Підсумовування окремих балів проводиться за інтегральною картою екологічної напруженості русел на великих річках регіону на ділянках довжиною 1 см у масштабі карти, а для малих річок – у квадратах території зі сторонами 1 см також у масштабі карти.

Підрахунок суми балів проводиться всередині кожного квадрата (відрізка річки) з урахуванням вагових поправкових коефіцієнтів (згідно з таблицею 11.8). Отримана сума балів ділиться на 5 градацій, кожній з яких присвоюється бал, що вважається інтегральним показником екологічної обстановки, пов’язаної з антропогенним впливом на річкові русла та заплави, несприятливими проявами руслового та гідрологічного режимів рік.

Для малих річок: у першу градацію входить сума окремих балів від 0 до 5 і їй присвоюється 1 інтегральний бал екологічної напруженості на річках. Другій градації з сумами від 5 до 10 присвоюється бал 2, третій градації – 10-15 – бал 3, четвертій – 15-20 – бал 4 та п’ятій – 20-25 – бал 5.

Аналогічний розрахунок для великих річок дає такі співвідношення окремих та інтегральних балів: сумі окремих балів від 0 до 4 відповідає 1 інтегральний бал, від 4 до 8 – бал 2, від 8 до 12 – бал 3, від 12 до 16 – бал 4, від 16 і вище – бал 5.

Одержаний узагальнений критерій оцінки екологічної напруженості на річках, пов’язаний із русловими процесами, дозволяє проводити районування територій для малих та середніх рік з індивідуальним виділенням ділянок великих рік, що відрізняються за ступенем антропогенної змінності та несприятливих (небезпечних) проявів для життя людей та їхньої господарської діяльності.

Таблиця 11.3

Критерії екологічної напруженості, зумовленої природними деформаціями річкових русел

Показники напруже­ності

Форми руслових процесів та їх оцінки

Бали

Число Лох­тіна         Л= d/H

Розмиви берегів

Періодичність го­ризонтальних де­формацій, роки

Середня швидкість зміщення руслового рельєфу (середні та великі річки), м/рік

Середні швидкості, м/рік

Максимальні швидкості у характерних місцях, м/рік

Протяжність зон розмиву, % від дов­жини ділянки річки

Малі річки

Середні та великі річки

0

› 50

Не проявляються

1

50 – 10

0 – 0,1

0 – 0,05

до 2

‹ 5

Відсутні

0 – 5

2

10 – 5

0,1 – 0,5

0,05 – 2

2 – 5

5 – 20

Поступові (сотні років)

5 – 50

3

5 – 2

0,5 – 2

2 – 10

5 – 20

20 – 60

Середні (десятки років)

50 – 300

4

‹2

› 2

› 10

› 20

› 60

Швидкі (перші роки)

› 300

 

Таблиця 11.4

Критерії екологічної напруженості на річках, пов’язані з несприятливими проявами природних та антропогенних змін гідрологічного режиму річок

Напруженість

Природна складова

Антропогенна складова

Бали

Сезонне пересихання малих річок, днів/рік

Зріз піка повені на зарегульованих річках, %

Зменшення водності річок завдяки промисловому та с/г водозабору, % норми стоку

Наявність ополонки в нижніх б’єфах гідровузлів

0

Відсутнє

0

0

Немає

1

‹ 10

‹ 10

‹ 10

———-

2

10 – 30

10 – 25

10 – 25

———–

3

30 – 60

25 – 50

25 – 50

———–

4

60 – 90

50 – 75

› 50

————

5

› 90

› 75

 ———

Є

 

Таблиця 11.5

Критерії екологічної напруженості, пов’язані з акумулятивними процесами у руслах річок, їх замуленням та деградацією

Напруженість, бали

Замуленість (деградованість) малих річок, пов’язана з розораністю земель (зведенням лісів) на водозборах (ерозією грунтів)

Акумуляція наносів у зонах впливу водосховища та при зміні рівня моря (прийомного басейну)

Протяжність зон замулення, % довжини річки

Характеристика

Максимальна інтенсивність, см/рік

Швидкість поширення по річці, км/рік

Сумарна зміна рівня води за час прояву, м

0

0

Не проявляється

1

‹ 5

Слабка природна замуленість

‹ 1

‹ 2

‹ 0,5

2

5 – 30

Чергування замулених та незамулених ділянок річок

1 – 5

2 – 5

0,5 – 1,5

3

30 – 70

Середній ступінь замуленості

5 – 15

5 – 10

1,5 – 2,5

4

70 – 90

Сильне замулення та деградація річок І – ІІІ порядків; слабке замулення більш крупних річок

› 15

10 – 20

2,5 – 3

5

› 90

Сильне замулення та деградація малих річок; обміління середніх річок

› 15

› 20

› 3

 

Таблиця 11.6

Критерії екологічної напруженості на річках, пов’язані з механічними змінами русел, впливом гідровузлів та інших водогосподарських заходів

Напруженість

Механічна зміненість русел річок

Наявність мілководно-осушних зон водосховищ

Розмив русел та зниження рівня води

При збереженні річки як природного об’єкту

При створенні водосховищ  та каскадів водосховищ, % довжини рік

% від довжини водосховища

Протяжність, км

У нижніх б’єфах гідровузлів та районах руслових кар’єрів

На річках, колекторах стічних вод – сумарна характеристика за час прояву, м

На вільних ділянках річок, % довжини ділянки річки

На урбанізованих ділянках, характеристика

Інтенсивність посадки рівня, см/рік

Сумарне зниження рівня за час прояву, см

0

0

Відсутня

0

0

0

1

‹ 10

Дуже слабка

‹ 5

‹ 5

‹ 10

‹ 3

‹ 10

‹ 2

2

10 – 25

Слабка

5 – 15

5 – 10

10 – 25

3 – 5

10 – 20

2 – 4

3

25 – 50

Середня

15 – 25

10 – 30

25 – 50

5 – 10

20 – 50

4 – 8

4

50 – 90

Сильна

25 – 50

30 – 50

50 – 100

› 10

50 – 100

8 – 10

5

› 90

Повна

› 50

› 50

› 100

› 10

› 100

› 10

 

Таблиця 11.7 

Критерії екологічної напруженості, пов’язані з антропогенними змінами річкових заплав

Напруженість,   бали

Механічна зміненість заплавних ландшафтів

Зменшення затоплюваності у нижніх б’єфах гідровузлів та у районах розробки руслових кар’єрів

Підтоплення та заболочування у зонах змінного підпору та вище водосховищ, у зв’язку обводнювальною меліорацією

у зв’язку з сільськогосподарським використанням, характеристика

на урбанізованих ділянках та у районах видобутку корисних копалин, характеристика

0

Незмінні

Незмінні

Відсутнє

Відсутнє

1

 

Слабка (збіднення видового складу рослинності, локальна деградація грунтів та зміни рельєфу

Слабка (окремі комунікації та будівлі)

Дуже слабке

Поява первинних ознак

2

Середня (розкорчовування лісів, часткове розорювання, вирівнювання первинного рельєфу)

Середня (часткова забудова, прокладання комунікацій)

Слабке

Слабке

3

Сильна (повне розорювання з плануванням рельєфу, часткове обвалування)

Сильна (частковий намив та обвалування, окремі кар’єри та комунікації)

Середнє

Середнє

4

Дуже сильна (повне обвалування, меліорація, що призвела до зсушення заплави)

Дуже сильна (повне обвалування, розміщення очисних споруд)

Сильне

Сильне

5

Повна (намив та забудова, суцільні кар’єри, масові комунікації, звалища сміття)

Дуже сильне

Дуже сильне