7 років тому
Немає коментарів

Природа Української РСР різнома­нітна, багата, мальовнича, а її ресурси відіграють важливу роль в розвитку на­родного господарства. Основні складові частини природи — рельєф, клімат, вну­трішні води, грунти, рослинність і тва­ринний світ, перебуваючи в тісному взаємозв’язку і взаємодії, створюють природні територіальні комплекси (ПТК) різного масштабу і рангу.
Природні територіальні комплекси зони мішаних лісів на Поліссі зміню­ються в середній частині України при­родними територіальними комплексами подільського і придніпровського лісо­степу, які переходять в природні тери­торіальні комплекси донецьких і при­чорноморських степів на півдні. Для Українських Карпат і Гірського Криму характерні зміни ПТК з висотою — від передкарпатських і південнобережних кримських до верховинських, полонин­ських і яйлинських.
Географами УРСР проведено значні дослідження по вивченню природних компонентів і ландшафтів території республіки. Ландшафтні дослідження стали основою проведення фізико-гео­графічного районування України і ви­явлення фізико-географічних зон, під­зол, провінцій, областей і районів та пізнання їх властивостей з метою ра­ціонального використання. Кожна ре­гіональна одиниця характеризується своєю структурою природних територі­альних комплексів і своєрідними фізи­ко-географічними процесами, їх на­правленістю та інтенсивністю, які треба враховувати при розробці науково обґрунтованих заходів по господарському використанню, збереженню і раціональ­ному перетворенню природи.
Природа України зазнала помітних змін внаслідок впливу господарської діяльності людини. В усіх досоціалі­стичних формаціях цей вплив був сти­хійним і мав переважно хижацький ха­рактер. Тільки за умов соціалістичного суспільства здійснюється планове го­сподарювання в поєднанні з раціональ­ним використанням і охороною природних умов і ресурсів.
Основні ідеї соціалістичного при­родокористування розроблені в пра­цях В. І. Леніна, рішеннях Комуні­стичної партії і Радянської держави, відображені в Конституції СРСР. «В ін­тересах нинішнього і майбутніх поко­лінь в СРСР здійснюються необхідні заходи для охорони і науково обґрунтованого, раціонального використання землі та її надр, водних ресурсів, рос­линного і тваринного світу, для збере­ження в чистоті повітря і води, забез­печення відтворення природних ба­гатств і поліпшення середовища, яке оточує людину».
Раціональне і ефективне використан­ня природних умов і природних ресур­сів — одна з головних загальнодержав­них проблем нашої країни.
Природні ресурси Української РСР мають важливе значення в розвит­ку продуктивних сил країни, широко використовуються в різних галузях на­родного господарства, обумовлюють формування територіально-виробничих комплексів.
Економіка Української PСP — не­від’ємної складової частини СРСР — розвивається в єдиному народногоспо­дарському комплексі нашої країни. За рони Радянської влади УРСР перетво­рилася в потужну індустріальну дер­жаву з високорозвинутим сільськогос­подарським виробництвом.
Донецьке вугілля, нафта і газ Дні­провсько-Донецької западини і При­карпаття, залізні руди Криворіжжя, марганцеві руди Нікопольщини, родю­чі ґрунти степової і лісостепової зон України, водні ресурси басейнів Дніп­ра, Дністра, Південного Бугу, інших рік, лісові ресурси Полісся і Україн­ських Карпат та інші природні багат­ства — матеріальні першоджерела роз­витку народного господарства.
Раціональне використання природ­них умов і природних ресурсів в період науково-технічної революції набуло особливо важливого значення. Збіль­шення обсягу промислової продукції, зростання видобутку вугілля, нафти, газу, руд металів, введення в дію нових енергетичних потужностей, гідротех­нічне будівництво, інтенсифікація сіль­ськогосподарського виробництва, збіль­шення площ меліорованих земель, роз­виток міст і сіл, будівництво шляхів сполучення і магістральних газо- і на­фтопроводів, розширення санаторно-курортних зон, охорона природного се­редовища — все це вимагає освоєння великої кількості природних ресурсів на основі глибокого знання закономір­ностей формування і розвитку природ­ного середовища, його регіональних осо­бливостей.
В розв’язанні проблем соціалістич­ного природокористування важлива роль відводиться радянській географіч­ній науці, яка на основі комплексного вивчення природних умов, господарства і населення, спираючись на конструк­тивно-географічний підхід, розробляє наукові основи регіонального природо­користування і територіальні особливо­сті розміщення продуктивних сил.
За роки Радянської влади на Україні проведено величезні дослідницькі робо­ти по вивченню природи. Видано праці про рельєф і геологічну будову, клімат, внутрішні води, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Проводяться ланд­шафтні дослідження, які дають можли­вість виявити природні комплекси та пізнати їх властивості, вивчаються су­часні фізико-географічні процеси.
Довгострокове географічне прогно­зування змін природних умов під впли­вом як природних, так і антропогенних факторів — важлива проблема геогра­фічної науки.