Загальна геоморфологія

Зміст

 1. Передмова
 2. Геоморфологія як наука. Об’єкт її вивчення
 3. Загальні відомості з історії виникнення та розвитку геоморфологічної науки
 4. Поняття про форми та елементи форм рельєфу
 5. Морфографія та морфометрія рельєфу
 6. Генезис рельєфу
 7. Вік рельєфу
 8. Властивості гірських порід та їх роль у рельєфотворенні
 9. Рельєф та геологічні структури
 10. Рельєф та клімат
 11. Рельєфотвірна роль тектонічних рухів земної кори
 12. Складчасті порушення та їх прояв у рельєфі
 13. Розривні порушення та їх прояв у рельєфі
 14. Рельєфотвірна роль вертикальних та горизонтальних рухів земної кори
 15. Рельєфотвірна роль новітніх тектонічних рухів земної кори
 16. Магматизм та рельєфотворення
 17. Землетруси як фактор ендогенного рельєфотворення
 18. Будова земної кори та планетарні форми рельєфу
 19. Мегарельєф материків
 20. Мегарельєф платформ суші
 21. Мегарельєф рухливих поясів материків
 22. Мегарельєф підводних окраїн материків
 23. Мегарельєф геосинклінальних областей (перехідних зон)
 24. Мегарельєф дна океану та серединно-океанічних хребтів
 25. Екзогенні процеси та рельєф
 26. Вивітрювання та рельєфотворення
 27. Схили, схилові процеси та рельєф схилів
 28. Схилові процеси та рельєф схилів
 29. Взаємини схилових процесів у просторі та часі
 30. Вік схилів
 31. Розвиток схилів. Поняття про пенеплени, педименты, педиплени та поверхні вирівнювання
 32. Деякі загальні закономірності роботи водотоків
 33. Робота тимчасових водотоків та створювані ними форми рельєфу
 34. Робота рік. Річкові долини
 35. Звивини русла, їх елементи та форма. Класифікація звивин
 36. Заплава. Формування заплавної долини. Будова та рельєф заплав. Типи заплав
 37. Річкові тераси
 38. Морфологічні та генетичні типи річкових долин
 39. Асиметрія долин
 40. Річкова та долинна мережа. Річкові басейни
 41. Типи ерозійно-денудаційного рельєфу та фактори, які його обумовлюють
 42. Поняття «карст». Умови карстоутворення. Гідрологічний режим карстових областей
 43. Найбільш поширені поверхневі форми рельєфу карстових областей
 44. Ріки та долини карстових областей
 45. Печери карстових областей
 46. Зонально-кліматичні типи карсту
 47. Псевдокарстові процеси та форми рельєфу
 48. Гляціальні процеси та форми рельєфу
 49. Умови формування льодовиків. Типи льодовиків
 50. Форми гірсько-льодовикового рельєфу
 51. Рельєф областей покривного плейстоценового зледеніння
 52. Рельєф перигляціальних областей
 53. Поширення та будова вічномерзлих грунтів
 54. Мерзлотні форми рельєфу
 55. Форми рельєфу аридних країн
 56. Форми дефляційного та корразійного рельєфу
 57. Еолові акумулятивні форми
 58. Аридно-денудаційні форми рельєфу
 59. Поняття «берег». Хвилі та хвильові течії
 60. Поперечне переміщення наносів
 61. Пляж та сортування матеріалу у зоні дії прибійного потоку
 62. Підводні вали та берегові бари
 63. Поздовжнє переміщення наносів
 64. Утворення акумулятивних форм при поздовжньому переміщенні наносів
 65. Абразія
 66. Вирівнювання берегової лінії
 67. Особливості берегів припливних морів
 68. Коралові береги та острови
 69. Морські тераси
 70. Гравітаційні підводні процеси
 71. Про геоморфологічну діяльність донних та постійних поверхневих течій
 72. Про біогенні фактори рельєфоутворення
 73. Акумуляція осадового матеріалу – найважливіший процес на дні Світового океану
 74. Структура геоморфологічних досліджень
 75. Методи польових геоморфологічних досліджень
 76. Геоморфологічні карти
 77. Висновки
general_geomorphology

Леонтьев О.К., Рычагов Г.И. Общая геоморфология: Учеб. для студ. геогр. спец. вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 319 с.