9 років тому
Немає коментарів

Аналіз літератури, присвяченої специфіці діяльності учителя географії, свідчить про те, що роль проектної функції виділяється практично всіма дослідниками. Вона охоплює усі сторони діяльності педагога. Під навчальним проектом розуміємо спільну обґрунтовану, сплановану й усвідомлену діяльність партнерів, які вчаться, що має загальну мету, узгоджені методи і спрямована на формування в суб’єктів проектної діяльності певної системи інтелектуальних і практичних умінь. Під методом проектів розуміється структурно–організаційна форма педагогічного процесу у вузі, що моделює професійну діяльність студентів і забезпечує інтегровану освіту та використання ними різного роду знань, а також розвиток і вдосконалення професійних знань та умінь. Проектний метод забезпечує перехід від традиційних освітніх технологій до нового типу навчання: знаково–контекстного, що відтворює предметний і соціальний контексти майбутньої професійної діяльності, стимулює творчий пошук і розвивальний характер вузівської педагогічної освіти. З цих позицій “метод проектів” розглядається як діяльність, у якій закладені як риси навчання, так і майбутньої професійної діяльності вчителя географії.
Оволодіння майбутніми вчителями географії проектною дія-льністю протягом навчання в педагогічному університеті сприяє розвитку їх професійної компетентності. Власне навчальне проектування передбачає використання різноманітних методів, пошук та творче інтегрування знань, умінь у різних галузях науки та освіти.