Екологія. Особини, популяції і угрупування. Частина 1

Зміст

 1. Передмова редактора перекладу
 2. Передмова
 3. Вступ: організми
 4. Вступ: відповідність між організмами та середовищем
 5. Історичні фактори
 6. Конвергенція та паралелізм
 7. Схожість між угрупованнями та несхожість форм всередині угруповань
 8. Спеціалізація всередині видів
 9. Співвідношення між організмами та змінюваним середовищем
 10. Пари видів
 11. Вступ: умови
 12. Температура та організми
 13. Температура оточуючого середовища
 14. Температура, поширення та чисельність організмів
 15. Вода у наземних місцепроживаннях: відносна вологість
 16. рН води та грунту
 17. Солоність
 18. Течія
 19. Структура грунтів та природа субстрату
 20. Зональність морського берега
 21. Забруднюючі речовини
 22. Вступ: ресурси
 23. Сонячне випромінювання як ресурс
 24. Неорганічні молекули як ресурси
 25. Організми як харчовий ресурс
 26. Простір як ресурс
 27. Класифікація ресурсів
 28. Вимірювання екологічної ніші, відповідні до ресурсів
 29. Вступ: життя як екологічна подія
 30. Що таке особина? Унітарні та модулярні організми
 31. Визначення чисельності особин
 32. Життєві цикли та кількісний опис народжуваності та смертності
 33. Організми з однорчним циклом
 34. Багатократне розмноження при перекриванні поколінь
 35. Коефіцієнт відтворення, час генерації та швидкості збільшення популяції
 36. Однократне розмноження при перекриванні поколінь
 37. Розмноження, неперервне по відношенню до популяції та однократне по відношенню до сосбини
 38. Неперервне багатократне розмноження: демографія людини
 39. Висновки: заглядаючи наперед
 40. Вступ: міграції та розселення організмів у просторі та часі
 41. Закономірності розміщення організмів у просторі
 42. Закономірності міграцій
 43. Розселення
 44. Внутрішньо- та міжпопуляційні відмінності за здатністю та схильністю до розселення
 45. Розселення та неродинне схрещування
 46. Спокій та сплячка: розселення у часі
 47. Розселення клонів
 48. Вступ: взаємодії
 49. Вступ: сутність внутрішньовидової конкуренції
 50. Загальні ознаки внутрішньовидової конкуренції
 51. Внутрішньовидова конкуренція та залежні від щільності смертність та плодючість
 52. Внутрішньовидова конкуренція та регуляція чисельності популяції
 53. Внутрішньовидова конкуренція та залежний від щільності ріст
 54. Кількісна оцінка внутрішньовидової конкуренції
 55. Вступ: математичні моделі
 56. Модель популяції з дискретним розмноженням
 57. Неперервне розмноження: логістичне рівняння
 58. Індивідуальні відмінності: асиметрична конкуренція
 59. Територіальність
 60. Самозріжування популяцій
 61. Вступ: міжвидова конкуренція
 62. Деякі приклади міжвидової конкуренції
 63. Деякі загальні риси міжвидової конкуренції
 64. Конкурентне виключення чи співіснування?
 65. Співіснування внаслідок розділення ніш: гіпотеза лімітуючої схожості
 66. Неоднорідність, заселення та випереджуюча конкуренція
 67. Вдавана конкуренція: простір, вільний від ворогів
 68. Інтерпретація випадків розділення ніш у природі
 69. Експрериментальне підтвердження міжвидової конкуренції
 70. Експерименти у природних умовах
 71. Що лежить у основі розділення ніш
 72. Вступ: типи хижаків
 73. Вплив рослиноїдності на окремі рослини
 74. Вплив хижацтва на популяцію жертви
 75. Вплив споживання їжі на консументів
 76. Вступ: поведінка хижаків
 77. Ширина спектру харчування та склад їжі
 78. Ширина спектру харчування з точки зору оптимального здобування їжі
 79. Їжездобувальна поведінка у більш широкому розумінні
 80. Функціональні відповіді: швидкість споживання та щільність їжі
 81. Вплив щільності консументів: взаємна інтерференція
 82. Консументи та харчові плями
 83. Ідеальний вільний розподіл: агрегація та інтерференція
 84. Плямистість і час: «гра у хованки»
 85. Поведінка, яка призводить до агрегованого розміщення
 86. Використання харчових плям з точки зору оптимального добування їжі
 87. Вступ: приклади динаміки чисельності та необхідність їх пояснення
 88. Основні моделі динаміки у системах хижак-жертва та рослина-рослиноїдна тварина: тенденція до появи циклічних коливань
 89. Ефекти самообмеження
 90. Неоднорідність, агрегація та часткові притулки
 91. Функціональні відповіді та ефект Оллі
 92. Декілька рівноважних станів: пояснення спалахів чисельності
 93. Резюме
 94. Збір урожаю, рибальство, полювання та вибракування
 95. Додатки
 96. Вступ: редуценти та детритофаги
 97. Організми
 98. Взаємодії між детритофагами та їх ресурсами
 99. Висновки
 100. Вступ: паразитизм та хвороби
 101. Різноманіття паразитів
 102. Передача та поширення
 103. Господар як місцепроживання
 104. Реакції господарів
 105. Популяційна динаміка паразитизму
 106. Поліморфізм та генетичні зміни у паразитів та їх господарів
 107. Вступ: мутуалізм
 108. Приклади мутуалізму, який включає поведінкові взаємозв’язки
 109. Мутуалізм, який включає розведення рослин та тварин
 110. Мутуалізм про запилення
 111. Мутуалізм за участю організмів, які населяють травний тракт
 112. Симбіоти, які живуть у тканинах та клітинах тварин
 113. Мутуалізм вищих рослин та грибів – мікориза
 114. Мутуалізм водоростей та тварин
 115. Мутуалізм гриба та водорості – лишайники
 116. Мутуалістична фіксація азоту
 117. Еволюція субклітинних структур при симбіозі
 118. Моделі мутуалізму
 119. Деякі загальні риси життєдіяльності мутуалістів
ecology-individuals-populations-and-communities-part-1

Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. Экология. Особи, популяции и сообщества. – Т. 1. – М.: Мир, 1989. – 667 с.