10 months ago
No comment

Sorry, this entry is only available in
Ukrainian
На жаль, цей запис доступний тільки на
Ukrainian.
К сожалению, эта запись доступна только на
Ukrainian.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

У Директивах XXIV з’їзду КПРС про розвиток господар­ства СРСР на 1971—1975 pp. підкреслюється, що необхідно посилити охорону природи, підвищити відповідальність міністерств і відомств, під­приємств, установ і організацій за раціональне використання природних ресурсів — землі, вод, атмосфери, корисних копалин, а також за відтво­рення рослинного і тваринного світу.

Для того щоб успішно виконати це завдання, треба передусім добре знати природні умови країни, розуміти їх специфіку і відмінності по кожній окремо взятій території: адміністративній області, району, гос­подарству. Знання природних умов адміністративних областей потрібні дуже широкому колу радянських людей: працівникам проектних інсти­тутів, вчителям, спеціалістам сільського лісового і водного господарств, працівникам органів у справах охорони природи, краєзнавцям, туристам та іншим.

За роки Радянської влади проведено багато різноманітних і глибо­ких досліджень природи Львівської області: геологічної будови, корисних копалин, геоморфологічної будови, клімату, режиму річок, географії рос­линного покриву, тваринного світу, характеру грунтів, будови природних територіальних комплексів. Проте матеріали цих досліджень розпорошені в надзвичайно численних і різноманітних виданнях — наукових запис­ках, доповідях, звітах тощо і тому мало доступні для широкого кола спеціалістів, яким необхідні зведені знання про природу області.

Слід мати на увазі, що для наукового планування і проектування потрібні не сумарні, хоча б і добре систематизовані зведення матеріалів про природу області, а передусім характеристики природних умов, тобто такі роботи, в яких були б показані існуючі генетичні зв’язки між окре­мими компонентами природи і явищами, що привели до утворення різ­номанітних природних комплексів зі своїми особливими структурами і динамікою процесів, а отже, і зі своєю специфікою господарського вико­ристання. У таку характеристику мусять входити також і закономірно­сті географічного поширення природних комплексів по території області.

Автори цієї роботи поставили перед собою завдання — дати таку ха­рактеристику природних умов Львівської області, у якій, з одного боку, на підставі сучасних даних були б охарактеризовані окремі компоненти природи (геологія, рельєф, клімат, води, рослинний та тваринний світи та грунти), а з другого,— ті територіальні природні комплекси, що ут­ворюють ці компоненти, і закономірності їх поширення по території області.

Передмову до книги і загальний огляд написав проф. К. І. Герен­чук; розділ «Геологічна будова і корисні копалини» — ст. науковий пра­цівник Українського науково-дослідного геологорозвідувального інститу­ту, кандидат геолого-мінералогічних наук В. С. Буров; (підрозділ «Плейстоценові відклади» написали кандидати геолого-мінералогічних наук А. Б. Богуцький і М. С. Демидюк; розділи «Геоморфологічні райо­ни» — проф. П. М. Цись; «Клімат» і «Поверхневі води» — кандидат гео­графічних наук Г. Л. Проць-Кравчук; «Підземні води» — кандидат гео­лого-мінералогічних наук О. Д. Штогрин; «Рослинність» — кандидати біологічних наук доценти І. В. Бережний і Є. І. Шишова (характери­стику лісових ресурсів області подав кандидат географічних наук доцент О. І. Шаблій). Авторами розділів «Грунти» є кандидат сільськогоспо­дарських наук А. І. Гуменюк; «Фауна хребетних» — доктор біологічних наук К. А. Татаринов; «Ландшафти і природні райони» — проф. К. І. Геренчук. Заключний розділ «Питання охорони природи» написали проф. К. І. Геренчук і доктор біологічних наук С. М. Стойко.

Авторами монографії складені картосхеми і таблиці, за винятком «Орографічної схеми», яку виконав доцент Чернівецького університету Я. Р. Дорфман, і «Карти грунтів», узагальненої кандидатом географічних наук G. В. Трохимчуком. Бібліографію упорядкував ст. лаборант кафед­ри фізичної географії Львівського університету І. М. Гуньовський.

Наукове редагування книги здійснив проф. К. І. Геренчук.

Ця книга є першою спробою повної географічної характеристики природних умов однієї з областей нашої республіки, і тому в ній, мож­ливо, виявляться окремі недоліки. Автори і науковий редактор будуть глибоко вдячні всім, хто надішле свої зауваження і відгуки на книгу.