№ 614-615

Антропогенізація ландшафтів водозбірних басейнів Дерелую та Виженки. Кирилюк О.

Охарактеризовано категорії ризиків для басейнів Дерелую та Виженки. Проведено SWOT- аналіз геоекологічних проблем та передумов стійкого розвитку, протипізовано конфлікти природокористування для басейну річки Дерелуй. Складено картосхему розподілу категорій ризиків по басейнам річок, відповідно до яких охарактеризовані 4 геоекологічні зони. Ключові слова: геоекологічна зона, конфлікти природокористування, ризик, SWOT- аналіз [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_011_Kiriluk.pdf]  

Територіально-галузеві особливості інвестування в Карпатському економічному районі. Заграновська М.Я., Настюк М.Г.

В даному дослідженні було проаналізовано передумови інвестування в Карпатському економічному районі, виявлено основні територіально – галузеві особливості інвестування, а також визначено основні тенденції іноземного інвестування в регіоні. Також було виділено основні перспективні напрямки залучення інвестицій. Ключові слова: інвестиції, інвестиційний проект, інвестиційний клімат, регіон, галузь виробництва. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_010_Zagranovska_.pdf]

Розвиток несприятливих процесів в межах туристсько-рекреаційних ладшафтів (на прикладі Середнього Придністер’я). Дутчак С.В., Крамская Г.І.

В статті розкриваються основні проблеми та негативні антропогенні процеси, які активізуються під впливом туристськорекреаційної діяльності в межах середньої частини Дністровської долини. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_009_Dutchak_.pdf]    

Формування демогеографічних процесів на території Сучавської частини Єврорегіону “Верхній Прут”. Думітраш Д., Змошу Г.

У роботі проведено дослідження демогеографічних процесів в поселеннях Сучавського повіту Румунії. Зроблено аналіз демографічних показників між сільськими та міськими поселеннями. А також простежено територіальні відміни у демографічних характеристиках груп поселень рівнинної та графської частин повіту. Ключові слова: чисельність населення, статево віковий склад населення, природний рух населення, народжуваність, смертність, міграційний рух населення, еміграція, імміграція. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_008_Dumitrash_.pdf]  

Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану сільських геосистем Передкарпаття (на прикладі ключової ділянки Купка-Корчівці, Північної Буковини). Гуцуляк В.М., Танасюк М.В.

Проведено ландшафтно-геохімічні дослідження екологічного стану сільських територій Передкарпаття, визначено ступінь забрудненості природного середовища та міграційну здатність геокомплексів, виявлено ареали накопичення забруднюючих речовин в елементарних геохімічних ландшафтах. Ключові слова: сільські геосистеми, екологічний стан, ландшафтна структура. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_007_Gutsulyak_.pdf]  

Оцінка ареалів забруднення повітряного басейну викидами Зарубинецького спиртзаводу. Гінзула М.Я.

У даній статті проведене детальне дослідження виробничого процесу конкретного промислового об’єкту спиртової галузі, охарактеризовано і оцінено джерела забруднення атмосфери підприємства. За обраною методикою зроблено розрахунок ареалів забруднення повітряного басейну промисловим підприємством Зарубинецький спиртозавод, отримані результати оформлено в картосхему, сформовано висновки і рекомендації щодо оптимізації впливу на даний компонент довкілля. Ключові слова: спиртозавод, забруднення повітряного басейну, […]

Екологічні функції та екологічний стан урбанізованих територій в умовах Сибіру. Воробйова І.Б.

У статті розглянуті екологічні функції урбанізованих територій. Основна увага приділена середовищетвірним функціям міських територій на різних ієрархічних рівнях – багатофункціональний регіональних центр (Іркутськ), монопромишленний місто (Шелехов) і відслушну мікрорайон в багатофункціональному центрі (Академмістечко). В якості індикатора атмосферного забруднення були використані аноміїща хімічних елементів в сніговому і грунтовому покриві, побудовані картосхеми запасів твердого речовини в сніговому […]

Сучасний геохімічний стан середньотайгових геосистем, що перебувають під техногенним впливом. Власова Н.В.

Викладено геохімічні особливості грунтового та рослинного покриву характерні для мерзлотно-тайгових геосистем змінених техногенним впливом в долині р.. Нижньої Тунгуски. Диференціація в грунтах ряду хімічних елементів розглянута як результат їх радіальної міграції. Показана здатність деяких поширених видів рослинного покриву до накопичення певних хімічних елементів Ключові слова: мерзлотно-тайгові геосистеми, геохімічні коефіцієнти, техногенно змінені геосистеми [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/614_615_004_Vlasova.pdf]  

Проблеми екології у будівельній індустрії. Бурка В.

Вивчення процессу будівництва і його впливу на довкілля в Україні й зокрема Карпатському економічному районі дозволило виявити рівень техногенного навантаження на компоненти природного середовища. Зокрема дана оцінка впливу на використання надр, постійне забруднення повітря, літосфери, гідросфери, біосфери. Виникли проблеми необхідності постійного зменшення шкідливих відходів при виробництві будівельних матеріалів, проблеми розробки кар’єрів будівельних матеріалів, збереження сільськогосподарських […]

Геоекологічний аналіз басейнів річок для агроуправлінських потреб. Білоус Л.Ф.

Вивчаються природні передумови організації агрогосподарювання в умовах інтенсивного прояву ерозійних процесів. Пропонується методика побудови та структурного аналізу цифрової моделі рельєфу для пізнання позиційно-динамічної ландшафтної територіальної структури регіону. Остання визначена як базова для організації узгодженої природноагрогосподарської територіальної структури. Ключові слова: ландшафтно-екологічний геоінформаційний аналіз, цифрова модель рельефу (ЦМР), структурноморфометричний та гідрологічний аналіз ЦМР, парадинамічні райони й ландшафтні […]

Використання інтегральних індексів забруднення поверхневих вод як складової комплексної геоекологічної оцінки акваторій. Андрусяк Н.С.

Проведено гідроекологічний аналіз якості поверхневих вод (деяких малих річок) застосовуючи інтегральні індекси та критерії. Визначено ділянки малих річок де присутнє значне забруднення як специфічними хімічними компонентами. Рекомендовано використовувати загальні інтегральні індекси та критерії у комплексному аналізі екологічного стану поверхневих вод на територіях підвищеної екологічної небезпеки. Ключові слова: якість поверхневих вод, інтегральні індекси та критерії, рівень […]