7 years ago
No comment

Sorry, this entry is only available in
Ukrainian
На жаль, цей запис доступний тільки на
Ukrainian.
К сожалению, эта запись доступна только на
Ukrainian.

Аборигенна флора — природна флора даної місцевості, що розвинулася в процесі еволюції.

Аборигенні рослини — рослини місцевої природної флори.

Агент розповсюдження — природний фактор (вітер, вода) або живий організм (тварина, людина), що сприяє поширенню діаспори.

Адвентивний вид — зайшлий для даної флори вид, що потрапив в дану місцевість за допомогою штучних факторів поширення, пристосувався до нових умов існування і почав самостійно поширюватися на новій території.

Анемохори — рослини, діаспори яких поширюються за допомогою вітру.

Антропогенний вплив — вплив господарської діяльності людини на природу.

Антропохори — рослини, діаспори яких випадково розповсюджує людина.

Антропохорія — розповсюдження плодів і насіння з ненавмисною участю людини.

Ареал — територія, в межах якої поширений вид.

Баллісти — рослини, здатні активно розкидати насіння при струсі.

Барохорія — поширення плодів і насіння під впливом сили тяжіння, без участі інших факторів.

Виводкові бруньки — бруньки, що розвиваються в пазухах листків або в суцвіттях деяких рослин. Коли така брунька відпадає, з неї розвивається нова рослина.

Гідрохор — рослина, діаспори якої розносяться водою.

Еволюція — історичний розвиток живої природи, що веде до її ускладнення і вдосконалення.

Екологічна амплітуда — межі пристосовних можливостей виду до змін умов середовища.

Екологічна ніша — місце виду в біогеоценозі.

Екологічний спалах — невпинне зростання чисельності одного якогось виду адвентивних (іноді і місцевих) рослин, для розселення якого склалися сприятливі умови, переважно через стійкі антропогенні зміни умов середовища.

Екосистема — будь-яке угруповання живих організмів і умови його навколишнього середовища, з’єднані в єдине функціональне ціле через взаємозалежність між окремими компонентами, що створюють це середовище.

Екотоп — сукупність умов неорганічного середовища певної ділянки, що являє собою місцезростання певного угруповання рослин.

«Залізнична рослина» — рослина, що поширюється переважно по залізничних насипах.

Зернівка — сухий однонасінний нерозкривний плід, у якого насінна шкірка зростається з плівчастим оплоднем (наприклад, у злаків).

Зоохори — рослини, плоди і насіння яких поширюються тваринами.

Емігрант — вид, який потрапив у дану місцевість з іншої області поширення.

Листянка — сухий одногніздий плід, що розкривається щілиною вздовж черевного шва, до якого прикріплені насінини.

Шрмекохори — рослини, насіння і плоди яких поширюються мурашками.

Натуралізація рослин — здатність рослин приживатись і давати потомство в нових для них природних угрупованнях і місцевостях.

Навколишнє середовище — середовище, в якому існують організми, сукупність усіх зовнішніх умов, які діють на організм або складніші біологічні угруповання, викликаючи відповідну їх реакцію.

Окультурені землі — територія із знищеним природним рослинним покривом, яка використовується під посіви або посадки сільськогосподарських або лісових культур.

Оплодень — сукупність оболонок плоду.

Осмотичний тиск — тиск розчинника в бік розчину з вищою концентрацією розчиненої речовини, який виникає тоді, коли два розчини різної концентрації відмежовані напівпроникною перегородкою.

Первинні рослинні угруповання — угруповання, що склалися в даній місцевості протягом історичного розвитку її рослинного покриву.

Поліхорія — здатність рослин розповсюджувати плоди і насіння за допомогою різних способів.

Потенціальний ареал — територія, розташована за межами природного ареалу виду, природні умови якої цілком придатні для існування даного виду.

Рекреаційна зона — спеціально організована територія (зелена приміська зона, лісопарки, парки тощо), яка використовується для відпочинку жителів населених пунктів.

Рослини-піонери — рослини, що першими заселяють оголені ділянки землі.

Рослинні угруповання (фітоценоз) — стійка сукупність рослинних організмів одного чи багатьох поколінь.

Рудеральні місцезростання — смітники, пустирі та інші місцезростання поблизу житла людини.

Рудеральні рослини — рослини, що існують на забур’янених ділянках біля житла людини, для яких такі місцезростання в даній місцевості є основними.

Синантропізація флори — складний процес, що відбувається внаслідок антропогенного впливу на природу і виявляється в збагаченні флори видами, пристосованими до існування в умовах, що створюються людиною у процесі її господарської діяльності за рахунок пригнічення або знищення тих видів природної флори, які нездатні існувати в таких умовах.

Синантропні рослини — рослини, для яких діяльність людини створює особливо сприятливі умови існування.

Сім’янка — одногніздий нерозкривний плід із сухим переважно шкірястим оплоднем, який не зростається з насіниною.

Сплячі бруньки — бічні бруньки, що протягом тривалого часу перебувають у загальмованому стані і не розвивають пагони.

Спорокарпій — своєрідний утвір, властивий водним папоротям, в середині якого розвиваються соруси спорангіїв, що містять спори.

Трофність води — насиченість води споживними речовинами.

Умови існування — життєво необхідні фактори середовища, без яких живі організми існувати не можуть.

Урбанізація — ріст і розвиток міст та набування сільською місцевістю рис, характерних для міста.

Флора — сукупність видів рослин певної території, що історично склалася протягом еволюційного розвитку.

Флористична область — природний район, для якого характерний певний склад родин і наявність специфічних, лише тут існуючих родів або родин рослин.

Широкоареальні види — види, які поширені в багатьох місцях земної кулі.