1 year ago
No comment

Sorry, this entry is only available in
Ukrainian
На жаль, цей запис доступний тільки на
Ukrainian.
К сожалению, эта запись доступна только на
Ukrainian.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

З перших днів Радянської влади проблеми охорони природи, раціо­нального використання природних ресурсів постійно перебувають у центрі уваги соціа­лістичної держави. Великого значення цим питанням надавав В. І. Ленін. Його ідеї про дбайливе ставлення до природи, економне, господарське використання її багатств лягли в основу законодавства про охорону природи нашої Батьківщини.

Охороні природи і раціональному використанню природних ресурсів велику увагу приділив XXV з’їзд КПРС. В «Основних напрямах розвитку народного гос­подарства СРСР на 1976—1980 роки» підкреслюється: «Розробляти і здійснювати за­ходи по охороні навколишнього середовища, раціональному використанню і відтво­ренню природних ресурсів» (Матеріали XXV з’їзду КПРС. К., Політвидав України, 1976, с. 301).

В епоху розгортання науково-технічної революції охорона природи і раціональ­не використання природних ресурсів стає одним з важливих загальнодержавних зав­дань. Про це йшлося зокрема на IV сесії Верховної Ради СРСР 20 вересня 1972 p., у постанові якої наголошено на необхідності поліпшити підготовку учнів і студентів у галузі природознавства і захисту природного середовища, збільшити випуск спеціа­лістів цього профілю, котрі уміли б по-господарськи використовувати величезні при­родні ресурси. Комуністична партія і Радянський уряд вимагають посилити серед на­селення пропаганду знань щодо охорони природи і раціонального використання її багатств.

Керуючись цими настановами, авторський колектив поставив перед собою завдання дати систематичну і по можливості повну характеристику природних умов і природ­них ресурсів Ровенської області. За післявоєнні роки тут проведено чимало дослід­жень природи: геологічних, геоморфологічних, кліматологічних, гідрологічних, ґрун­тознавчих, геоботанічних, зоогеографічних, комплексно-географічних (ландшафто­знавчих), які значно збагатили наші знання про цю адміністративну область УРСР.

Колективну монографію написали спеціалісти різних галузей природничих наук, науковці Львівського університету і Українського інституту інженерів водного господарства (УІІВГ), члени Львівського та Ровенського відділів Географічного то­вариства УРСР, а саме: розділи «Загальний огляд» і «Природні комплекси та ланд­шафтні райони» — професор Львівського університету доктор географічних наук К. І. Геренчук; «Геологічна будова» і «Геоморфологія» — доцент УІІВГ кандидат географічних наук І. М. Коротун (підрозділ «Четвертинні відклади» — у співавторс­тві з керівником геологічної групи Ровенського філіалу інституту Укрдіпроводгосп Я. О. Новосадом); підрозділ «Корисні копалини» — викладачі УІІВГ І. М. Худошин та О. Г. Присяжнюк; розділи «Клімат» і «Поверхневі води» — кандидат географіч­них наук О. 3. Ревера; «Підземні води» — кандидат геолого-мінералогічних наук В. М. Нехорошев та І. М. Худошин; «Рослинність» — доцент Львівського університе­ту кандидат біологічних наук І. В. Бережний; «Грунти» — професор УІІВГ доктор сільськогосподарських наук С. Т. Вознюк і доценти цього ж інституту П. К. Кузьми­чев та В. О. Оліневич; «Тваринний світ» — професор Львівського медичного інститу­ту доктор біологічних наук К. А. Татаринов; «Охорона природи» — доценти УПВГ І. М. Коротун, О. 3. Ревера та старший інспектор Ровенської облдержінспекції з охорони природи Г. й. Костів.

Наукове редагування книги виконав професор Львівського університету К. І. Ге­ренчук. У підготовці цієї монографії, зокрема в організації авторського колективу, велику допомогу редакторові надали ректор УПВГ професор С. Т. Вознюк і декан факультету проектування та будівництва гідромеліоративних систем цього ж інститу­ту доцент І. М. Коротун.