6 років тому
Немає коментарів

Дбайливе ставлення до навколишнього природного середо­вища, раціональне використання, збереження і відтворення природних ресурсів є складовою частиною програми комуністичного будівництва в СРСР. Природа та її багатства — це не тільки основа успішного розвитку продуктивних сил країни, але й джерело безперервного зро­стання матеріального добробуту радянських людей, зміцнення їх здо­ров’я, забезпечення необхідних умов плідної праці та відпочинку. Ось чому з перших же років Радянської влади у нашій країні послідовно здійснюються заходи, спрямовані на раціональне використання при­родних багатств, захист земель і лісів, вод і тваринного світу.

Комуністична партія і Радянський уряд за 60 років існування Ра­дянської влади прийняли понад 100 нормативних актів, які регулюють раціональне використання природних ресурсів, їх охорону і відтворення. У цих документах, поряд зі вказівками про порядок використання різ­них природних ресурсів і відповідальністю за порушення законодавчих актів про охорону природи, звертається також особлива увага на про­паганду природничих знань серед широких мас населення і зокрема серед учнів шкіл, технікумів, училищ і студентів вузів, вказується на необхідність підготовки спеціалістів з охорони природи.

Організація природоохоронної роботи вимагає насамперед знання природних умов, їх специфіки і відмін по окремих регіонах — рес­публіках, адміністративних областях і районах. Л. І. Брежнєв зазначав у своїй доповіді на XXV з’їзді КПРС, що «використовувати природу можна по-різному. Можна — і історія людства знає чимало таких прикладів — залишати за собою безплідні, позбавлені життя, ворожі людині простори. Але можна і треба, товариші, облагороджувати при­роду, допомагати природі повніше розкривати її життєві сили».

Мета авторів цієї книги — допомогти спеціалістам народного гос­подарства, яким за характером роботи доводиться мати справу з пи­таннями раціонального природокористування (агрономам, лісоводам, проектувальникам, меліораторам, а також краєзнавцям, вчителям, уч­ням і студентам вузів), в ознайомленні з природою ще одного мальовничого куточка нашої Батьківщини, пізнати глибше його природу, щоб із знанням справи облагороджувати цю природу, збільшувати її ре­сурси, розкривати її сили і красу.

Основну роботу по написанню цієї книги виконали наукові спів­робітники географічного і біологічного факультетів Чернівецького дер­жавного університету. Розділ «Геоморфологія» написали доцент, кан­дидат географічних наук М. С. Кожурина та співробітник Чернівець­кого відділу Українського державного інституту інженерно-технічних розвідувань В. А. Станішевський, який опрацював і розділ «Четвертин­ні відклади». Клімат охарактеризував доцент, кандидат географічних наук О. І. Токмаков, а поверхневі води — доцент, кандидат географіч­них наук М. І. Кирилюк. Розділ «Рослинність» написали доценти, кан­дидати біологічних наук 3. Н. Горохова та Т. Н. Солодкова, а розділ «Фауна хребетних» — доктор біологічних наук, професор І. Д. Шна­ревич. Розділ «Охорона природи» опрацювали доценти Л. І. Воропай і М. С. Кожурина спільно з аспірантом В. П. Коржиком. Наступні розділи книги написали співробітники інших установ: розділ «Грунти»— кандидат сільськогосподарських наук П. О. Кучинський та ст. інженер Чернівецького філіалу інституту «Укрземпроект» В. П. Короткий, роз­діл «Геологічна будова і корисні копалини» — доктор геолого-міне­ралогічних наук, професор Львівського університету Я. О. Кульчиць­кий, а «Підземні води» — ст. науковий співробітник Інституту геології і геохімії горючих копалин АН УРСР О. Д. Штогрин, розділ «При­родні комплекси» — доцент Московського державного педагогічного інституту ім. В. І. Леніна Е. М. Раковська, а розділ «Природні райо­ни» — доктор географічних наук, професор К. І. Геренчук і кандидат географічних наук, доцент М. М. Рибін. Схематичні карти до книги опрацювали автори відповідних розділів, а редагування карт виконав кандидат географічних наук, доцент Чернівецького університету Я. Р. Дорфман. Загальний огляд і наукову редакцію книги здійснив доктор географічних наук, професор К. І. Геренчук.

Значну допомогу у підготовці цієї праці, зокрема в організації авторського колективу, надала завідуюча кафедрою фізичної географії Чернівецького університету доцент М. С. Кожурина, а у технічній під­готовці матеріалу, зокрема картосхем, — лаборант кафедри фізичної географії Львівського університету М. Й. Милянич та інженер кафедри геоморфології цього ж університету М. М. Пакуля. Усім згаданим товаришам науковий редактор книги висловлює свою щиру подяку.