Магістерська робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження, яке студент виконує на завершальному етапі навчання в університеті. Вона має комплексний характер і пов’язана з використанням набутих дипломником знань, умінь і навичок зі спеціальних дисциплін. Це дослідження має елементи наукової творчості, теоретичної та практичної новизни. Воно передбачає систематизацію, закріплення, розширення та поглиблення теоретичних і практичних знань зі спеціальності, а також застосування їх під час вирішення конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

Магістерська робота – це документ, на підставі якого визначають рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати знання під час вирішення конкретних проблем, схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження, готовність як випускника магістратури до виконання завдань професійної діяльності.

Студентові надається право вибирати тему магістерської роботи з тих тем, які визначені кафедрою, або запропонувати свою тему, обґрунтувавши необхідність її розроблення. Обирати тему без погодження з кафедрою не дозволяється.

Тематику магістерських робіт щорічно корегують із урахуванням набутого на кафедрі досвіду, побажань фахівців, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій державної екзаменаційної комісії.

Обсяг магістерської роботи становить 80–120 сторінок друкованого тексту, без урахування додатків і списку джерел літератури.

До магістерської роботи випускника кафедри висувають такі вимоги:

1. актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку наукового знання, а також практичним завданням зазначеної сфери;

2. стан дослідження – наявність характеристики історії досліджуваної проблеми, її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;

3. чіткість характеристики об’єкта, наукової проблеми, предмета, мети, завдань та методів дослідження;

4. правильність архітектоніки, структури та рубрикації (назва розділів та підрозділів);

5. відповідність фактичного матеріалу методологічним нормам;

6. обґрунтованість висновків і практичних рекомендацій;

7. бездоганність тексту з погляду законів і правил логіки, граматики та пунктуації;

8. відповідність вимогам державних, міждержавних та міжнародних стандартів, а також наукового стилю викладу;

9. своєчасність виконання.

a) Магістерську роботу виконують відповідно до завдання-графіка, затвердженого кафедрою. Цей процес спрямовують і контролюють завідувач кафедри, науковий керівник (консультанти).

b) Магістерська робота підлягає рецензуванню.

c) Захищають її публічно на засіданні державної екзаменаційної комісії.