№ 527

Планувальна структура автотранспортної мережі міста Чернівці. Колядинський П.В.

Дана характеристика важливому елементу внутрішнього міського транспорту Чернівців – автотранспортній мережі міста, а також викладені рекомендації стосовно поліпшення її планувальної структури. Визначено стратегічний напрямок розвитку мережі транспортних магістралей міста: завершення формування її радіально-кільцевої схеми. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/024_527_Kolyadinsky.pdf]

Методичні аспекти географо-краєзнавчих досліджень процесів заселення історико-географічного регіону. Круль Г.Я.

Висвітлюються основні методичні засади географо-краєзнавчих досліджень заселенських процесів історико географічного регіону. Виділені головні методи географічного краєзнавства. Значна увага приділяється визначенню часових рамок проведення географо-краєзнавчих досліджень процесів заселення на прикладі окремої історико-географічної одиниці. Визначається місце природних і соціальних чинників впливу на процеси заселення певної території. Ключові слова: географо-краєзнавче дослідження, процеси заселення, історико-географічний регіон, територіально часова структура […]

Структура, функції та основні чинники формування агропродовольчого ринку. Сухий П.О.

Розглянуто підходи вітчизняних за зарубіжних економістів-аграрників та економіко-географів до питань дослідження агропродовольчих ринків. Розкрито зміст поняття агропродовольчий ринок, під яким розуміють систему економічних відносин між суб’єктами ринку у сфері обігу сільськогосподарських і продовольчих товарів, чинників аграрного виробництва та послуг; особливості його формування та структурної організації. Досліджено вплив функціонування аграрного ринку на продовольчу безпеку країни й […]

Визначення географічного центру території та оцінка транспортно-географічного положення адміністративних центрів Чернівецької області. Джаман В.О., Заячук М.Д., Заячук О.Г.

Географічний центр території – одне з фундаментальних понять географічної науки, при науковому дослідженні якого об’єкти розглядаються за їх місцеположеннями, просторовими відношеннями та взаємодіями, за їх просторовою впорядкованістю та організацією. Для кожної територіальної одиниці актуальні поняття геопростору як визначення географічного положення об’єкта та аналіз взаємин і взаємодії даного географічного об’єкта з іншими, що означає вивчити взаємодії […]

Сучасний вимір природно-ресурсного потенціалу фізико-географічних регіонів України. Руденко С.

Наведені результати еколого-економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу регіонів за новою (2003 р.) схемою фізико-географічного районування України у цінах 2004-2008 р.р. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/020_527_Rudenko.pdf]

Економічна оцінка земель населених пунктів на ландшафтній основі. Гуцуляк В.М., Думітраш Д.Г., Олару Л.Р., Нєвєнченко А.І.

Розглянуто питання економічної оцінки земель населених пунктів на основі ландшафтно-кадастрового підходу. Обґрунтовано принципи диференціації таксономічних одиниць: економіко-планувальна зона – оціночний квартал або масив – земельна ділянка, які є основними при оцінці земель. Враховуються характеристики як природних (літогенних, гідротермічних, біогенних), так і антропогенних чинників (забудови, транспортні об’єкти і зв’язки, інженерні комунікації, екологічні умови тощо). Все це […]

Параметричні особливості етапів утворення та існування поселень Північної Бесарабії (до 1500 р.). Григор’єва Г.В.

Визначено 14 етапів (від раннього палеоліту до 1500р. н.е.) утворення та існування 133 теперішніх і 3 колишніх населених пунктів Північної Бессарабії. Запропоновано 7 показників (коефіцієнтів) параметризації етапів: ваги мінімальних поселень для сучасних поселень, ваги мінімальних поселень для всіх первісних поселень, концентрації первісної людності, рівноважний первісної людності, насиченості первісними поселеннями населених пунктів етапу, насиченості первісними поселеннями […]

Особливості формування і розміщення українських етносів у Карпатських областях. Бурка В., Мельник В.

Розглядаються історико-географічні передумови формування і розміщення Українських етносів на території Карпат і Прикарпаття. Найбільшими етнічними групами, що сформувалися на території Української держави у Карпатському регіоні, є лемки, гуцули та бойки. Досліджуються особливості суспільних процесів у межах перебування цих етносів та вплив на них історичних подій, що відбувалися на заселених ними землях. Ключові слова: етноси, бойки, […]

Розвиток туристичної картографії в Україні. Божук Т.

Розглянуто актуальні питання динаміки розвитку та сучасний стан картографічних творів, що використовуються при організації та популяризації рекреаційно-туристичної діяльності. Подано аналіз виданої картографічної продукції для потреб туризму на прикладі ДНВП «Картографія», Інституту передових технологій та науково-виробничої фірми «Карти і атласи». Висвітлено методичні особливості викладання навчальної дисципліни «Туристична картографія» для студентів спеціальності «Туризм». Ключові слова: туристична картографія; […]

Часові особливості заселення західноукраїнських земель німецькими колоністами. Брик С.Д.

Розглянуто історію заселення західноукраїнських земель німецькими поселенцями. Виокремлено певні періоди заселення території Західної України німецькими колоністами. Проаналізовано етнографічні дослідження в західноукраїнському регіоні різних вчених. Визначено часові рамки появи німецьких колоністів на території Західної України та їх просторове поширення, кількість німецького населення та її динаміку від появи німців на території України в ХІІ ст. до сьогоднішніх […]

Особливості землеустрою національного природного парку “Вижницький” Чернівецької області. Ранський М.П., Несвячена І.Я.

Розкриті особливості сучасних підходів до визначення меж об’єктів природно-заповідного фонду згідно з вимогами Державного земельного кадастру України. Запропоновані варіанти розширення площі території НПП «Вижницький» на перспективу. Вказані особливості землеустрою природного парку, а саме: виділення заповідної зони, зони регульованої рекреації, зони стаціонарної рекреації, господарської зони. Дається поняття кадастрового землеустрою з розкриттям його мети і завдання. Детально […]

Походження назв населених пунктів Іваничівського району Волинської області. Ковальчук І.П.

Здійснений аналіз краєзнавчого походження назв населених пунктів Іваничівського району. Проведене дослідження їх історичної дати утворення. Запропоновано поділ поселень району на десять груп. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/013_527_Kovalchuk.pdf]

Сучасна структуризація сільської різноукладності в умовах аграрних відносин. Греков С.А.

Реформування аграрних відносин спричинило розвиток у сільському господарстві нових соціально-економічних процесів і явищ, одним з яких є поглиблення його різноукладності. У свою чергу процес, глибина і соціально-економічна результативність розвитку різноукладності стають чинниками, що впливають на розв’язання проблем аграрного сектора економіки. Ключові слова: різноукладність, укладотворення, субуклади (підуклади), агроформування, агропродовольча система. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/012_527_Grecov.pdf]

Просторові та часові особливості руху автотранспорту та його вплив на несприятливі концентрації шкідливих домішок в атмосферному повітрі міста Чернівці. Красовська О.Ю.

Виявлена та описана основна динаміка циклічності руху автотранспорту в місті. Запропоновано алгоритм прогнозування забруднення атмосферного середовища. Ключові слова: гранична інтенсивність руху, алгоритм прогнозування якості атмосферного повітря міста, концентрація забруднення. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/011_527_Krasovska.pdf]

Історичний аналіз даних гідрометеорологічних спостережень на р. Прут у межах м. Чернівці. Настюк М.Г., Іванова Н.О., Рибак Л.Ю.

Історичний аналіз гідрометричних спостережень на р. Прут дозволив опрацювати цілий ряд питань, які пов’язані насамперед із формуванням рядів спостережень, дослідженням катастрофічних паводків на р. Прут, а також із аналізом руслових процесів у межах гідрологічного поста за остання 80 років. У дослідженнях виконано спробу на основі офіційних документів Австро-Угорського та Румунського періодів провести ув’язку рівнів води, […]

Теоретичні основи конструкції геохімічних моделей. Юзвяк К.

Висвітлено теоретичні основи конструкції геохімічних моделей на прикладі окремих їх видів. Проаналізовано послідовність етапів розробки геохімічних моделей підземних вод, комп’ютерні програми для моделювання, бази термодинамічних даних. Розглянуто основні чинники, які впливають на вірогідність результатів геохімічного моделювання та наведено приклади типових помилок. Рекомендовано способи верифікації реакцій розчинення мінералів, які покладені в основу гідрогеохімічного моделювання. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/009_527_Yuzvyak.pdf]

Еколого-географічні наслідки сучасного природокористування (на прикладі території Карпато-Подільського регіону України). Кілінська К.Й.

Основний акцент зроблений на вияв джерел забруднення (на прикладі викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря). Проаналізовано забруднення навколишнього природного середовища токсичними відходами. Представлені дефініції класів токсичних відходів та обґрунтована доцільність екологічних зборів для поліпшення сучасного природокористування. Ключові слова: забруднення атмосферного повітря; викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря; забруднення довкілля токсичними відходами; класи токсичних відходів; екологічні […]

Динаміка та територіальний розподіл концентрації нітратів у підземних водах міста Чернівці. Гаврилюк А., Наконечний К., Хрикова Л.

Розглянута актуальна проблематика дослідження вмісту нітратів у підземних водах урбанізованих територій. Дослідження проводились із врахуванням ландшафтних особливостей, антропогенних характеристик, ступеня важливості як альтернативного джерела водопостачання. Час відбору проб визначався, виходячи із таких засад: охоплення всієї різноманітності метеорологічних умов; урахування сезонних змін. Здійснений аналіз підтвердив такий висновок: водозабезпечення населення в м. Чернівці повинно відбуватися виключно за […]

Важливість географічного моніторингу та менеджменту. Сабо Х.- М.

Необхідність хорошого менеджменту товарів та місць змусила людину діяти також як і менеджер з самого першого моменту його організації. Географічний менеджмент охоплює так звані проблеми, обов’язки, організми та фактори таким чином, що широка генералізація щодо нього стає складною. Географічний менеджмент повинен бути розглянутий як потреба нашого часу. Участь вчених географів в цій проблемі приречена бути […]

Дослідження стосовно освіти про довкілля. Сабо Х.- М.

В цій статті представлені дослідження, що є результатом вивчення предмету, щодо студентів та громадян, які зацікавлені в загальному освітою про навколишнє середовище. Була застосована стандартна анкета, з 11 питаннями, яку ми розробили зі студентами 2 курсу, спеціальності «Туризм», з Сігету, Бистріта та Залау. Ми використали анкету серед різних категорій людей: студентів, лікарів, інженерів, митців, непрацюючих, […]