№ 672-673

Групування геодемографічних процесіву регіонах України за формалізованими ознаками. Яворська В.В.

Проведено групування геодемографічних процесів у регіонахУкраїни за формалізованими ознаками. Графіки розглядаються з часовим проміжком 115 років і контрольними точками за роками переписів. Висвітлено певні методологічні орієнтири й зроблено висновки щодо характеру геодемографічного процесу. Ключові слова: геодемографічніий процес, обласний регіон, формалізовані показники, амплітуда коливань, варіація. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_039_Yavorska.pdf]  

Передумови формування деревообробного кластера Чернівецької області. Худіковська В.А.

Досліджено сутність поняття кластер. Здійснено аналіз світового досвіду використання кластер них структур у промисловості в цілому та лісопромисловому виробництві зокрема. Виходячи з результатів дослідження, визначено територіальне розташування галузей деревообробної промисловості. Визначено найбільші центри деревообробної промисловості та встановлено передумови формування деревообробного кластера на території Чернівецької області. Ключові слова: кластер, лісопромисловий комплекс, деревообробна промисловість. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_038_Hudikivska.pdf]

Роль територіальних громад у забезпеченні сталого розвитку. Торушанко В.Р.

Розглянуто роль територіальних громад у перспективі переходу регіону до моделі сталого розвитку. Визначено місце територіальної громади як етнокультурної форми організації суспільства. З позиції суспільної географії дано визначення територіальної громади й мотивовано її положення по відношенню до деректив сталого регіонального розвитку. Окреслено основні риси крайової спільноти та її територіальні складові. Доведена ключова роль етнокультурних взаємин на […]

Постмілітарні об’єкти Західного регіону України. Сулик Б.

Проаналізовано географічно-просторове розташування та значення оборонних, фортифікаційних та інфраструктурних об’єктів. Описано вплив досліджуваних постмілітарних об’єктів на прилеглі ландшафтні системи. Ключові слова: постмілітаний об’єкт; геоінформаційна база даних; Західний реґіон України. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_036_Sulik.pdf]

Основні тенденції розвитку дитячого оздоровлення в Чернівецькій області. Смик О.С.

Розглянуті питання розвитку дитячо-юнацького туризму Чернівецької області. Проаналізовані дитячі оздоровчі заклади. Розкриті основні напрями оздоровлення та проблеми і перспективи розвитку. Ключові слова: дитячо-юнацький туризм, дитячо-оздоровчі табори, оздоровлення. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_035_Smik.pdf]  

Становлення та розвиток етнічного туризму (на прикладі міграційних процесів Лемківщини в середині ХХ століття). Петрик Н.А., Чубрей О.С.

На думку багатьох експертів, етнічний туризм зможе стати рушієм економіки у XXI столітті, в результаті чого Україна посяде гідне місце у світовій індустрії туризму. Дослідження в галузі етнотуризму є актуальним завданням, насамперед тому, що цей напрям пріоритетний для України. З-поміж барвистих українських етнографічних груп найбільшої уваги, стосовно розвитку етнічного туризму, заслуговує Лемківщина. Незважаючи на складні […]

Оцінка транспортної інфраструктури в туризмі на території Івано-Франківської області. Нєвєнченко А.І.

Розкрита сутність поняття “транспортна інфраструктура” визначені ііхарактерні просторово-функціональні риси. Здійснений аналіз транспортної мережі Івано-Франківської області, з’ясована роль у розвитку туризму. Ключові слова: інфраструктура, транспорт, конфігурація транспортної мережі, обслуговування, туризм. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_033_Nevenchenko.pdf]  

Створення й розвиток туристичних підприємств в Україні. Мариняк Я.

У статті розкрито основні етапи створення та розвитку туристичних підприємств в Україні. Досліджено особливості функціонування туристичних підприємств та визначено основні проблеми. Проведено порівняльний аналіз рівня розвитку туристичного бізнесу, що вимірюється загальноприйнятим у розвинених країнах показником кількості туристичних підприємств на 10 тис. осіб населення (деякі автори використовують показник 1 тис. осіб населення), кількість зайнятих у туристичних […]

Комерційний туризм – сучасний фактор зайнятості населення (на прикладі м.Чернівці). Лопушняк Л.

Висвітлені сучасні аспекти формування комерційного туризму у м. Чернівцях. Розкрита структура комерційного туризму, основні його рівні, що розвиваються сьогодні. Проаналізовані сучасні торговельні комплекси, виявлена рекреаційно-туристична та історико-культурна складова комерційного туризму. Ключові слова: комерційний, конгресний, аграрний, промисловий туризм, торгівельний комплекс, ринок туристичних послуг, історико-культурна спадщина. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_031_Lopushnyak.pdf]  

Садиби сільського зеленого туризму як об’єкти зайнятості населення в Івано-Франківській області. Левицький О.І.

Розглянута зайнятість населення в садибах сільського зеленого туризму Івано-Франківської області. Проведений аналіз розміщення садиб сільського зеленого туризму по адміністративним районам і міським радам. Проаналізований основний спектр міжнародних проектів, які впроваджуються в області для залучення населення до зайнятості в такому виді туристичної діяльності. Ключові слова: садиба сільського зеленого туризму, сільський зелений туризм, зайнятість населення, туристична інфраструктура, […]

Формування поселенської мережі Дністерського каньйону (часово-просторовий аналіз). Круль В.П., Добровольська С.Я., Гадельшин О.Р.

Виділено 19 етапів формування поселенської мережі Дністерського каньйону: від першого, що охопив ранній палеоліт, до дев’ятнадцятого, який припав на 1901-2000рр. н.е.. Встановлено, що найінтенсивнішим із них став восьмий (ІІІтис. до н.е.), за час якого первісна людність заселила територію 174 сучасних поселень. Досліджено, що найпотужнішим, за числом первісних поселень, виявився сьомий етап, коли під час ІV […]

Гідрохімічний аналіз річки Стебник на території національного природного парку “Вижницький”. Гузак Л.І., Андрусяк Н.С.

Подано гідрохімічну характеристику річки Стебник, що протікає на території НППВ. Визначено вплив господарської та рекреаційної діяльності на якість води р. Стебник. Проведений гідрохімічний аналіз встановив належність води р.Стебник до слабокислих гідрокарбонатно-кальцієво-магнієвого типу. Обґрунтовано необхідність проведення систематичного моніторингу р. Стебник на встановлених гідрологічних постах спостережень. Ключові слова: гідрохімічний аналіз, рекреаційна діяльність, якість води, моніторинг, національний природний […]

Релігійна активність населення регіонів України: територіальні відміни, тенденції розвитку. Костащук І.І.

У статті, із точки зору суспільної географії, обґрунтовується поняття «релігійна активність населення». Розглядаються особливості релігійної активності населення в залежності від різних факторів – віку, освіти, типу поселення та інших. Простежується релігійна активність населення різних регіонів України, а саме Західного, Південного, Східного та Центрального. Ключові слова: релігійна активність, релігійна громада, конфесія, соціологічне дослідження. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_028_Kostaschuk.pdf]

Географічні аспекти формування закордонних туристичних потоків Чернівецької області. Костащук В.І.

Розкрито особливості розвитку закордонного туризму в Чернівецькій області. Запропоновано класифікацію основних чинників розвитку закордонного туризму та визначено їх вплив на інтенсивність туристичних потоків. Проаналізовано особливості формування основних туристичних потоків із Чернівецької області за країнами світу, для характеристики яких запропоновано використовувати індекс інтенсивності туристичних потоків. Ключові слова: закордонний туризм, чинники розвитку туризму, туристичні потоки, коефіцієнт інтенсивності […]

Деінструалізація регіонів України та її відображення у структурі зайнятості населення. Корнус А.

Деінструалізація регіонів України та її відображення у структурі зайнятості населення [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_026_Kornus.pdf]

Гірські притулки Галичини. Клапчук В.М.

Наводиться інформація про географію та особливості гірських притулків Галичини. Детально характеризуються гірські притулки Станіславівщини. Ключові слова: Галичина, притулки, Станіславівщина. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_025_Klapchuk.pdf]  

Методичні підходи до прогнозування розвитку мережі туристичних маршрутів (на прикладі території Чернівецької області). Кілінська К.Й.

Запропоновані методичні підходи до прогнозування розвитку туристичних маршрутів на території Чернівецької області. Окреслена структура вивчення мережі туристичних маршрутів. Висвітлений метод автопрогнозу. Ключові слова: мережа туристичних маршрутів, категорійність туристичних маршрутів, оцінка впливу туристичних маршрутів на стан навколишнього природного середовища, автопрогноз. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_024_Kilinska.pdf]

Сучасний стан та особливості територіальної організації закладів культури Чернівецької області. Заячук О.

Проаналізовано компонентну структуру закладів сфери культури, сучасний стан та просторові проблеми. Охарактеризовано мережі бібліотек, закладів культури клубного типу, музеїв, кінотеатрів та кінозалів тощо. Розглянуто основні функції закладів культури та територіальні відмінності в їх функціонуванні. Розраховано коефіцієнт локалізації та коефіцієнт концентрації закладів культури Чернівецької області, здійснено типізацію адміністративних районів за даними показниками. Виявлено тенденції розвитку системи […]

Принципи формування і механізми функціонування нових територіальних громад і систем розселення у процесі реформування адміністративно-територіального устрою України. Заставецька Л.

Проаналізовано особливості функціонування первинних систем розселення у сучасний період, а також вказано на необхідність формування в Україні нових територіальних громад як базових об’єктів управління. При цьому враховані такі принципи: розселенський, територіальний, демографічний, соціально-економічний та самоврядний. Ці принципи також покладені в основу просторової організації локальних систем розселення, що формуватимуться у процесі проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні. […]

Сучасні особливості формування та розвитку Хмельницької міжрайонної системи розселення. Заблотовська Н.В., Левіцька І.В.

Дано характеристику Хмельницької міжрайонної системи розселення. Розкрито роль міста Хмельницького у її формуванні та розвитку. Уточнено межі зон інтенсивності зв’язків поселень системи із її ядром, із урахуванням особливостей транспортної доступності населення до обласного центру.. Ключові слова: поселення, населений пункт, система розселення, ядро системи розселення [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2013/12/672_673_021_Zablotovska_.pdf]