Грунтознавство

Зміст

 1. Вступ
 2. Історія розвитку ґрунтознавства
 3. Поняття про геологію
 4. Походження і будова Землі
 5. Хімічний склад земної кори
 6. Утворення, властивості та класифікація мінералів
 7. Мінерали, які беруть участь у ґрунтотворних процесах і застосовуються в народному господарстві
 8. Гірські породи та їх класифікація
 9. Вивітрювання мінералів і гірських порід
 10. Основні відомості з історичної геології
 11. Ґрунтотворні породи
 12. Лабораторно-практичні заняття з геології, мінералогії та петрографії
 13. Загальна схема ґрунтотворного процесу та основні фактори грунтоутворення
 14. Основні фактори грунтотворення
 15. Роль зелених рослин у процесах грунтотворення
 16. Хімічний склад рослинних решток
 17. Мікроорганізми та їх роль у ґрунтотворному процесі
 18. Роль тваринних і рослинних організмів у процесах грунтотворення
 19. Біологічний і геологічний кругообіги елементів живлення в природі
 20. Вплив материнської породи, клімату, рельєфу та віку грунту на процеси грунтотворення
 21. Ґрунтовий профіль і його морфологічні ознаки
 22. Органічна і мінеральна частини грунту
 23. Механічний склад грунтів і ґрунтотворних порід
 24. Колоїди та вбирна здатність грунту
 25. Кислотність і лужність грунту
 26. Структура грунту та її агрономічне значення
 27. Фізичні властивості грунту
 28. Водні властивості грунту
 29. Ґрунтове повітря та його склад
 30. Теплові властивості грунту
 31. Поживний режим грунту
 32. Ґрунтовий розчин
 33. Родючість грунту та заходи щодо її підвищення
 34. Класифікація грунтів
 35. Ґрунтові зони
 36. Грунти тундрової зони
 37. Грунти тайгово-лісової зони
 38. Грунти зони Полісся УРСР
 39. Сільськогосподарське використання грунтів зони Полісся УРСР
 40. Болотні ґрунти
 41. Сільськогосподарське використання болотних грунтів
 42. Бурі лісові ґрунти широколистяних лісів
 43. Грунти зони лісостепу
 44. Заходи поліпшення родючості грунтів лісостепової зони
 45. Чорноземні ґрунти степової зони
 46. Чорноземи УРСР
 47. Сільськогосподарське використання чорноземів та основні заходи підвищення родючості їх
 48. Грунти зони сухих степів
 49. Сільськогосподарське використання та шляхи поліпшення родючості каштанових і бурих грунтів
 50. Грунти зони пустинних степів і пустинь
 51. Сільськогосподарське використання і поліпшення грунтів пустинних степів та пустинь
 52. Піски і піщані ґрунти
 53. Засолені ґрунти і солоді
 54. Грунти вологих субтропіків
 55. Грунти річкових заплав та їх сільськогосподарське використання
 56. Гірські ґрунти
 57. Грунти Передкарпаття, Карпат і Закарпаття
 58. Грунти Криму
 59. Охорона грунтів і боротьба з ерозією
 60. Заходи боротьби з ерозією
 61. Польовий метод дослідження грунтів
 62. Морфологічні ознаки, за якими характеризують профіль грунту
 63. Ілюстрації
soil_science

Шкварук М.М., Делеменчук М.І. Грунтознавство. – К.: Вища школа, 1976. – 320 с.