(УВАГА!!! ДАНА КНИГА МІСТИТЬ ЕЛЕМЕНТИ КОМУНІСТИЧНОЇ ПРОПАГАНДИ)

Юлій Михайлович Шокальський

Юлій Михайлович Шокальський

26 березня 1940 року в Ленінграді помер видатний учений, почесний член Академії наук CPСP, географ Юлій Михайлович Шокальський.

Ім’я Ю. М. Шокальського відоме по його класичних роботах з океанографії, картогра­фії, гіпсометрії, історії географії.

Ю. М. Шокальський народився 17 жовтня 1856 р. в Петербурзі в сім’ї юриста; він рано втратив батька; виховала його мати.

В 1868 р. Шокальський вступив до класич­ної прогімназії. Після закінчення прогімназії в 1873 р. він вступив до Морського училища, яке закінчив через 5 років з Нахімовською премією за відмінні успіхи в навчанні.

В 1878 р. Шокальський вступив до Мор­ської академії.

Закінчивши в 1880 р. гідрографічний від­діл Морської академії, Шокальський одержав призначення до Головного гідрографічного управління, а потім перейшов у Головну фі­зичну обсерваторію; тут він працював під керівництвом відомого метеоролога академіка Г. І. Вільда.

У фізичній обсерваторії Шокальський близь­ко ознайомився з метеорологією, а в Геогра­фічному товаристві — з географією.

7 квітня 1882 р. Юлія Михайловича оби­рають дійсним членом Російського Геогра­фічного товариства.

З 1883 р. Шокальський безперервно про­тягом 26 років викладає в Морському учи­лищі.

Свою першу статтю Шокальський опубліку­вав у 1882 р. в «Мороком сборнике» В 1883 р. він писав передмову до І тома «Метеороло-гических наблюдений», що велися тоді на ко­раблях російського флоту. В цей же час він написав ряд статей в «Известиях Географического общества». З 1883 р. протягом 10 ро­ків Юлій Михайлович співробітничав у газеті «Правительственньш вестник», де повідомляв про всі доповіді в Географічному товаристві, про новини географічної науки тощо.

Влітку 1890 р. Шокальського призначають керівником однієї з експедицій, які мали своїм завданням дослідити р. Тавду (притока То­болу) та її притоку Південну Сосьву з точки зору придатності їх для судноплавства.

В кінці 1890 р. Юлій Михайлович зайняв посаду завідувача Головної морської бібліо­теки; на цій посаді він працював 17 років.

З 1894 р. протягом 9 років Шокальський пра­цює редактором щорічного альманаху, в якому подавалися різноманітні й цікаві дані з різних галузей науки.

В 1895 р. Шокальський їде делегатом на IV Міжнародний географічний конгрес у Лон­доні. Крім нього, на цей конгрес поїхали П. П. Семенов, А. В. Григор’єв, Д. М. Анучин та ін.

На конгресі Шокальський прочитав допо­відь про російські дослідження в Північному Льодовитому океані.

Карта районів океанографічних досліджень Ю.М. Шокальського

Карта районів океанографічних досліджень Ю.М. Шокальського

В 1900 р. він брав активну участь у роботі Першого метеорологічного з’їзду при Росій­ській Академії наук. На з’їзді Воєйков і Шо­кальський на пропозицію Географічного то­вариства домоглись рішення про збільшення кількості метеостанцій і про створення гір­ської метеостанції на Ельбрусі.

З 1901 по 1903 pp. Шокальський дослі­джував Ладозьке озеро. З 1904 р. він починає викладати фізичну географію в Мореходному училищі далекого плавання.

З 1907 р. він викладає фізичну географію в Педагогічному інституті, у Військово-мор­ській академії. В академії він уперше почи­нає також викладати океанографію.

В 1914 p., після смерті П. П. Семенова-Тян-Шанського, Шокальського було обрано віце-головою Географічного товариства.

Велика Жовтнева соціалістична революція застала Шокальського викладачем у Педа­гогічному інституті та в Морській академії.

В 1918 р. йому було доручено скласти план робіт з морської метеорології і океанографії.

З 1923 р. Шокальський організовує докладне океанографічне дослідження Чорного моря і створює в СРСР об’єднаний картографогео­дезичний центр. Під його керівництвом на Чорному морі працювала в 1924—1927 pp. науково-дослідна експедиція.

В 1935 — 1937 pp. Юлій Михайлович підго­товляє друге кидання своєї праці «Океано­графии». В січні 1940 р. Шокальський закін­чив читати курс картознавства в Ленінград­ському університеті.

В цей час стан його здоров’я різко погіршав. 20 березня 1940 р. Ю. М. Шокальського не стало.

Ю. М. Шокальський був видатним геогра­фом. Його діяльність у Географічному това­ристві тривала 58 років.

За останні 50 років не було жодної експе­диції Географічного товариства, в якій він не брав би безпосередньої чи посередньої участі.

У багатогранній географічній і педагогіч­ній діяльності Шокальського особливе місце займає океанографія. Юлій Михайлович був одним з найвидатніших океанографів світу.

В 1917 р. вийшла в світ монографія Шо­кальського «Океанография». У передмові до книги Шокальський запроваджує і обґрун­товує нове поняття — «Світовий океан». Вплив його на вітчизняну і світову океанографію дуже великий.

На початку 80-х років XIX ст. Шокаль­ський близько познайомився в Географічному товаристві з відомим геодезистом-географом О. А. Тілло, зацікавився його роботами і став допомагати йому в збиранні гіпсометрич­них матеріалів для першої великої гіпсомет­ричної карти Європейської частини Росії. Ця робота дуже цікавила Юлія Михайловича, і в 1905 р. він написав працю «Исчисленне поверхности Азиатской России с показанием площадей бассейнов и административных подразделений Азиатской России».

В 1930 р. Шокальський написав книжку «Длина главнейших рек Азиатской части СССР и способ измерения длины рек по картам».

Отже, в галузі гіпсометрії нашої країни Шо­кальський зробив дуже багато. Як картограф і геодезист він посів найвидатніше місце. Він керував усіма геодезичними і картогра­фічними з’їздами, конференціями і постійними комітетами. З 1926 по 1929 pp. він був першим головою Всесоюзного геодезичного комітету при Держплані СРСР. Протягом шести років він був директором Картографічного інституту в Ленінграді.

До 1905 р. в нашій країні не було скільки-небудь задовільних атласів, і тільки в 1905 р. вперше вийшов з друку великий атлас світу у виданні А. Ф. Маркса. Редактором і скла­дачем карт цього атласа був Шокальський. Він був також редактором і перших радянських шкільних атласів. Йому належить ініціатива створення карти території СРСР в масштабі 1 :1000000. Під редакцією Шокальського скла­дено багато карт «Атласа командира Красной Армии».

Протягом своєї багаторічної професорської діяльності Шокальський виховав ряд діячів у галузі картографії. Дуже багато зробив він і в галузі метеорології і гідрометеорології.

Шокальський написав багато статей і книг з історії землезнавства, в яких він відзначив російських дослідників, заслуги яких недооці­нювались, а часто навіть забувались не тільки за кордоном, айв Росії.

Крім того, Шокальський був великим по­пуляризатором багатьох географічних наук і морської справи в нашій країні.

Найважливіша риса Шокальського як сучас­ного радянського вченого, передового радян­ського географа, який до останніх днів свого життя йшов у ногу з світовою наукою, було прагнення пов’язати теоретичні дослідження з бойовою практикою соціалістичного будів­ництва.