На високих заплавах, де затоплюються господарські і житлові споруди, а в багатьох місцях – мікрорайони міст і промислові підприємства, які зводяться|підносяться| на заплавах без додаткового намивання грунту або зведення|піднесення| гребель|дамб| обвалування, можна говорити про помітне зростання|зріст| екологічної напруженості у зв’язку з періодичним затопленням.  Поверхні перших надзаплавних| терас, що зрідка і нерегулярно затоплюються, не зважаючи на|незважаючи на| епізодичність затоплень|, є ділянками з|із| високою екологічною напруженістю, оскільки або на них повені завдають найбільших збитків, або доводиться йти на величезні матеріальні витрати|затрати| для запобігання цьому.

Величезні площі|майдани| природно обвалуваних| заплав акумулюючих річок|рік| звичайно освоєні сільським господарством, на них прокладені комунікації, знаходяться|перебувають| численні|багаточисельні| населені пункти, зокрема міста. Природні або штучні греблі|дамби|, як правило, стримують натиск|напір| під час повеней і паводків, проте|однак| при екстремальних підйомах води вони можуть прориватися, і тоді значні|величезні| заплавні території повністю опиняються|опиняються| під водою. Періодичність повторення подібних повеней звичайно вища, ніж затоплення перших надзаплавних| терас, тому умови проживання і господарської діяльності на заплавах акумулюючих річок|рік| є|з’являються,являються| екологічно несприятливими.

Серед інших природних чинників|факторів| екологічної напруженості на заплавах, пов’язаної з річками|ріками|, виділяються розмиви берегів, які означають знищення заплавних масивів з|із| їх кормовими й орними угіддями, місцями відпочинку, можливими поселеннями, пам’ятниками архітектури і т.д. При цьому в зону розмиву потрапляють|попадають| переважно ділянки високої заплави, селитебне| будівництво на яких проводилося|вироблялося,справлялося| спочатку на значній віддалі від річки|ріки| і, оскільки|тому що| розмив берегів не очікувався, було повністю позбавлене конструкцій, що захищають їх від руйнування потоком. Виникає необхідність перенесення|переносу| будівель|споруд|, причому гарантії запобігання подібним явищам відсутні. Ступінь|міра| напруженості певною мірою залежить від швидкості розмиву берегів – при малій швидкості розмиву берега, як правило, не доходить до найближчої до нього будови|споруди| за історично доступний період, тому небезпека|спроможність| його руйнування річкою|рікою| існує лише потенційно. При швидкостях 5—10 метрів у рік і більше подібна небезпека стає реальною і призводить|призводить,наводить| на багатьох річках|ріках| з|із| нестійким руслом до різкого зростання|зросту| екологічної напруженості.

Яружна ерозія, обвальні|оповзневі| |, грунтово-ерозійні процеси, що протікають на схилах високих терас і бортів долин річок|рік|, можуть викликати|спричиняти| певну екологічну напруженість, оскільки|тому що| при цьому відбувається|походить| занесення розташованих|схильних| у тилових частинах|частках| заплав сільськогосподарських угідь, присадибних ділянок і комунікацій продуктами акумуляції, схилу. Велику роль у зміні екологічного стану річкових заплав відіграє антропогенний чинник|фактор|. Господарське використання річкових заплав можна простежити|прослідити| практично на всій історії цивілізації. Розташовуючи поселення поблизу води, людина часто змушена|змушена| була освоювати заплави; родючість заплавних земель|грунтів| здавна|здавна| служила основою скотарства і землеробства. Масштаби використання заплав, як і господарської дії на їх природу, постійно збільшувалися. Будучи|з’являючись,являючись| зараз в основному ареною сільськогосподарської діяльності, заплави річок|рік| водночас урбанізуються або окультурюються в рекреаційних цілях, на них з’являються|появляються| промислові підприємства, через заплави прокладаються дороги, трубопроводи і т.д. У перспективі господарське значення заплав підвищуватиметься як за рахунок інтенсифікації їх використання, так і завдяки освоєнню нових територій. Знаходячись|перебуваючи| під безпосередньою дією річкового потоку, заплави чутливо реагують на будь-які його зміни. Тому освоєння нових і використання вже освоєних заплавних земель|грунтів| повинно проводитися з|із| мінімальним їх порушенням. Господарська діяльність як на самій заплаві, так і в річковій долині, та руслі річки|ріки| змінює|зраджує| чинники|фактори| утворення|утворення| і розвитку заплави, безпосередньо або опосередковано позначаючись на її морфологічній і ландшафтній зовнішності|подобі|. Характер|вдача| цих змін пов’язаний із видами і масштабами діяльності людини – від незначних порушень заплавної поверхні до повної|цілковитої| видозміни заплави і таких її перебудов, які відображаються|відбиваються| в зовнішності|подобі| річкової долини і в руслових переформовуваннях.

Уперше|уперше| види антропогенних дій на заплаву були систематизовані Б.Ф. Сніщенком [1976], який за впливом на руслові і заплавні процеси розділив їх на активні й пасивні. Ю.Н. Соколов [1979] згрупував можливі дії на заплаві за різними галузями народного господарства. Н.Б. Баришников [1984], розвиваючи типізацію Б.Ф. Сніщенка, виділив кілька видів дій, що максимально змінюють|зраджують| заплаву. К.М. Беркович і ін. [1988] класифікували антропогенний вплив за масштабами його дії на первинний рельєф заплави, розділивши всі види впливу на ті, що призводять|призводять,наводять| до локальних і регіональних (тобто на великих площах|майданах|) змін морфології поверхні заплави. Всі види антропогенних порушень річкових заплав можна представити|уявити| як прямі, безпосередньо впливаючі на поверхню заплави, і непрямі, такі, що змінюють|зраджують| її стан за допомогою зміни яких-небудь чинників|факторів|, що впливають на формування заплави (табл. 10.1). Непрямі, у свою чергу|своєю чергою|, зумовлюються|зумовлюються|, з одного боку, змінами чинника|фактору|, що визначає саме формування і розвиток заплави, а з|із| іншого – господарською діяльністю на схилах річкових долин і в цілому на території річкових басейнів. Крім того, прямі види дії на заплави часто в опосередкованому зв’язку впливають на процеси, що відбуваються|походять| в річкових руслах, погіршуючи екологічну ситуацію на них. Господарська діяльність у річкових руслах зачіпає як сам механізм заплавоутворення|, так і водний режим заплави.

Таблиця 10.1

Вплив різних видів господарської діяльності на заплави річок

Вид діяльності

Її прояв у руслах та на бортах долин

Її вплив на заплаву

Масштаб впливу

У річковому руслі (опосередкований вплив на заплаву при зміні руслових процесів)

Регулювання стоку гідровузлами
Верхній б’єф Створення водосховищ;

Змінний підпір, регресивна акумуляція

Повне та постійне затоплення заплави,

Збільшення заплавності, заболочування, активізація розмивів заплавних ярів

Регіональний

Регіональний

Нижній б’єф Зниження рівнів повеней, освітлення потоку Зниження заплавності, остепнення високої заплави, тимчасова активізація розмивів старих та утворення молодих заплавних масивів Регіональний
Водозабір у значних масштабах Зниження рівня води у повінь та у межень Зниження заплавності, остепнення заплави, активізація процесів заплавотворення Регіональний
Суцільне випрямлення русла або масштабні кар’єрні розробки у ньому На річках із великим похилом – пониження рівнів води у повінь та межень Зниження заплавності, остепнення заплави, різке скорочення розмивів заплавних берегів та утворення нових заплавних масивів Регіональний
Прокладка комунікацій:

поперечних до потоку

вздовж потоку

Місцеве стиснення потоку, врізання русла, зміна умов взаємодії заплавного та руслового потоків

Те саме

Місцеві зміни рельєфу, зміна схеми течій у повінь, утворення застійних зон

Місцеві зміни рельєфу, зміни схеми течій у повінь

Локальний

Локальний

Прокладка меліоративних каналів Слабке замулення русел поблизу гирл каналів, часте спрямлення русел та їх наступне врізання Місцеві зміни рельєфу, зміни схеми течій у повінь Локальний
Випас худоби Збільшення надходження алювію у русла річок Порушення дернового покриву, розвиток ерозійних та еолових форм рельєфу, опіщанювання ґрунтів, дигресія Локальний
Спорудження окремих будівель, колодязів, опор ЛЕП та мостів Створення окремих перешкод для заплавного потоку та зміна умов його протікання, утворення ерозійних котлів Локальний

У інших частинах річкової долини та на прилягаючих водозборах

(опосередкований вплив)

Розорювання водозборів Збільшення басейнового стоку наносів Замулення поверхні заплави Регіональний
Будівництво на бортах  долини Збільшення басейнового стоку наносів, активізація силових процесів Підвищення тилових ділянок заплави, порушення умов стійкості ґрунту Локальний
Вибіркове спрямлення русла та окремі кар’єри у ньому Місцеве зниження рівнів у межень Незначний Локальний
Скид у річки колекторних вод Збільшення водності та інтенсивне врізання річки Зниження заплавності, остепнення заплави, в окремих випадках перетворення її в надзаплавну терасу Регіональний

На заплаві (безпосередній вплив на заплаву)

Урбанізація, будівництво портів, ГЕС Зосередження потоку повені в руслі, його розмиви, зміни умов взаємовпливу заплавного та руслового потоків Повна зміна рельєфу заплави, припинення її затоплення Локальний
Рекреаційне використання Зосередження потоку повені в руслі (при обвалуванні) Припинення (або скорочення) затоплення заплави Локальний
Видобуток будівельних матеріалів Створення додаткових ємностей, що регулюють стік Ліквідація ділянок заплави Локальний
Обвалування Зосередження потоків повені в руслі, його врізання Припинення затоплення, її остепнення Регіональний
Будівництво сільських поселень Вирівнювання рельєфу, підвищення відміток заплави, створення окремих перешкод для заплавного потоку та зміна умов його протікання Локальний