Виправлення русла і руслові кар’єрні розробки впливають на за-плаву залежно від їх масштабів. Суцільне виправлення русла для поліп-шення умов судноплавства нерідко супроводжується “посадкою” рівнів, що призводить до зниження заплавності. У всіх випадках горизонтальні руслові деформації затухають, розмив берегів або припиняється, або ло-калізується; в результаті скорочуються втрати заплавних земель. Те ж відбувається при вибірковому виправленні русла на ділянках великої протяжності. Проте місцеве зниження рівнів на стані річкових заплав практично не відображається. Такий же ефект спостерігається при розробці невеликих кар’єрів. Суцільні кар’єри викликають зниження рівнів до 1 м і більше.
Близький за характером вплив справляє на заплави скидання в річко-ві русла колекторних вод або використання русел для зрошувальних ка-налів. Річки при цьому врізаються, що спричиняє зниження заплавності, пониження рівнів ґрунтових вод, ксерофітизацію заплавної рослинності і зниження її продуктивності. При швидкому антропогенно зумовленому врізанні річок порушується стійкість заплавних і інших берегових укосів, унаслідок чого площі заплав скорочуються, під загрозою руйнування опиняються прибережні будови, опори мостів і ЛЕП; крім того, надмірні маси берегового матеріалу, потрапляючи в річки, викликають замулення їх русел. У результаті екологічна напруженість уздовж берегів річок помі-тно посилюється. Таким чином, регулювання стоку і врізання русел в ни-жніх б’єфах гідровузлів, суцільне виправлення галькових русел, масова розробка кар’єрів будматеріалів у руслах річок і використання їх для про-пуску колекторних або зрошувальних вод призводять до важливого гео-морфологічного наслідку – перетворення заплави в першу надзаплавну терасу. Відповідно змінюються ландшафтна зовнішність колишньої тера-си і можливості її господарського використання. Вплив господарської дія-льності на заплави виявляється в прямій дії, часто механічній, на їх пове-рхню і ландшафти.