№ 655

Основні категорії та поняття геодемографічного процесу. Яворська В.В.

В статті розглядаються питання розробки понятійно-термінологічного апарату, який сприяє створенню певного евристичного потенціалу демогеографічної науки. Дається визначення основних категорій, термінів і понять демогеографії, які використовуються в наукових геодемографічних дослідженнях вітчизняних і зарубіжних авторів. Ключові слова: геодемографічна обстановка, геодемографічна ситуація, демовідтворювально-територіальний комплекс, геодемографічна система, гео демографічний процес. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/030_655_Yavorska.pdf]

Напрями ефективного залучення фортифікаційних споруд Закарпатської області як туристичних об’єктів. Симочко Г.В.

В статті проаналізовано стан розвитку фортифікаційних споруд Закарпатської області та їх роль і значення для туризму. Окреслено основні напрями ефективного залучення цих споруд як туристичних об’єктів, визначено проблеми, що гальмують їх активний розвиток, виділено головні фортифікаційні споруди та особливості їх збереження. Ключові слова: фортифікаційні споруди, туристична діяльність, туристичні об’єкти, атрактивність, напрями використання фортифікаційних споруд, реставрація. […]

Теоретико-методичні аспекти аналізу видів і класифікації безробіття. Лопушняк Л.В.

Висвітлюються види та класифікаційні схеми безробіття, що враховують причину виникнення безробіття, форму прояву даного явища, його тривалість, територіальне поширення, соціально-професійний склад безробітних. Ключові слова: види безробіття, циклічне, структурне та фрикційне безробіття, тривалість безробіття, територіальне поширення безробіття, соціально-професійний склад безробітних. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/028_655_Lopuchnyak.pdf]

Аналіз електоральної активності населення в світлі показників індексу людського розвитку. Кузишин А.

Стаття присвячена виявленню закономірних тенденцій та залежностей між кількісними показниками участі в голосуванні в обласних регіонах України та індексом регіонального людського розвитку. Такі співставлення дозволяють визначити трендові тенденції прямої залежності електоральної активності та місця, яке займає регіон за показниками складових індексу регіонального людського розвитку. Також проведено групування таких областей (виділено три групи) за схожістю близьких […]

Територіальна організація професійно-технічних навчальних закладів Волинської області. Ільїв О.М.

Проаналізовано компонентну структуру професійно-технічної освіти, визначено сучасний стан розвитку професійно-технічних навчальних закладів, визначено рівень розвитку професійно-технічної освіти у регіональному розрізі, проведено розрахунки коефіцієнтів нерівномірності розміщення ПТНЗ, забезпеченості населення професійно-технічними навчальними закладами, аналізується кадровий потенціал закладів ПТО, матеріально-технічна база, охарактеризовано динаміку прийому та випуску учнів до ПТНЗ. Ключові слова: професійно-технічні навчальні заклади, коефіцієнт забезпеченості населення ПТНЗ, […]

Сучасний розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області. Заячук О., Дроняк Г.

Враховуючи сучасні трансформаційні процеси в системі освіти загалом та в системі середньої освіти, питання, що стосуються функціонування загальноосвітніх закладів, наразі актуальні. Становлення та розвиток мережі загальноосвітніх закладів освіти залежить від низки як природних, так і соціально-економічних чинників. Івано-Франківська область серед інших областей України вирізняється нерівномірністю розміщення населення, що у свою чергу не може не позначитись […]

Основні форми охорони історико-культурних туристичних ресурсів. Заблотовська А.Г.

У статті розглянуті основні форми охорони історико-культурних туристичних ресурсів. Проаналізовано їх зміст та ефективність використання у практичній діяльності. Ключові слова: форми охорони пам’яток історії та культури, зони охорони пам’ятки, охоронні території, охоронна зона, зона регульованої забудови, зона охорони археологічного культурного шару, зона охоронюваного ландшафту. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/024_655_Zablotovska.pdf]

Географічні особливості забезпеченості трудовими ресурсами в Хмельницькій області. Геренчук М.В., Заячук М.Д.

Розглядаються трудові ресурси Хмельницької області та структура зайнятості в контексті економічної кризи, яка склалась в Україні останнім часом і охопила всі сфери господарського комплексу. Розраховано коефіцієнт економічного навантаження на економічно активне населення та ступінь зайнятості трудових ресурсів. Укладено картосхему, яка відображає територіальні особливості цих показників в області. Охарактеризовано розподіл трудових ресурсів та зайнятість населення в […]

Проблеми реконструкції та демонтажу старих об’єктів продукції будівельної індустрії. Бурка В.

У статті піднімаються основні проблеми демонтажу та реконструкції старих будівель і шляхи їх вирішення. Описуються основні методи, способи та технології які застосовуються при проведенні таких робіт. Наголошується важливість цього виду діяльності в господарському розвитку держави. Ключові слова: будівельна індустрія, аварійний стан, демонтаж, реконструкція, руйнування, матеріально-технічна база, будівельний майданчик, будівельні матеріали, старі будівлі. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/022_655_Burca.pdf]

Оосбливості хімічного складу та якості води басейну Південного Бугу. Щегульна Я.О., Савицький В.М.

У статті розглянуто природні та антропогенні умови формування гідрохімічного режиму та якості поверхневих вод у басейні Південного Бугу. Охарактеризовано гідрохімічний режим річок басейну р. Південний Буг на основі даних спостережень за двадцятирічний період. Наведена екологічна оцінка якості поверхневих вод за відповідними категоріями та зміна її величин за період з 1990 по 2011 роки. Розглянуто основні […]

Сучаснрй стан і проблеми питного водопостачання населення України. Шевчук Ю.Ф.

Розглянуті проблеми питного водопостачання населення України. Вказано фактори, що впливають на якість питної води. Ключові слова: водні ресурси, джерела водопостачання, водопостачання, якість води, питна вода, водопровідні мережі. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/020_655_Shevchuk.pdf]

Особливості часової мінливості співвідношень між концентраціями Rb та К у фракціях аерозолю на узбережжі Чорного моря (на прикладі м. Севастополь). Холопцев О.В., Зуділова Л.А.

Визначено особливості часової мінливості співвідношень між концентраціями Rb та К у нерозчинній та розчинній фракціях аерозолю на узбережжі Чорного моря. Показано, що перша з них утворена часинками, які мають переважно теригенне походження, у той час як друга складається з частинок водних аерозолів, які утворилися під час руйнування повітряних бульбашок у скін-шарі прибережних акваторій Чорного моря. […]

Ландшафтні комплекси долини Дністра на відрізку м. Хотин – до с. Ожево. Ходан Г., Камінська Л.

Регіон розташований у західній частині Середнього Придністер’я. Він займає правий берег долини Дністра від м. Хотин до с. Ожево. З півночі його оконтурює русло Дністра, а з півдня вододільна поверхня. Ключові слова: морфологічні одиниці, ландшафтні комплекси, антропогенні зміни [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/018_655_Hodan_And.pdf]

Лавинні природні територіальні комплекси давньольодовикового рельєфу Чорногори. Тиханович Є.Є.

Описано умови формування лавинних природних територіальних комплексів ландшафті Чорногора. Проаналізовано лавинну ситуацію в межах Чорногори. Досліджено лавинні природні територіальні комплекси, які розміщені в межах Брескульського кару. Проаналізовано їх фактори формування. Проведено класифікацію лавинних комплексів. Локалізовані їх місця розташування. Досліджено основні морфометричні характеристики лавинних природних територіальних комплексів. Подано основну інформацію про рослинний покрив досліджуваних територій. Запропоновано […]

Ландшафтно-геохімічні особливості екологічного стану сільських геосистем Північної Буковини (на прикладі ключової ділянки Мигове). Танасюк М.В.

Проведено ландшафтно-геохімічні дослідження екологічного стану сільських територій на прикладі ключової ділянки Мигове, визначено ступінь забрудненості природного середовища та міграційну здатність геокомплексів. Виявлено ареали накопичення забруднюючих речовин в елементарних геохімічних ландшафтах. Ключові слова: сільські геосистеми, екологічний стан, ландшафтна структура, елементарні геохімічні ландшафти. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/016_655_Tanasuk.pdf]

Гідролого-гідрохімічна систематика боліт постгляціальних територій. Соловей Т.В.

Запропонована гідролого-гідрохімічна систематика цілинних боліт постгляціальних територій базується на шестиступеневій генералізації і складається з наступних таксономічних рангів: різновиди, види, роди, підтипи, типи і класи. Визначені чіткі діагностичні ознаки (критерії) і параметри, за допомогою яких болота відносять до різних за ієрархічним рівнем таксонів. Дана систематика може бути застосована до боліт постгляціальної території Центральної Європи. Ключові слова: […]

Віктор Конрад – нове ім’я в історії Чернівецького університету. Сєргєєва Т.М.

З нагоди 100-річчя створення сейсмічної станції Чернівецького університету представлено результати пошуково-дослідницької роботи щодо вивчення маловідомого чернівецького періоду (1910-1919 pp.) у біографії видатного австрійсько-американського фізика, сейсмолога і кліматолога, засновника кафедри космічної фізики і метеорологічної обсерваторії, сейсмічної станції у Чернівецькому університеті професора Віктора Конрада. Використані документи Державного обласного архіву Чернівецької області. Наведено невідомі факти його біографії. Оцінено […]

Екологічна безпека геосистем – науковий напрям конструктивної географії. Приходько М.М.

Зростання антропогенного впливу на навколишнє природне середовище призводить до виникнення проблем екологічних ризиків і екологічної безпеки геосистем. Обґрунтована необхідність розвитку наукового напряму конструктивної географії – екологічна безпека геосистем, визначені його об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження. Викладені теоретико-методологічні засади та система управління екологічною безпекою геосистем. Ключові слова: науковий напрям, геосистеми, екологічні ризики, екологічна безпека, управління […]

Ландшафтно-геохімічний аналіз поселенських геосистем території Прут-Сіретського межиріччя (в межах Чернівецької області). Присакар В.Б.

Розглядаються поселенські геосистеми Прут-Сіретського межиріччя Чернівецької області, що належать до до лісолучного типу ландшафтів. Висвітлюються як загальні так і специфічні ландшафтно-геохімічні властивості, що служать основою для отримання інформації про екологічний стан досліджуваної території, тут закладаються основи еколого-геосистемного моніторингу, геоекологічної експертизи народногосподарських проектів тощо. Ключові слова: геохімічні ландшафти, геохімічні райони, жорсткість води, мінералізація води. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/10/012_655_Prisakar.pdf]

Обгрунтування можливості створення на території національного природного парку “Вижницький” (Чернівецька область) лікувальних закладів. Новодран О.В., Нікіпелова О.М., Солодова Л.Б., Коєва О.М., Коєва Х.О., Захарченко Є.А.

Подано результати вивчення проявів мінеральних вод різного хімічного складу на території національного природного парку (НПП) “Вижницький”. Обґрунтовано необхідність їх подальшого комплексного вивчення з метою розробки Інструкції щодо практичного використання при внутрішньому та зовнішньому застосуванні у лікувальній практиці. Територія НПП “Вижницький” характеризується сприятливими умовами для широкого розвитку всіх видів оздоровлення. На сьогодні є всі умови для […]