№ 696

«Geographia generalis» Бернгарда Вареніуса у контексті становлення української географії. Штойко П.

Висвітлено основні ідеї Б. Вареніуса, які тривалий час були незаслужено забуті у географії, розглянуто її поділ на загальну (загальне землезнавство) і спеціальну (регіональну). Відзначено зв’язок творчого доробку вченого з поглядами українських географів. Ключові слова: земна поверхня, міждисциплінарні зв’язки, загальна та регіональна географія. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_028_Shtoiko.pdf]

Особливості обробки супутникових знімків Landsat з метою їх використання у картографуванні земельних ресурсів Чернівецької області. Смірнов Я.В.

Висвітлено особливості обробки знімків, отриманих супутниками сімейства Landsat. Сформульовано універсальний алгоритм обробки таких знімків у середовищі програмного пакета ArcGIS.Визначені перспективні напрямки використання даних Landsat у картографуванні земельних ресурсів (на прикладі території Чернівецької області). Ключові слова: ДЗЗ, ГІС, Landsat, земельні ресурси, ArcGIS. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_027_Smirnov.pdf]

Географічні особливості використання земель Винницького району Чернівецької області. Печенюк В.О., Боднарашек О.І.

Розглядаються особливості розподілу земельного фонду Вижницького району за основними категоріями під впливом природних та соціально-економічних чинників. Проаналізовано поширення кожної категорії земель за цільовим призначенням у розрізі місцевих сільських, селищних та міських рад району дослідження з урахуванням фізико-географічних умов. Ключові слова: земельний фонд, категорії земель, землі сільськогосподарського призначення, землі лісогосподарського призначення, землі житлової та громадської забудови, […]

Особливості використання сільськогосподарських земель Карпатського регіону України. Паньків З.

Проаналізовано географію та структуру сільськогосподарських земель Карпатського регіону України, які сформовані за рахунок трансформації лісових і лучних біоценозів впродовж тривалого історичного періоду. Встановлено зміни у структурі сільськогосподарських угідь регіону та розподілі їх за категоріями землевласників, землекористувачів у порівнянні із радянським періодом. Запропоновано визначення терміну “сільськогосподарське землекористування”. Розраховано показники забезпеченості землевласників, землекористувачів сільськогосподарськими угіддями та встановлено […]

Релігійна сфера Закарпатської області. Костащук І., Синько М.

Розглянуто особливості формування та сучасна територіальна організація релігійної сфери Закарпатської області. Виявлено чинники її формування і встановлено, що найважливішими із них є історико-географічні та етнічні. Ключові слова: релігійна сфера, конфесія, релігійна організація, релігійна громада. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_024_Kostaschuk_2.pdf]

Сакрально-туристичний потенціал Чернівецької області: особливості формування та використання. Костащук І., Гуцуляк А.

Розглянуто особливості формування та територіальної організації сакрально-туристичного потенціалу Чернівецької області. Проаналізовано релігійний та етнічний, історико-географічний чинники його формування. Встановлено, що в Чернівецькій області провідним напрямом розвитку туристичної галузі повинен стати саме релігійний туризм та паломництво. Запропоновано шляхи покращення розвитку даної галузі. Ключові слова: сакрально-туристичний потенціал, релігійні об’єкти, релігійний туризм, паломництво. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_023_Kostaschuk.pdf]

Динаміка макроструктур валової доданої вартості регіональних соціогеосистем України. Корнус А.

У статті представлені результати регіонального аналізу структури валової доданої вартості за видами економічної діяльності. На основі аналізу співвідношення валової доданої вартості, створеної у первинному (сільське господарство, лісове господарство, рибальство), вторинному (добувна, обробна промисловість і будівництво) і третинному (сфера послуг) секторі економіки здійснено типологію регіонів за згаданими показниками. Знайдено закономірності змін, які відбулися в економічній підсистемі […]

Розвиток системи освіти в туризмі (вітчизняний та зарубіжний досвід). Клим А., Заячук О

Проаналізовано зарубіжний досвід освітніх закладів з підготовки фахівців для сфери туризму. Зазначено основні тенденції розвитку зарубіжного досвіду підготовки фахівців туристичної сфери. Детально охарактеризовано вітчизняну систему підготовки фахівців для галузі туризму, висвітлено особливості її формування та динаміку. Основна увага приділена регіональному аналізу освітніх закладів, що готують фахівців даного напряму. Ключові слова: підготовка кадрів, туризм, туристична освіта, […]

Структура освітнього комплексу регіону. Ільїв О.М.

Визначено структуру освітнього комплексу, проаналізовано його структурні складові. Запропоновано для дослідження освітнього комплексу проводити функціонально-компонентний, функціонально-територіальний та функціонально-управлінський аналіз. Ключові слова: освітній комплекс, система закладів освіти, система обслуговування; система управління. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_020_Iliiv.pdf]

Виникнення населених пунктів Волинської області та їх територіальна організація. Добинда І.П.

У статті проведений аналіз виникнення населених пунктів Волинської області від палеоліту і до сьогоднішніх днів та їхнє територіальне розміщення. На основі часово-просторових характеристик заселення запропоновані 17 етапів виникнення поселень та виявленні їхні кількісні характеристики у вигляді відсоткового співвідношення досліджених нами до всіх населених пунктів Волинської області в розрізі адміністративних районів. Ключові слова: поселенська мережа, поселення, […]

Сучасний стан використання забудованих земель Івано-Франківської області. Дарчук К.В.

Розглянуто особливості використання забудованих земель Івано-Франківської області. Досліджено компонентну структуру земельного фонду та специфіку його територіальної диференціації. Визначено частки загальної та житлової забудованості території Івано-Франківської області. Розкрито сучасні особливості використання забудованих земель у межах основних та низових адміністративно-територіальних одиниць регіону. Ключові слова: житлова забудова, забудовані землі, земельний фонд, землекористування, оптимізація використання земельних ресурсів, районування. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_018_Darchuk.pdf]

Перспективи розвитку екологічного туризму в межах об’єктів природно-заповідного фонду Чернівецької області. Данилова О.М., Білоус О.І.

Акцентується увага на необхідності рекреаційно-туристичної діяльності в межах територій природно-заповідного фонду, зокрема розвитку екологічного туризму. У контексті зазначеного проаналізовано структурні та територіальний відмінності об’єктів ПЗФ Вінницької, які вказують, що у регіоні досліджень є достатні передумови для розвитку екологічного туризму. Ключові слова: екотуризм, об’єкти природно-заповідного фонду, туристсько-рекреаційна діяльність, екомаршрут. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_017_Danilova_2.pdf]

Становлення та розвиток рекреаційного комплексу Сторожинецького району. Грицку В., Гакман М.

Проведений аналіз рекреаційно-туристичних ресурсів та туристичного потенціалу Сторожинецького району. Коротко охарактеризовані найважливіші види туризму даного району. З’ясовані особливості подальшого розвитку внутрішнього та зовнішнього туризму. Ключові слова: рекреаційно-туристичні ресурси, туристичний комплекс, туристично-рекреаційний потенціал. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_016_Gricku_2.pdf]

Поняття «реіндустріалізація» в суспільній географії. Вовк І.

Проаналізовано процес трансформації суспільства, визначено поняття трансформація, індустріалізація, деіндустріалізація, реіндустріалізація. Виділено основні ознаки деіндустріалізації та головні елементи реіндустріалізації. Зазначено особливості географії інформаційного суспільства. Ключові слова: трансформація, реіндустріалізація, індустріалізація, деіндустріалізація, постіндустріальний розвиток, інформаційне суспільство, економіка знань. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_015_Vovk.pdf]

Природні умови розвитку Будівельно-індустріального комплексу на прикладі Карпатського економічного району. Бурка В., Бурка Й.

У статті розглядаються територіальні особливості природного середовища економічного району та їх вплив на розвиток і розміщення процесу будівництва. Описується вплив клімату, водних ресурсів, геологічної будови, рельєфу і сейсмічності на розвиток будівельної індустрії у Карпатському економічному районі. Ключові слова: природні умови, природні ресурси, будівництво, процес будівництва, об’єкти будівництва, геологічна будова, рельєф, клімат, водні ресурси. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_014_Burka.pdf]

Аспекти розробки та використання ГІСППР у землеустрої території Нижньостанівецької сільської ради. Атаманюк М-Т, Гуцул Т., Скрипник Я.

Розглянуто основні методичні і технологічні аспекти розробки ГІС локального рівня з метою оптимізації управління землеустроєм території сільської ради. Запропонована модель взаємодії компонентів системи. Розроблено алгоритми запитів до баз даних з метою отримання управлінських рішень. Ключові слова: ГІС; землеустрій; геопросторовий аналіз; картмодель. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_013_Atamanyuk.pdf]

Територіальні одиниці сучасних річково-долинних систем (на прикладах Верхнього Пруту та Сірету). Ющенко Ю.С., Кирилюк А.О., Костенюк Л.В., Пасічник М.Д., Ющенко О.Ю.

Визначені основні територіальні одиниці, на які слід поділяти річкові долини при їх гідроморфологічних дослідженнях. Дана таксономічна система поділу СРДС. Розроблено класифікації ділянок днищ річкових долин. Створена структурна схема гідроморфологічної бази даних територіальних одиниць СРДС. Ключові слова: територіальні одиниці, сучасна річково-долинна система (СРДС), однорідні ділянки днищ річкових долин (ОДд), однорідні ділянки русла та заплав (ОДРЗ), гідроморфологічна […]

Екологічний стан ландшафтів Заставнівського району Чернівецької області. Ходан Г.Д., Козачок Н.В.

Проаналізовано фізико-географічні умови та екологічні і особливості ландшафтів Заставнівського району. На основі результатів визначено ступінь забрудненості природного середовища та міграційну здатність геокомплексів. Виявлено ареали накопичення забруднюючих речовин в ландшафтах. Ключові слова: ландшафтні комплекси, ландшафтно-геохімічні системи, важкі метали, фоновий вміст, екологічний стан ландшафтів. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_011_Hodan.pdf]

Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території Селятинської улоговини. Танасюк М.В.

Проаналізовано фізико-географічні умови та геохімічні особливості ландшафтів Селятинської улоговини. На основі результатів польових та хіміко-аналітичних досліджень проведені розрахунки еколого-геохімічних показників, охарактеризовано ступінь геохімічного навантаження та інтенсивності забруднення природних компонентів, дано екологічну оцінку ландшафтів досліджуваної території. Ключові слова: ландшафтні комплекси, ландшафтно-геохімічні системи, важкі метали, фоновий вміст, елементарні геохімічні ландшафти. [download=https://collectedpapers.com.ua/wp-content/uploads/2015/02/696_010_Tanasuk.pdf]

Конструювання напівемпіричних графічних моделей гідрохімічного режиму річок. Сніжко С.І., Павельчук Є.М.

Описано основні принципи конструювання напівемпіричних графічних моделей гідрохімічного режиму річок та особливості їх застосування для гідрохімічних розрахунків. Суть методу полягає у встановленні емпіричним шляхом зв’язків між водним стоком та концентрацією розчинених речовин для генетично однорідних зв’язаних гідрологічних та гідрохімічних рядів, які характеризують певні характерні періоди гідрологічного року – окремі фази гідрологічного режиму. Використання набору комбінацій […]