№ 587-588

Ретроспективний аналіз процесу формування наукових уявлень про природокористування у географічній науці Афанасьєв О.Є.

Наведені результати ретроспективного аналізу процесу формування уявлень про природокористування як міждисциплінарний науковий напрям, наскрізну географічну науку. Оцінюється роль окремих вчених, наукові здобутки яких заклали підвалини для формування цієї науки. Відзначені найголовніші наукові теорії, концепції та ідеї, що передували поняттю «природокористування», які значно відбилися на сучасному розумінні його сутності. Виділені історичні етапи формування природокористування як наукового […]

Екологічна безпека лісових геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій Приходько М.М., Приходько Н.Ф.

Розглянуті питання екологічної безпеки лісових геосистем у регіоні Українських Карпат і прилеглих територій. Обгрунтовані принципи забезпечення стійкості та екологічної безпеки лісових геосистем. Ключові слова: лісові геосистеми, екологічна безпека, стійкість. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/016_89_94_Prihodko_Prihodko.pdf]

Шевчук О. Методичні засади створення національних геопарків в Україні

У статті окреслено головні природно-антропогенні й соціально-економічні складові успішного функціонування геопарків. Обґрунтовано необхідність створення мережі національних геопарків в Україні та подано послідовність виконання робіт. Для пришвидшення процедури вибору територій національних геопарків в Україні запропоновано уніфікувати опис кожної з них за стандартизованим планом. Ключові слова: геопарк, мережа національних геопарків України, геоспадщина, геотуризм, геоосвіта. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/015_82_88_Chevchuk.pdf]

Характер багаторічних змін атмосферних процесів та стоку в басейнах річок Пруту та Сірету (в межах України) у теплий період року Балабух В.О., Лук’янець О.І.

З 90-х років ХХ століття в Європі і в Україні спостерігається збільшення кількості та інтенсивності стихійних явищ погоди. Проведено дослідження причини цього явища, його механізмів. Аналіз впливу атмосферних процесів (циклоантициклогенеза і конвекції) на стік води і його мінливості в теплий період року (травень–вересень) протягом останніх десятиліть проведено для басейнів річок Прут та Сірет (у межах […]

Дослідження гранулометричного складу руслоформуючих наносів річки Сірет (на території України) Опеченик В.

При дослідженні руслоформуючих наносів річки Сірет використано ситовий та фотографічний методи. Поєднання двох методів викликане природними умовами та процесами розподілу алювіальних відкладів уздовж течії річки. Завдяки комбінованому методичному підходу отримані результати є більш об’єктивними. Дослідження проводились по 10 пунктах, для яких побудовані інтегральні криві розподілу руслоформуючих наносів та визначені середні діаметри алювіальних відкладів на кожному […]

Роль природно-географічних чинників у формуванні сучасної структури земельного фонду Вано-Франківської області Дарчук К.

Досліджено територіальну диференціацію природно-географічних чинників та їх вплив на формування сучасної структури земельного фонду Івано-Франківської області. Розкрито сучасні особливості використання земель у межах фізико-географічних зон досліджуваної території та запропоновано варіанти оптимізації використання земельних ресурсів на перспективу в межах кожної з них залежно від впливу комплексу природно-географічних чинників. Ключові слова: природно-географічні чинники, територіальна диференціація, земельний фонд, […]

Туристична привабливість природно-Заповідного фонду Закарпатської області та перспективи його використання Симочко Г.В., Волошин І.М.

Узагальнено інформацію природно-заповідної справи регіону та становлення природно-заповідного фонду. Здійснено класифікацію його територій і об’єктів на загальнодержавному та місцевому рівнях. Розглянуто питання туристичної привабливості природно-заповідного фонду Закарпатської області та накреслено основні перспективні напрями його розвитку. Ключові слова: природно-заповідний фонд; туризм; рекреація;, туристична інфраструктура; перспективи використання природно-заповідного фонду. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/011_53_58_Simochko_Volodchenko.pdf]

Геоекологічний аналіз прикордонного Сучавського повіту Румунії Думітраш Д.Г.

Проведено аналіз екологічного стану довкілля Сучавського повіту Румунії (відповідно до загальноъ програми Єврорегіну „Верхній Прут”). Як показали дослідження, тут склалася відносно сприятлива екологічна ситуація. Цьому сприяють головним чином природні умови, які збереглися, а також повернення до традиційних галузей промисловості (лісова, целюлозно-паперова, текстильна, харчова), екологізація всього виробництва і заходів по боротьбі із забрудненням наколишнього середовища. Ключові […]

Динаміка доступності мінерально-сировинних ресурсів Калько А.Д.

Проаналізовані залежності введення в промислову експлуатацію родовищ корисних копалин і витрат на видобуток і переробку мінеральної сировини від темпів розвитку техніки і технологій. Ключові слова: доступність, мінерально-сировинні ресурси, цінова динаміка, мінеральна сировина, виробничі витрати, корисні копалини. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/009_42_47_Kalko.pdf]

Реконструкція швидкості вітру в пізньому плейстоцені (на прикладі реліктової дюни в околиці с. Мирча Київського Полісся) Дубіс Л.Ф.

На підставі вивчення літологічних особливостей відкладів реліктової дюни в околиці с. Мирча визначено дев’ять основних етапів акумуляції її відкладів. Для кожного з виділених етапів проведений детальний аналіз гранулометричного складу відкладів, що дав змогу реконструювати швидкість вітру ініціального руху піщаних фракцій. Реліктова дюна, що сформувалася в пізньому плейстоцені – від 17,8 + 2,7 до 13,9 + […]

Кріогенне вивітрювання в карстових порожнинах Буковинського Придністров’я Кочерган Я., Рідуш Б.

Висвітлюються особливості кріогенного вивітрювання в печерах гіпсового карсту Середнього Подністров’я. Встановлено, що основними чинниками кріогенного вивітрювання в печерах регіону є структура гіпсів, печерний мікроклімат, гідрогеологічний режим порожнини, а також експозиція входу і тривалість його відслонення на поверхні. Досить інтенсивне кріогенне вивітрювання жовнових гіпсів має місце не лише в епохи зледенінь, а й за умов сучасного […]

Перспективи розвитку інфільтраційних водозаборів в Україні Григорійчук В.В.

Розглянуті умови експлуатації берегових інфільтраційних водозаборів при наявності постійних поверхневих водотоків у західному регіоні, з якими гідравлічно пов’язані водоносні горизонти. Для існуючих водозаборів перспективне застосування сумісного відбору підруслових і поверхневих вод, який поліпшить роботу водозабірних споруд, забезпечить якісне водопостачання населених пунктів та їх санітарну і екологічну безпеку. Ключові слова: водопостачання; інфільтраційні водозабори; підземні води, поверхневий […]

З історії геолого-геоморфологічних досліджень Багненської долини Цапок І.

Досліджується Багненська долина (долина пра-Черемошу) – унікальний природний об’єкт на території Буковинського Передкарпаття, що вважається класичним прикладом річкового перехвату. Подано відомості про геолого геоморфологічну будову та генезис долини, що вивчалися впродовж ХХ століття багатьма дослідниками. Ключові слова: річкові перехвати, долина Багни, геолого-геоморфологічні дослідження. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/005_24_26_Capok.pdf]

Географо-генетичні аспекти формування ґрунтів з диференційованим профілем в умовах Карпатської гірсько-лісової провінції Смага І.С.

Простежена залежність формування елювіально-ілювіальної диференціації профілю ґрунтів буроземного типу від материнських порід і геоморфологічних чинників. Наведені їх морфолого-генетичні особливості. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/004_19_23_Smaga.pdf]

Голоценові сейсмодислокації Кельменецького Подністров’я Калуш Ю., Рідуш Б.

Досліджуються голоценові обвально-гравітаційні сейсмодислокації в межах Кельменецького Подністров’я утворені внаслідок платформного підземного поштовху інтенсивністю більше 7 балів, що відбувся в між І тис. до. н. е. та XVI-XVII ст. н. е. Вони представлені у вигляді уламків вапнякового онкоїду різних розмірів. Результати вимірювання, механізм та причини утворення сеймодислокації варто враховувати при сейсмічному мікрорайонуванні території для захисту […]

Ландшафтно-геохімічне районування Чернівецької області Гуцуляк В.М.

Подано геохімічне районування Чернівецької області (24 районів) на основі геохімічних типів (8), класів (7) і родів (3) ландшафтів. Висвітленні геохімічні особливості виділених районів. Ключові слова: ландшафтно-геохімічний район, типоморфні елементи, міграція. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/002_7_12_Guculak.pdf]

Деякі підходи до визначення поняття “рекреаційно-туристичні ресурси Скутар Т. Д.

У статті проаналізовані трактування понять “рекреаційні”, “туристичні” та “рекреаційно-туристичні ресурси” і розкрито основні підходи до їх визначення. Виявлено також групи чинників, що впливають на різноманітність рекреаційно туристичних ресурсів. Ключові слова: рекреаційні ресурси, туристичні ресурси, рекреаційно-туристичні ресурси, природні рекреаційні ресурси, історико-культурна спадщина, туристична інфраструктура. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/039_206_209_Skutar.pdf]