3 years ago
No comment

Sorry, this entry is only available in
Ukrainian
На жаль, цей запис доступний тільки на
Ukrainian.
К сожалению, эта запись доступна только на
Ukrainian.

З перших днів Радянської влади проблеми охорони природи, раціо­нального використання природних ресурсів постійно перебувають у центрі уваги соціа­лістичної держави. Великого значення цим питанням надавав В. І. Ленін. Його ідеї про дбайливе ставлення до природи, економне, господарське використання її багатств лягли в основу законодавства про охорону природи нашої Батьківщини.

Охороні природи і раціональному використанню природних ресурсів велику увагу приділив XXV з’їзд КПРС. В «Основних напрямах розвитку народного гос­подарства СРСР на 1976—1980 роки» підкреслюється: «Розробляти і здійснювати за­ходи по охороні навколишнього середовища, раціональному використанню і відтво­ренню природних ресурсів» (Матеріали XXV з’їзду КПРС. К., Політвидав України, 1976, с. 301).

В епоху розгортання науково-технічної революції охорона природи і раціональ­не використання природних ресурсів стає одним з важливих загальнодержавних зав­дань. Про це йшлося зокрема на IV сесії Верховної Ради СРСР 20 вересня 1972 p., у постанові якої наголошено на необхідності поліпшити підготовку учнів і студентів у галузі природознавства і захисту природного середовища, збільшити випуск спеціа­лістів цього профілю, котрі уміли б по-господарськи використовувати величезні при­родні ресурси. Комуністична партія і Радянський уряд вимагають посилити серед на­селення пропаганду знань щодо охорони природи і раціонального використання її багатств.

Керуючись цими настановами, авторський колектив поставив перед собою завдання дати систематичну і по можливості повну характеристику природних умов і природ­них ресурсів Ровенської області. За післявоєнні роки тут проведено чимало дослід­жень природи: геологічних, геоморфологічних, кліматологічних, гідрологічних, ґрун­тознавчих, геоботанічних, зоогеографічних, комплексно-географічних (ландшафто­знавчих), які значно збагатили наші знання про цю адміністративну область УРСР.

Колективну монографію написали спеціалісти різних галузей природничих наук, науковці Львівського університету і Українського інституту інженерів водного господарства (УІІВГ), члени Львівського та Ровенського відділів Географічного то­вариства УРСР, а саме: розділи «Загальний огляд» і «Природні комплекси та ланд­шафтні райони» — професор Львівського університету доктор географічних наук К. І. Геренчук; «Геологічна будова» і «Геоморфологія» — доцент УІІВГ кандидат географічних наук І. М. Коротун (підрозділ «Четвертинні відклади» — у співавторс­тві з керівником геологічної групи Ровенського філіалу інституту Укрдіпроводгосп Я. О. Новосадом); підрозділ «Корисні копалини» — викладачі УІІВГ І. М. Худошин та О. Г. Присяжнюк; розділи «Клімат» і «Поверхневі води» — кандидат географіч­них наук О. 3. Ревера; «Підземні води» — кандидат геолого-мінералогічних наук В. М. Нехорошев та І. М. Худошин; «Рослинність» — доцент Львівського університе­ту кандидат біологічних наук І. В. Бережний; «Грунти» — професор УІІВГ доктор сільськогосподарських наук С. Т. Вознюк і доценти цього ж інституту П. К. Кузьми­чев та В. О. Оліневич; «Тваринний світ» — професор Львівського медичного інститу­ту доктор біологічних наук К. А. Татаринов; «Охорона природи» — доценти УПВГ І. М. Коротун, О. 3. Ревера та старший інспектор Ровенської облдержінспекції з охорони природи Г. й. Костів.

Наукове редагування книги виконав професор Львівського університету К. І. Ге­ренчук. У підготовці цієї монографії, зокрема в організації авторського колективу, велику допомогу редакторові надали ректор УПВГ професор С. Т. Вознюк і декан факультету проектування та будівництва гідромеліоративних систем цього ж інститу­ту доцент І. М. Коротун.