№ 614-615

Рівень та якість життя населення: комплексні характеристики суспільно-географічного розвитку території. Яковлєва Ю.К.

У статті проаналізовано різні підходи до визначення рівня та якості життя населення, встановлено чинники, які найбільше впливають на них. Офіційні статистичні дані за роки незалежності використано для співставлення регіонів України за рівнем життя населення та його складових. Підвищення якості життя населення, інноваційний розвиток суспільства наразі неможливі без вільного доступу і використання населенням інформаційно-комп’ютерних технологій, ресурсів […]

Мінливість випадіння атмосферних опадів на території Покутсько-Буковинського Передкарпаття як показник еволюції ландшафтів. Явкін В.Г., Савранчук Л.А.

Мінливість випадіння атмосферних опадів на території Покутсько-Буковинського Передкарпаття як показник еволюції ландшафтів [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_030_Yavkin_.pdf]

Оцінка трансформації якості питної води в системі джерело-споживач (на прикладі міста Чернівці). Шевчук Ю.Ф.

У статті встановлено закономірності процесів трансформації кількісних і якісних характеристик водних ресурсів для питного споживання. Визначено системні зв’язки системи “джерело – водоспоживач”. Оцінено зміну якості природних вод за умов антропогенного навантаження. Визначено набір показників, які свідчать про зміну якості води в мережі водопостачання міста. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_029_Shevchuk.pdf]  

Антропогенізація Західного сектору Серединного ландшафтного поясу. Чиж О.

Розглянуто своєрідність природи і ландшафтів що формуються в зоні контакту двох регіональних ландшафтних меж: Серединного структурно-морфологічного ландшафтного поясу Східноєвропейської рівнини, що представлений у межах України своїм Західним сектором і Передкарпаття. На фоні унікальних ландшафтів цієї зони контакту виділено два оригінальних природних вузли: Середньодністерський і Кременецький. Детальніше розглянуто процес антропогенізації Західного сектору Серединного ландшафтного поясу, що […]

До проблеми забруднення природного середовища і стійкості геосистем до антропогенних навантажень. Царик Л., Царик П., Вітенко І.

Проаналізовано джерела, види забруднень території Тернопільської області, проведено кореляційний аналіз впливу різних видів природокористування на зміни і перетворення природних процесів і компонентів природного середовища, а також стійкість геосистем до антропогенних навантажень. Ключові слова: забруднення, природокористування, ступінь перетвореності геосистем, стійкість, антропогенні навантаження, Тернопільська область. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_027_Carik_.pdf]  

Карпатський регіон у контексті глобальних кліматичних змін. Холявчук Д.

Визначена роль природних і антропогенних чинників у розвитку регіональних кліматичних змін. Описані часові і просторові тенденції динаміки глобального клімату, клімату Європи і Карпат. Досліджена річна та сезонна мінливість опадів і температур. Ключові слова: зміни клімату, реконструкція, річна температура, потепління, карпатський ландшафт. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_026_Holyavchuk.pdf]

Еколого-геохімічна оцінка дорожніх геосистем Чернівецької області. Ходан Г.

Проаналізовано розвиток дорожньої мережі її зв’язок із фізико-географічними умовами та геохімічними властивостями ландшафтів Чернівецької області. За результатами польових та аналітичних досліджень охарактеризовано ступінь забруднення важкими металами (Плюмбумом, Купрумом, Цинком, Кадмієм) придорожніх смуг області. На основі розрахунків визначено кількість викидів СО в атмосферу міста Чернівці. Запропоновані природоохоронні заходи по поліпшенню екологічного стану придорожніх смуг. Ключові слова: […]

Зміни ступеня небезпеки точкових джерел забруднення української частини прибережних вод Чорного та Азовського морів. Уткіна К.Б.

Представлено результати ранжирування десяти найбільш пріоритетних точкових джерел забруднення прибережних вод за ступенем їх екологічної небезпеки (дані за 2009 р.), які порівняні з результатами ранжирування 2007 р. Зроблено висновки щодо зміни ступеня екологічної небезпеки десяти «гарячих» точок берегової зони. Ключові слова: точкові джерела забруднення, прибережні води, Чорне та Азовське моря, берегова зона, ранжирування джерел забруднення. […]

Захворювання населення Чернівецької області: характеристика основних видів захворювання та хвороб. Смик О.С.

У статті розглянуті питання захворювання населення та виявлення основних видів хвороб, проаналізовані соціальні, природні та екологічні причини захворювання населення Чернівецької області. Ключові слова: здоров’я, захворюваність, хвороби, заклади охорони здоров’я, медичні кадри, захворювання населення по роках. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_023_Smik.pdf]  

Екологічні ризики забруднення геосистем в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій. Приходько М.М.

Викладені результати просторового поширення екологічних ризиків забруднення геосистем та їх компонентів, які формують навколишнє середовище в регіоні Українських Карпат і прилеглих територій. Проаналізовані обсяги викидів і скидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і поверхневі водні об’єкти; охарактеризовано територіальний розподіл забруднень у досліджуваному регіоні. Ключові слова: екологічні ризики, забруднення, навколишнє середовище, геосистеми. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_022_Prihodko.pdf]

Еколого-геохімічні особливості долинних ландшафтів гірських територій Чернівецької області. Присакар В.Б., Ходан Г.Д.

Долинні ландшафти гірських територій відзначає різноманітними екологічними та геохімічними властивостями. Одним із основних чинників такого екологічного стану є антропогенне навантаження. Адже майже всі поселенські геосистеми знаходяться в долинах гірських річок. Ключові слова: Долинні ландшафти, екологічний стан, геохімічні показники. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_021_Prisakar_.pdf]  

Трофогеографія: сучасні дослідження та перспективи розвитку (результати дисперсійного аналізу впливу природних факторів на хімічний склад рослинної продукції). Некос А.Н., Висоцька О.В., Порван А.П., Семибратова П.В.

Визначені сучасні напрямки трофогеографічних досліджень. Наведені результати дисперсійного аналізу впливу природних складових – ландшафт і ґрунт на показники концентрації хімічних елементів в продукції рослинного походження. Розглянуто перспективи подальших трофогеографічних досліджень щодо впливу природних та соціальноекономічних факторів на мікроелементний склад рослинної продукції. Ключові слова: трофогеографія, продукція рослинного походження, мікроелементи, природні та соціальноекономічні фактори, дисперсійний аналіз. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_020_Nekos_.pdf] […]

Фестивальний туризм Закарпаття: сучасний стан та перспективи розвитку. Медвідь Л.

У статті виділено основні поняття фестивального туризму, а саме: систематизовано хронологію фестивалів в розрізі адміністративних районів Закарпатської області; визначено найбільш привабливі фестивальні заходи краю. Отримані результати у подальшому можуть бути використані для розробки моделі маркетингового розвитку фестивального туризму. Ключові слова: подієвий туризм, фестивальний туризм, народні гуляння, календар фестивалів, класифікація фестивалів, фестивальний рух. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_019_Medvid.pdf]

Аспекти медико-географічних досліджень території рівненської області. Кушнірук Ю.С., Волкова Л.А.

Проведені медико-географічні дослідження території Рівненської області. Розглядаються шляхи визначення екологічного ризику, що базується на основі еколого-географічного аналізу території. Вивчається вплив особливостей географічного середовища на здоров’я населення, а також закономірності поширення хвороб залежно від еколого-географічних та антропогенних чинників. Ключові слова: медико-екологічний ризик, медико-географічна оцінка, здоров’я населення, кореляційний аналіз. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_018_Kushniruk_.pdf]

Геоекологічне моделювання природних морфогенних геоекосистем басейну витоків річки Лімниця: делімітація просторового каркасу. Кулачковський Р.

Для великомасштабного моделювання у середовищі географічної інформаційної системи (ГІС) використали концепцію природної морфогенної геоекосистеми (ПМГЕС) як геопросторової моделі відношень форм рельєфу з іншими природними ландшафтними компонентами. Форми рельєфу виділили на підставі цифрової моделі рельєфу (ЦМР) і доповнили інформацією про геологічні відклади [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_017_Kulachkovskii.pdf]  

Деякі часові особливості заселення передгірських та гірських територій Західноукраїнських земель німецькими колоністами. Круль В., Брик С.

Розглянуто історію заселення передгірських та гірських територій західноукраїнських земель німецькими поселенцями. Виокремлено часові періоди заселення передгірської та гірської території Західної України німецькими колоністами. Виявлено просторове поширення німецьких поселень, проаналізована кількість німецького населення та його динаміка. Виділено тогочасні найбільші (за кількістю населення) німецькі поселення на території Західної України. Ключові слова: поселення, етногеографія, колонізація. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_016_Krul_.pdf]  

Показник токсичности в системі моніторингу і оцінки якості води транскордонних річок. Крайнюков О.М.

У статті представлено результати узагальнення даних щодо оцінки екологічного стану водних об’єктів басейнів рр. Західний Буг, Латориця, Уж за показниками вмісту компонентів сольового складу якості води, трофо-сапробіологічними показниками та специфічними показниками вмісту у воді хімічних речовин токсичної і радіаційної дії. На основі результатів біотестування визначено рівні токсичності води і донних відкладів, проби яких було відібрано […]

Роль медико-екологічних досліджень у геоекологічному аналізі регіону. Корнус О., Корнус А., Шишук В.

Роль медико-екологічних досліджень у геоекологічному аналізі регіону [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_014_Kornus_.pdf]

Оцінка репрезентативності природно-заповідних територій як основи функціонування регіональної екомережі Черкащини. Конякін С.

Стаття присвячена оцінці репрезентативності сучасного природно-заповідного фонду в контексті функціонування регіональної екомережі Черкаської області. Проаналізовано ефективність природно-заповідної мережі області за допомогою індексу інсуляризованості. Ключові слова: природно-заповідний фонд, унікальність території, репрезентативність, ландшафтне та біотичне розмаїття, індекс інсуляризованості, регіональна екомережа, Черкаська область [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_013_Konyakin.pdf]

Геоекологічна концепція природокористування як основа реалізації природно-господарської різноманітності природно-господарських систем. Кілінська К.Й.

У публікації висвітлені основні положення геоекологічної концепції природокористування як основи реалізації природно-господарської різноманітності природно-господарських систем, виявлені типи впливу людини на навколишнє природне середовище. Ключові слова: геоекологічна концепція природокористування, природно-господарська різноманітність, природногосподарськ і системи, навколишнє природне середовище [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_012_Kilinska.pdf]