№ 633-634

Особливості методик оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів Середнього Придністров’я. Ясенчук В.І., Явкін В.Г., Морар А.В.

У статті визначено основні поняття та особливості методики оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів (РТР) Середнього Придністров’я. Розглянуто перспективи використання рекреаційно-туристичного потенціалу регіону. Отримані результати в подальшому можуть бути використанні для створення єдиного туристичного комплексу в межах 5 адміністративних територій України. Ключові слова: рекреаційно-туристичні ресурси ; методологія оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів; рекреаційно-туристичний потенціал; рекреаційно-туристична інфраструктура; придатність території. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/039_633_634_Yasenchuk.pdf]

До питання становлення органічного землеробства в Чернівецькій області. Заячук М.Д.

Розглянуто географічні передумови впровадження органічного землеробства в Чернівецькій області з позиції агроландшафтних умов та сучасної спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Проаналізовано принципи органічного землеробства та вказано на особливості стандартизації органічного сільськогосподарського виробництва. Зроблено висновки й узагальнення щодо можливостей утворення господарств органічного землеробства та перспектив їх розвитку. Подано різноманітні трактування терміну «органічне землеробство». З’ясовано особливості попиту населення на […]

Система управління туристсько-рекреаційною діяльністю. Ячнюк М.О.

У статті автором досліджується система державного та місцевого управління туристсько-рекреаційною діяльністю. Розкрито недоліки місцевої системи управління туризмом та пропонуються шляхи вирішення даної проблеми. Ключові слова: механізм, державне регулювання, місцеве управління, туристична галузь, регіональна політика. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/037_633_634_Yachnyuk.pdf]

Природно-заповідний фонд Чернівецької області як перспектива розвитку екологічноготуризму. Ємчук Т.В., Заблотовська Н.В.

У статті дано характеристику природно-заповідного фонду Чернівецької області загалом та найпопулярніших серед туристів його територій і об’єктів. Розглянуто територіальні особливості поширення об’єктів природо-заповідного фонду різних рівнів. Запропоновано перспективні напрями розвитку екологічного туризму на базі природно-заповідних територій та об’єктів і шляхи їх розвитку. Зокрема, розкрито значення розвитку екологічного туризму та його ролі у рекреаційно-туристичному житті краю. […]

Еко-маркетингові тенденції в розвитку готельного господарства. Данілова О.М., Погинайко І.В.

Досліджуються еко-маркетингові тенденції в розвитку готельного бізнесу. Розкриваються основні чинники виникнення екологічних готелів, екологічні та економічні переваги еко-готелів. Викладено основні підходи до класифікації екоготелів та організацій, що здійснюють еко-сертифікацію. Аналізуються проблеми та перспективи розвитку екоготелів в Україні Ключові слова: екологічний маркетинг, екологічний готель, екологічна сертифікація соціально-екологічний готель, переваги екологічних готелів. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/035_633_634_Danilova_And.pdf]

Дослідження збалансованого лісокористування на регіональному рівні (на прикладі Чернівецької області). Данілова О.М., Сівак В.К.

Узагальнено та доповнено сучасні методичні підходи щодо аналізу розвитку збалансованого лісокористування на регіональному рівні. Викладено результати досліджень еколого-стабілізуючих, природоохоронних функцій, продуктивності деревостанів та значення соціальних функцій лісів в контексті розвитку рекреаційного лісокористування та екотуризму в Чернівецькій області. Ключові слова: збалансоване лісокористування, природоохоронна мережа, лісові ландшафти, оптимізація природокористування. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/034_633_634_Danilova_And.pdf]

Туристичний потенціал Сучавського повіту Румунії. Думітраш Д., Думітраш Д., Роман М.

В статті дається аналіз туристичних ресурсів Сучавського повіту Румунії. Виділяються основні природні і антропогенні ресурси, які капіталізуються туристичною індустрією. Дослідження представляє інтерес для потенційних інвесторів. Ключові слова: туристичний потенціал, сільський туризм, культурний туризм, інфраструктура. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/033_633_634_Dumitrash_And.pdf]

Перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області. Топорницька М.Я.

Систематизовано географічні та соціально-економічні перспективи розвитку етнофестивалів Львівської області, розкрито проблеми та особливості організації етнофестивального туризму в регіоні. Запропоновано конкретні рекомендації щодо перспективного розвитку етнофестивального туризму в Львівській області. Ключові слова: етнічний туризм, етнофестиваль, етнофестивальний туризм, класифікація естивалів, географія етнофестивалів. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/032_633_634_Topornicka.pdf]

Історико-географічні риси становлення й розбудови Яремчансько-Ворохтинської територіальної рекреаційної системи наприкінці ХІХ – першій половині ХХ століття. Рутинський М.Й.

Розглянуто природно-ресурсні передумови та історико-географічні риси територіальної організації Яремчансько-Ворохтинської ТРС наприкінці ХІХ – першій половині ХХ століття. Розкрито особливості становлення її оздоровчо-рекреаційної спеціалізації. Ключові слова: територіальна рекреаційна система, історико-географічні риси, оздоровчо-рекреаційна спеціалізація. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/031_633_634_Rutinsky.pdf]

Туристично-ресурсний потенціал селища Ясіня Закарпатської області. Монастирський В.

Визначено особливості розвитку туризму на локальному рівні в окремо взятому селищі міського типу та його околицях. Наведено перелік найважливіших праць з досліджень природно-ресурсного потенціалу територій. Проаналізовано туристично-ресурсний потенціал селища міського типу Ясіня Рахівського району Закарпатської області. Оцінено наявність та сучасний стан туристичних ресурсів, їх використання, з метою визначення найбільш рентабельних напрямів туризму. На основі цього […]

Вплив лісу на режим стоку в басейні Дністра. Мельник А.А.

Проаналізовано багаторічні середні модулі та максимальнорічні модулі стоку водозборів в басейні Дністра з різними показниками лісистості та схожими гідрометеорологічними особливостями. Оцінено вплив лісистості на схиловий стік враховуючи величину похилу схилу, вид лісу та тип грунту. Ключові слова: кореляція, лісистість, багаторічні середні модулі стоку, максимальнорічні модулі стоку. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/029_633_634_Melnic.pdf]

Розселення як об’єктивна основа формування просторових систем послуг. Мальська М.П.

Виявлено, що основою формування суспільно-просторової системи (СПС) є взаємодія трудових, виробничих, соціальних, культурних зв’язків, цільова діяльність організацій (підприємств, фірм, установ тощо), їх спільна участь у виконанні певних соціально-економічних завдань розвитку території. Розселення забезпечує контакти людей, територіально-часову доступність елементів виробництва, послуг, поєднання робочої сили з робочими місцями, всього населення з місцями отримання послуг. Зосередження управлінських, виробничих, […]

Еколого-економічні аспекти використання мінерально-сировинних ресурсів (на прикладі Чернівецької області). Костащук В.І.

В роботі розкрито основні тенденції зміни екологічного стану в адміністративних районах Чернівецької області внаслідок використання мінерально-сировинних ресурсів. Запропоновано критерії дослідження еколого-економічних аспектів використання МСР. Ключові слова: мінерально-сировинні ресурси, навколишнє природне середовище, індекс еколого-економічної ефективності, природні чинники, антропогенні чинники. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/027_633_634_Kostaschuk.pdf]

До питання створення освітньо-виховних округів у Чернівецькій області. Заячук О.

Проаналізовано територіальну структуру освітньо-виховного комплексу Чернівецької області. Обґрунтовано виділення освітньо-виховних округів. Охарактеризовано освітньо-виховні райони. Запропоновано новий підхід до формування освітньо-виховних округів на регіональному рівні. Ключові слова: освітньо-виховний округ, територіальна організація, системи освіти, освітньо-виховний пункт, освітньо-виховний район. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/026_633_634_Zayachuk.pdf]

Географічні та національні особливості організації харчування туристів у закладах розміщення. Ганич Н.М.

Проаналізовано особливості обслуговування туристів у закладах розміщення підприємствами громадського харчування. Розкрито один з важливих компонентів гастрономічного обслуговування – надання послуг харчування у номерах готелю. Ключові слова: заклади розміщення, підприємства харчування, організація обслуговування. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/09/025_633_634_Ganich.pdf]

Освітня система у Катеринославській губернії – (Дніпропетровській області) за період 1897-1945 років. Горожанкіна Н.А.

Висвітлено розвиток освітньої системи на основі даних першого загального перепису Російської імперії 1897 року, однодобового перепису початкових шкіл Російської імперії 1911 року з урахуванням рідної мови та мови писемності, віросповідання, соціальної належності, релігійного складу населення, освітнього рівня вчителів, реформування системи освіти. Простежено появу нових ланок системи освіти та їх функціонування на території Катеринославської губернії – […]

Вартісна оцінка земельних ділянок міста Чернівці за результатами екологічного аудиту. Наконечний К.П.

Відповідно до стратегії сталого розвитку нашої країни, екологічний аудит визнаний одним із пріоритетних напрямів державної політики в галузі охорони довкілля, використання ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Оцінка стану земельних ділянок м. Чернівці, на даний момент, проводиться без урахування екологічних показників стану і структури екосистем та здатності її до самовідновлення. Враховуючи ландшафтно-техногенні особливості міста, поряд з […]

Ретроспективно-сучасна поселенська структура розселення людності Івано-Франківської області. Гищук Р.М.

Розглядається сучасна поселенська структура та форми розселення людності в Івано-Франківській області, які ґрунтуються на рейтингову аналізі основних суспільних чинників заселення в ретроспективі: сумарна кількість сучасних і первісних поселень, сумарна поселенська енергія території (СПЕТ) всіх населених пунктів, кількість історичних центрів заселення й археологічних культур, ретроспективна етнічна різноманітність поселень, загальна кількість історичних центрів заселення I – IV […]

З історії геодезичного забезпечення території Чернівецької області. Білокриницький С.М.

Розглянута історія геодезичного забезпечення території Чернівецької області з ХVІІІ ст. до сьогодення. Зазначено, що в період, коли частина Чернівецької області перебувала у складі Австрії, було проведено чотири знімання. Вся територія Буковини була вкрита тріангуляційними та нівелірними мережами, хоча якість робіт і не сягнула належного рівня. Сучасна геодезична мережа побудована згідно з Положеннями 1954-61 рр. Зроблено […]

Особливості землекористування територій населених пунктів Тернопільського Придністер’я. Сухий П.О., Атаманюк М.-Т. М.

Розглянуто особливості сучасного землекористування в населених пунктах Тернопільської області, які безпосередньо прилягають до берегової лінії р. Дністер. Досліджено компонентну структуру земельного фонду та особливості його територіальної диференціації. Розраховано значення коефіцієнта антропогенної перетвореності досліджуваної території. Запропоновано варіанти оптимізації використання земельних ресурсів на перспективу. Ключові слова: земельний фонд, землекористування, коефіцієнт антропогенної перетвореності, раціональне землекористування, оптимізація використання земельних […]