Основи історичної геології

Зміст

 1. Сучасна будова земної кори та задачі її історико-геологічного дослідження
 2. Головні моменти розвитку історичної геології
 3. Положення історичної геології серед інших геологічних дисциплін
 4. План курсу
 5. Визначення відносного віку порід у одному розрізі
 6. Принципи співставлення розрізів осадових порід
 7. Приклади вкладення палеонтологічного методу до співставлення розрізів осадових порід. Поняття про геохронологічну шкалу
 8. Будова геохронологічної колонки (зведений хронологічний розріз порід земної кори)
 9. З історії становлення сучасних стратиграфічних підрозділів
 10. Опосередковане вкладення палеонтологічного методу та визначення віку ефузивних, інтрузивних та метаморфічних порід
 11. Співставлення морських та континентальних відкладів
 12. Міграція морської фауни та її зв’язок з характером грунту як джрела помилок при роботі палеонтологічним методом
 13. Неповнота палеонтологічного літопису та її значення для стратиграфії та палеофауністики
 14. Про деякі чергові теоретичні задачі у області геохронології
 15. Поняття про абсолютну геохронологію
 16. Основи фаціального аналізу морських відкладів. Про принцип актуалізму як основу фаціального аналізу
 17. Гідрологічний режим сучасних нормальних морів та механізм опріснення та осолонення внутрішньоконтинентальних басейнів
 18. Органічний світ та опади нормального моря та морів, що опріснюються та засолюються
 19. Про методи відновлення нормально-морських осолонених та опріснених водойм минулого
 20. Літоральні опади морів та їх ознаки
 21. Про рельєф та глибини морів геологічного минулого та про методи їх реконструкції
 22. Деякі закономірності у розміщенні шельфових фацій сучасних морів та їх значення для палеогеографії морів минулого
 23. Про відображення кліматичних умов на опадоутворення у морі
 24. Про вплив підводного вулканізму на опадоутворення у морських водоймах
 25. Основи фаціального аналізу континентальних відкладів. Поняття про палеогеографічну карту. Фаціальний комплекс рівнин гумідного клімату
 26. Опади рівнинних площ аридного клімату та їх характерні особливості
 27. Фаціальний комплекс міжгірних депресій (котловин та передгірь)
 28. Фаціальний комплекс площ материкового зледеніння
 29. Континентальний осадо-ефузивний комплекс та його особливості
 30. Поверхні розмиву та їх значення для палеогегорафії давніх континентальних площ
 31. Про палеогеографічну карту та деякі її особливості
 32. Типи рухів земної кори, їх особливості та генетичні співвідношення
 33. Аналіз геологічного розрізу як метод реконструкції рухів земної кори
 34. Палеогеографічний метод вивчення епейрогенічних рухів земної кори
 35. Про джерела помилок при вивченні епейрогенічних рухів земної кори
 36. Рухи земної кори, що викликають кутові невідповідності нашарувань
 37. Особливості орогенетичних процесів порівняно з епейрогенічними та їх генетичне співвідношення
 38. Основні структурні одиниці земної кори, напрямок та етапи її тектонічної еволюції
 39. Основні структурні одиниці сучасних континентів
 40. Про тектоніку сучасних океанських депресій
 41. Сутність тектонічної еволюції сіалічної оболонки земної кори
 42. Про природні етапи у тектонічній еволюції сіалічної оболонки Землі
 43. Найдавніша (докембрійська) історія земної кори
 44. Абсолютна тривалість докембрійського періоду та найдавніше достовірно відомий стан земної кори
 45. Докембрійські породи Руської платформи та її формування
 46. Докембрійська історія Північноамериканської платформи
 47. Докембрійська історія Північноамериканської платформи
 48. Про докембрійську історію інших платформ
 49. Про докембрійські породи та історію геосинклінальних областей
 50. Про ріст стратосфери в цілому як найважливіший процес докембрійської історії
 51. Деякі особливості фізико-географічної ситуації докембрійських епох
 52. Про особливості осадонакопичення у докембрії
 53. Про малу рудоносність докембрійських інтрузій та можливій причині цього явища
 54. Історія земної кори у кембрійський період. Орнанічний світ та керівні викопні кембрійського періоду
 55. Геосинклінальні зони Старого світу
 56. Руська платформа
 57. Сибірська платформа
 58. Китайська платформа
 59. Гондванська глиба
 60. Північна та Південна Америка
 61. Загальні риси палеогеографії та рух земної кори за кембрійський період
 62. Історія земної кори у силурійський період. Органічний світ та керівні викопні силуру
 63. Геосинклінальні зони Євразії
 64. Руська платформа
 65. Сибірська платформа
 66. Китайська платформа
 67. Гондванська глиба
 68. Північна Америка
 69. Загальні риси палеогеографії та рухів земної кори за силурійський період
 70. До питання про вимирання органічних форм у силурійський період
 71. Загальні питання каледонського тектонічного етапу
 72. Основний зміст та результати геологічних подій каледонського етапу
 73. Загальна схема рухів земної кори протягом каледонського тектонічного етапу
 74. Основні риси геосинклінального режиму
 75. Основні риси платформенного режиму
 76. Клімати каледонського етапу
 77. Особливості осадонакопичення у каледонський тектонічних етап
historical_geology

Страхов Н.М. Основы исторической геологии. – М. – Л.: Государственное изд-во геологической литературы, 1948. – 254 с.