1 рік тому
Немає коментарів

Комуністична партія та Радянський уряд приділяють вели­ку увагу охороні природи та пропаганді серед населення природоохо­ронних знань, раціональному використанню та відтворенню природних ресурсів. До цього залучаються школи, вищі та середні спеціальні на­вчальні заклади, товариства охорони природи, географічні товариства та ін. Саме таку мету — поширення природничих знань — поставив перед собою колектив авторів, який написав цю книгу.

На території Хмельницької області проведені, особливо за роки Ра­дянської влади, великі та різноманітні природодослідницькі роботи: гео­логічні, геоморфологічні, метеорологічні, гідрологічні, ботанічні, ґрунто­знавчі тощо. Але матеріали цих досліджень малодоступні для широкого кола читачів, тому що опубліковані у розрізнених (часом маловідомих) виданнях: збірниках доповідей конференцій, тезах семінарів, окремих журналах, наукових працях навчальних і наукових закладів, які до то­го ж виходять малими тиражами і тому, як правило, їх немає не тільки у районних, але не завжди вони є і в обласних бібліотеках.

Авторський колектив поставив перед собою завдання систематизува­ти матеріали про природу Хмельницької області.

У написанні цієї книжки брали участь викладачі навчальних закла­дів Львова, Чернівців, Тернополя, Кам’янця-Подільського, спеціалісти обласних природоохоронних закладів і Кам’янець-Подільського відді­лення Географічного товариства УРСР. Передмову, розділи «Загальний огляд», «Геоморфологія», «Ландшафти та природні райони» написав професор Львівського університету К. І. Геренчук, розділи «Геологічна будова та корисні копалини», «Підземні води» — доцент Тернопільсько­го педагогічного інституту Й. М. Свинко, «Четвертинні (антропогенові) відклади» охарактеризував доцент Львівського політехнічного інститу­ту А. Б. Богуцький; розділ «Клімат» написав доцент Чернівецького уні­верситету О. І. Токмаков, «Поверхневі води» — доцент цього ж універ­ситету М. І. Кирилюк. «Рослинність» області охарактеризували доценти Львівського університету І. В. Бережний і С. В. Трохимчук, а також доцент Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту С. І. Ковальчук, використавши частково матеріали ст. викладача цього ж інституту К. В. Чернілевського. Розділ «Грунти» написав доцент С. В. Трохимчук, використавши частково матеріали співробітників Хмельницької зональної агрохімічної лабораторії Ю. Г. Безкровного і В. І. Жиловського. «Фауну хребетних» охарактеризував професор Львів­ського медичного інституту К. А. Татаринов, а розділ «Охорона при­роди» написали доцент С. В. Трохимчук і вчений секретар Кам’янець-Подільського відділу Географічного товариства УРСР М. А. Задорож­ний, використавши матеріали Д. О. Бакаєва та С. А. Яреми. Список лі­тератури упорядкували старший лаборант географічного факультету Львівського університету М. И. Милянич і науковий співробітник Кам’я­нець-Подільського історичного музею О. Л. Лясота. Картографічні схе­ми виготовили старші лаборанти М. Й. Милянич і М. М. Пакуля.

Наукову редакцію книги здійснив професор К. І. Геренчук. Значну допомогу в підготовці книги до видання надав доцент С. В. Трохимчук і вчений секретар Кам’янець-Подільського відділу Географічного то­вариства УРСР М. А. Задорожний. Усім названим товаришам науковий редактор книги висловлює щиру подяку.