти при цьому. І та увага, яку при­діляють у нас метеорології, та сила прагнення, з якою трудяться дослідники в цій галузі, обіцяють успішне розв’язання проблеми прогнозу на довгий час уже в недалекому майбутньому.

comments powered by HyperComments