2 роки тому
Немає коментарів

У Директивах XXIV з’їзду КПРС про розвиток господар­ства СРСР на 1971—1975 pp. підкреслюється, що необхідно посилити охорону природи, підвищити відповідальність міністерств і відомств, під­приємств, установ і організацій за раціональне використання природних ресурсів — землі, вод, атмосфери, корисних копалин, а також за відтво­рення рослинного і тваринного світу.

Для того щоб успішно виконати це завдання, треба передусім добре знати природні умови країни, розуміти їх специфіку і відмінності по кожній окремо взятій території: адміністративній області, району, гос­подарству. Знання природних умов адміністративних областей потрібні дуже широкому колу радянських людей: працівникам проектних інсти­тутів, вчителям, спеціалістам сільського лісового і водного господарств, працівникам органів у справах охорони природи, краєзнавцям, туристам та іншим.

За роки Радянської влади проведено багато різноманітних і глибо­ких досліджень природи Львівської області: геологічної будови, корисних копалин, геоморфологічної будови, клімату, режиму річок, географії рос­линного покриву, тваринного світу, характеру грунтів, будови природних територіальних комплексів. Проте матеріали цих досліджень розпорошені в надзвичайно численних і різноманітних виданнях — наукових запис­ках, доповідях, звітах тощо і тому мало доступні для широкого кола спеціалістів, яким необхідні зведені знання про природу області.

Слід мати на увазі, що для наукового планування і проектування потрібні не сумарні, хоча б і добре систематизовані зведення матеріалів про природу області, а передусім характеристики природних умов, тобто такі роботи, в яких були б показані існуючі генетичні зв’язки між окре­мими компонентами природи і явищами, що привели до утворення різ­номанітних природних комплексів зі своїми особливими структурами і динамікою процесів, а отже, і зі своєю специфікою господарського вико­ристання. У таку характеристику мусять входити також і закономірно­сті географічного поширення природних комплексів по території області.

Автори цієї роботи поставили перед собою завдання — дати таку ха­рактеристику природних умов Львівської області, у якій, з одного боку, на підставі сучасних даних були б охарактеризовані окремі компоненти природи (геологія, рельєф, клімат, води, рослинний та тваринний світи та грунти), а з другого,— ті територіальні природні комплекси, що ут­ворюють ці компоненти, і закономірності їх поширення по території області.

Передмову до книги і загальний огляд написав проф. К. І. Герен­чук; розділ «Геологічна будова і корисні копалини» — ст. науковий пра­цівник Українського науково-дослідного геологорозвідувального інститу­ту, кандидат геолого-мінералогічних наук В. С. Буров; (підрозділ «Плейстоценові відклади» написали кандидати геолого-мінералогічних наук А. Б. Богуцький і М. С. Демидюк; розділи «Геоморфологічні райо­ни» — проф. П. М. Цись; «Клімат» і «Поверхневі води» — кандидат гео­графічних наук Г. Л. Проць-Кравчук; «Підземні води» — кандидат гео­лого-мінералогічних наук О. Д. Штогрин; «Рослинність» — кандидати біологічних наук доценти І. В. Бережний і Є. І. Шишова (характери­стику лісових ресурсів області подав кандидат географічних наук доцент О. І. Шаблій). Авторами розділів «Грунти» є кандидат сільськогоспо­дарських наук А. І. Гуменюк; «Фауна хребетних» — доктор біологічних наук К. А. Татаринов; «Ландшафти і природні райони» — проф. К. І. Геренчук. Заключний розділ «Питання охорони природи» написали проф. К. І. Геренчук і доктор біологічних наук С. М. Стойко.

Авторами монографії складені картосхеми і таблиці, за винятком «Орографічної схеми», яку виконав доцент Чернівецького університету Я. Р. Дорфман, і «Карти грунтів», узагальненої кандидатом географічних наук G. В. Трохимчуком. Бібліографію упорядкував ст. лаборант кафед­ри фізичної географії Львівського університету І. М. Гуньовський.

Наукове редагування книги здійснив проф. К. І. Геренчук.

Ця книга є першою спробою повної географічної характеристики природних умов однієї з областей нашої республіки, і тому в ній, мож­ливо, виявляться окремі недоліки. Автори і науковий редактор будуть глибоко вдячні всім, хто надішле свої зауваження і відгуки на книгу.