№ 587-588

До питання розробки методичних основ еколого-грошової оцінки земель населених пунктів (на прикладі Прикарпаття) Нєвєнченко А.І.

Розглянуто деякі питання методики еколого-грошової (нормативної) оцінки земель урбанізованих ландшафтів (на прикладі Коломийського Прикарпаття). Ключові слова: екологічний стан ландшафтів, вартість земельних ділянок, грошова оцінка земель. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/038_203_205_Nevenchenko.pdf]

До питання про історико-географічний (генетичний) підхід в соціально-географічних дослідженнях (короткий огляд літератури) Яворська В.В.

Розглядаються питання застосування вже давно відомого, але в певний період частково «забутого» підходу в суспільно географ ічних дослідженнях, а саме генетичного, історико-географічного подходу. В роботі акцентується увага на необхідності посилити саме в наш час суспільно-географічні дослідження з позицій генетичного та історико географ ічного підходу. Ключові слова: Історико-географічний підхід, історичний підхід, історико-генетичний підхід, географічний підхід, історична […]

Індекс розвитку людського потенціалу як основний чинник добробуту населення Вінницької області Заблотовська Н., Алексєєва Т.

У статті проведено дослідження Індексу розвитку людського потенціалу для Вінницької області загалом та її адміністративних районів. Запропоновано їх групування з врахуванням значення Індексу розвитку людського потенціалу та основних показників, що його формують (рівень середньомісячної заробітної плати, рівень освіти та очікувана тривалість життя при народженні). [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/036_192_194_Zablotovska_Alekseeva.pdf]

Геоекологічні аспекти функціонування підприємств деревообробної промисловості Чернівецької області Данілова О.М., Худіковська В.А.

Акцентується увага на необхідності дослідження екологічних аспектів функціонування підприємств деревообробної промисловості, особливо на регіональному та локальному рівнях, де їх вплив визначальний. Вказані актуальні проблеми Чернівецької області, деревообробна промисловість якої є однією з галузей спеціалізації господарського комплексу. Охарактеризовано джерела утворення забруднюючих атмосферне повітря речовин та їх шкідливі викиди. Встановлено, що найбільша кількість джерел утворення забруднюючих атмосферне […]

Географічні особливості політичної культури населення Подільського економічного району в контексті останніх президентських виборів 2010 року Греков С., Геренчук М.

Розглядається електоральна зацікавленість населення Подільського економічного району результатами останніх виборчих процесів. Вивчаються суспільно-географічні аспекти політичної поведінки населення як компонента політичної сфери суспільства. Ключові слова: електорат, електоральна географія, політична культура, політична поведінка. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/034_184_187_Grekov_Gerenchuk.pdf]

Історичні особливості розвитку географії туризму Шивала Ю.А.

Визначені особливості розвитку туризму на різних етапах його становлення. Проаналізовані наукові дослідження в області географії туризму українських і зарубіжних вчених [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/033_180_183_Shivala.pdf]

Рекреаційно-туристична дестинація для потреб лікування та оздоровлення (на прикладі курортів Львівщини) Божук Т.І.

Розглядаються питання вивчення рекреаційно-туристичних територій оздоровчого призначення на основі новаційного підходу. Розроблено і запропоновано відповідну модель дослідження – рекреаційно-туристичну дестинацію для потреб лікування та оздоровлення. На прикладі курортів Львівської області проаналізовано потреби рекреантів, привабливість курортів, їх ресурсне та інфраструктурне забезпечення, можливості надання додаткових рекреаційно-туристичних послуг. Ключові слова: курорт; рекреаційно-туристична дестинація; рекреанти; санаторно-курортне забезпечення; додаткові рекреаційно-туристичні […]

Перспективний потенціал фауністичних ресурсів Чернівецької області Ячнюк М.О.

Досліджена компонентна структура фауністичного потенціалу Чернівецької області, що характеризується суттєвими відмінностями між фактичним і перспективним потенціалами. У фактичному потенціалі на перше місце виходять медоносні ресурси (56,9%), які суттєво переважають майже у всіх районах Чернівецької області, друге місце займають рибні – 41,6%, третє мисливські ресурси – 1,5. У компонентній структурі перспективного потенціалу перше місце із суттєвим […]

Структура та експертна грошова оцінка земель водного фонду м. Чернівці Сухий П.О., Атаманюк М.-Т. М.

Розглянуто сучасну структуру земель водного фонду міста Чернівці. Здійснено класифікацію ставків за площею, користувачами та формами власності. Розглянуто методичні підходи до проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Розраховано ринкову вартість продажу права оренди подібних земельних ділянок під ставками різної площі за низкою показників та чинників порівняння. Ключові слова: землі водного фонду, експертна грошова оцінка, форми […]

Сучасний стан, проблеми і перспективи збереження та використання історико-культурних туристичних ресурсів Чернівецької області Кілінська К.Й., Заблотовська А.Г.

Висвітлений стан історико-культурної спадщини Чернівецької області. Розкриті основні проблеми охорони, збереження та використання пам’яток історії та культури. Запропоновані стратегічні напрями їх розв’язання. Ключові слова: історико-культурні ресурси; охорона історико-культурних ресурсів; стратегічні напрями використання та збереження. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/029_155_158_Kilinska_Zablotovska.pdf]

Інтелектуальний потенціал регіону як об’єкт суспільно-географічного дослідження Наумчук О.М.

Проаналізовано сутність інтелектуального потенціалу. Визначено структуру інтелектуального потенціалу, чинники його формування Запропоновані механізми управління інтелектуальним потенціалом регіону. Ключові слова: інтелектуальний потенціал, інновація, освіта, наука, трансформація. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/028_152_154_Naumchuk.pdf]

Методичні питання суспільно-географічного дослідження міських агломерацій Костюк І., Лозинський Р.

Проаналізовано методичні питання суспільно-географічного дослідження міських агломерацій. Визначено сутність поняття «агломерація», охарактеризовано головні методи та підходи до дослідження міських агломерацій, кількісні параметри міських агломерацій, методику визначення меж міських агломерацій. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/027_146_151_Kostuk_Lozinski.pdf]

Територіальна диференціація міждержавних міграцій населення Волинської області на початку ХХІ ст. Пугач С.О.

Проаналізовано основні показники міждержавних міграцій населення Волинської області протягом 2000–2008 рр. Охарактеризовано територіальні закономірності перебігу міждержавних міграцій всередині області в розрізі адміністративних районів та міст обласного підпорядкування. Міждержавні міграції найменші за обсягом у загальному міграційному потоці. Виїзд населення за кордон у два рази перевищує в’їзд. Найвища міграційна активність спостерігається у північних районах Волинської області. Для […]

Теоретико-методологічна основа географічних досліджень проблем землекористування Сопов Д.С.

Сформульовано теоретико-методологічну основу географічних досліджень у сфері землекористування, яка складається із законів та принципів діалектики, системного підходу, фундаментальних засад сучасної екології. Окреслено спектр застосування загальнонаукових (у тому числі логічних), міждисциплінарних та внутрішньодисциплінарних (власне географічних) методів досліджень проблеми землекористування. Наголошено на ролі й місці деяких новітніх підходів у фізико-географічних дослідженнях, у тому числі при розгляді питань […]

Методи дослідження історії розвитку географічного краєзнавства в Україні (20-ті роки ХХ ст.) Кокус В.В.

Висвітлено систему методів дослідження історії розвитку географічного краєзнавства в Україні. Проаналізовано різні підходи до визначення поняття “метод”. Розглянуто три групи методів: філософські, загальнонаукові та конкретнонаукові. Найбільше уваги приділено конкретно-науковим методам, серед них: картографічний, експедиційний, районування, соціологічний, ретроспективний, історичний, літературний та ін. Увагу приділено методиці вивчення наукової діяльності краєзнавчих товариств України. Розроблено методи та прийоми дослідження […]

Катастрофічні повені як індикатор сучасного долинного морфогенезу Коржик В.

З позицій історико-географічного та ландшафтно-екологічного підходів досліджуються природні і соціальні причини виникнення повеней з катастрофічними наслідками. Наводяться численні історичні факти резонансних повеней. Доводиться необхідність перегляду функціональних ознак першої (і основної) тераси днищ річкових долин, яка не відповідає статусу і знаходиться у стані переходу від стадії високої заплави до нормальної тераси. У зв’язку з цим розроблені […]

Еколого-геохімічна характеристика території ТзОВ «Стальнівці» Новоселицького району Чернівецької області Присакар В.Б.

Розглянута морфологічна структура ландшафтів долини р. Прут. Проведено еколого-геохімічний аналіз території окремих господарств. Ключові слова: ландшафтні комплекси, еколого-геохімічний аналіз, жорсткість води. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/021_120_125_Prisakar.pdf]

Особливості просторового розподілу умов руслоформування у верхів’ях системи Пруту Ющенко О.Ю.

Розглянуто питання просторового розподілу чинників руслоформування у межах одного геоморфологічного району у верхів’ях системи Пруту. Проведено поділ досліджуваного басейну на суббасейни, в їх межах виділені особливості і закономірності впливу геоморфологічної структури на руслоформування. Розглянуті локальні чинники руслоформування, їх просторовий розподіл. Ключові слова: Верхів’я річки Прут; просторовий розподіл; особливості і закономірності; геоморфологічна структура; локальні чинники руслоформування. […]

Районування території східної частини Буковинського Передкарпаття за можливістю виникнення надзвичайних ситуацій, зумовлених розвитком зсувів Кукурудзяк К.

На території східної частини Буковинського Передкарпаття активно розвиваються зсуви. Заходи боротьби з ними найдоцільніше розробляти, враховуючи районування території за можливістю виникнення НС, зумовлених зсувами. За таким районуванням досліджувана територія лежить в межах одного (Карпатського) регіону, однієї області (акумуляційно-денудаційних рівнин Передкарпатської височини) та 4 районів (Коломийсько-Чернівецької акумулятивної долини, Костинецько-Глибоцької міжрічної височини, Багненської акумулятивної рівнини, Буковинської передгірної […]

Тенденції кліматичних змін у Чернівцях на початку ХХІ століття(2000-2010 рр.) Киналь О., Ванзуряк А., Козак Г., Семенчук Л.

Досліджені особливості сезонного ходу температур повітря й режиму опадів у Чернівцях. Виявлені тенденції їх змін, визначені тривалість метеорологічного літа й бездощових періодів, з’ясовано особливості розподілу опадів у часі. Побудовано графічні моделі, зокрема прогностичного змісту. Ключові слова: клімат, суми опадів, мінливість, тривалість, метеорологічне літо. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/018_107_111_Kinal_Vanzuryak_Kozak_Semenchuk.pdf]