3 роки тому
Немає коментарів

У Постанові четвертої сесії Верховної Ради СРСР восьмого скликання «Про заходи по дальшому поліпшенню охорони природи і раціональ­ному використанню природних ресурсів» вказується на важливе зав­дання — поліпшення підготовки учнів шкіл, середніх спеціальних і ви­щих учбових закладів у галузі природознавства і захисту природного середовища, підготовку і випуск у більш широких масштабах високо­кваліфікованих спеціалістів.

Виконання цього завдання вимагає, зокрема, випуску відповідної літератури, яка характеризувала б природу і природні ресурси кожної області і кожного району нашої країни. Знання природних умов адмі­ністративних областей потрібні дуже широким колам радянських лю­дей: учням шкіл і вищих учбових закладів, працівникам проектних ор­ганізацій і вчителям, спеціалістам сільського господарства і працівни­кам охорони природи, краєзнавцям і туристам тощо.

За роки радянської влади проведено багато глибоких досліджень природи Волинської області: геологічної будови і корисних копалин, клімату і рельєфу, водних ресурсів і грунтів, рослинного і тваринного світу та будови природних комплексів і ландшафтів. Проте матеріали цих досліджень розпорошені в численних і різноманітних виданнях — наукових журналах, збірниках, доповідях, звітах і тому практично май­же недоступні для широкого кола читачів.

Колектив географів Львівського державного університету поста­вив своїм завданням підготувати в співдружності зі спеціалістами ін­ших наукових закладів Львова монографію про окремі компоненти природи області (геологію, рельєф, клімат, водні об’єкти, рослинність, грунти і тваринний світ), територіальні природні комплекси, що утво­рюються згаданими компонентами і закономірності їх поширення, охо­рони та раціонального використання.

Передмову до книги і загальний огляд природи написав професор Львівського державного університету К. І. Геренчук, розділ «Геологіч­на будова та корисні копалини» — доцент Львівського політехнічного інституту А. Б. Богуцький, підрозділ «Підземні води» — старший нау­ковий співробітник Львівського інституту геології і геохімії горючих копалин АН УРСР О. Д. Штогрин, розділ «Геоморфологія» — профе­сор К. І. Геренчук, «Клімат» та «Поверхневі води» — доцент кафедри фізичної географії Г. Л. Проць-Кравчук, «Рослинність» — доцент біо­логічного факультету І. В. Бережний, «Грунти» і «Охорона природи» (за матеріалами Волинської обласної інспектури з охорони природи) — доцент географічного факультету С. В. Трохимчук, «Тваринний світ» — професор Львівського медичного інституту К. А. Татаринов, розділ «Природні комплекси і ландшафтні райони» професор К. І. Геренчук і доцент П. В. Климович. Список літератури упорядкував І. М. Гуньов­ський.