Ступінь зміни природного руслового режиму залежить від: розмірів міста та розмірів річки. Річки, весь басейн яких знаходиться у межах міської агломерації, нерідко повністю деградують. Вони перетворюються у місце звалищ сміття, відходів виробництва або каналізуються.

Річки, що протікають через місто транзитом, зберігають зовні свій вигляд, але процеси, що в них відбуваються, мають негативні наслідки:

природного походження:

  • розмив берегів;

антропогенного походження:

  • розмив русла в районі інженерно-технічних споруд;
  • зниження рівнів води;
  • активація розмиву берегів.

Вплив господарської діяльності на формування русел річок суттєво змінює їх стійкість. Надмірне надходження наносів призводить до активного замулення русла. А це, в свою чергу, веде до підвищення його стійкості до розмиву. Будівництво ж гідротехнічних споруд знижує стабільність русла.

Для більшості малих річок будь-якого міста характерне замулення, оскільки розміри річок найчастіше порівняно малі з масштабами міст та об’ємами забруднювачів, що в них надходять. Джерелами підвищеного надходження наносів у річки міста є:

–           порушення поверхні водозбору при будівництві та прокладанні вулиць;

–           інтенсивний поверхневий стік води;

–           скидання забруднених вод міською каналізацією та промисловими підприємствами.

Це сприяє зміні фізичних властивостей наносів, перетворенню їх при накопиченні у нерозмивні.

Ступінь впливу міст на річки, як і вплив руслових процесів на міста, залежить від величини тих або других. Чим більшою є річка та меншим місто, сільське поселення, тим у більшій мірі економічні та екологічні збитки залежать від руслових деформацій: для невеликого села навіть деформації русла струмка можуть викликати локальні проблеми.

Малі річки у великих, найбільших і над великих містах, як правило, знаходяться у вкрай незадовільному стані, вони деградують, перетворюючись у стічні канави, якщо взагалі не зникають.

На великих річках вплив великих і надвеликих міст на руслові процеси порівняно незначний, хоча й тут можливий небажаний розвиток руслових процесів із погляду взаємовпливу міста та річки.

Більшість середніх і малих міст не справляє помітного впливу на великі річки. Для малих міст, розміщених на берегах великих і дуже великих річок, небезпека руслових процесів, навпаки, велика, тоді як великі та надвеликі міста практично не залежать від деформації русел малих річок, але можуть сильно “страждати” найбільших і великих від руслових деформацій. Незалежно від розмірів річок та населених пунктів проблеми, повязані з впливом руслових процесів на стан поселень, зводяться до мінімуму, якщо річки мають врізане стійке русло, а поселення знаходяться на складених важкорозмивними гірськими породами берегах.

Таблиця 9.3

Ступінь впливу переформувань русел водотоків на безпеку населених пунктів різних типів, (бали)

Чисельність населення, млн. чол.

Тип  населеного пункту

Струмок

Річка

Мала

Середня

Велика

Дуже велика

< 0, 0002

Мале сільське поселення

0 – 1

2

3 – 4

4 – 5

5

0,0002 – 0,001

Середнє СП

0 – 1

1 – 2

3

3 – 4

5

0,001 – 0,005

Велике СП

0

1 – 2

3

3 – 4

4

> 0,005

Найбільше СП

0

1 – 2

2 – 3

3 – 4

4

< 0,05

Мале місто, селище міського типу

0

1

2 – 3

3

4

0,05 – 0,1

Середнє М

0

0 – 1

2

3

3 – 4

0,1 – 0,25

Велике М

0

0 – 1

1 – 2

2 – 3

3

0,25 – 1,0

Найбільше М

0

0

1 – 2

2

2 – 3

1 – 3

Дуже велике М

0

0

1

1 – 2

2 – 3

> 3

Мегаполіс

0

0

1

1 – 2

2

Повна залежність населених пунктів від руслових деформацій може бути тільки  на струмках та дуже малих річках, які повністю залежать від поселень. Але їх замулення може позначитися на умовах життя малих та середніх сільських поселень. На ділянках річкових долин з великою щільністю населення ця безпека традиційно більшою мірою підтримується за допомогою інженерних засобів захисту (табл. 9.3).

Великі та середні ріки, на берегах яких розміщені міста, більш стійкі, але теж зазнають деяких антропогенних змін. Перш за все – це закріплення в плані русла різноманітними спорудами: мостами, дамбами, берегоукріпленням. Ці споруди сприяють зменшенню темпів деформацій русла в плані та підвищенню рівня води. Значне поширення в містах мають кар’єрні розробки алювію, що використовується для комунального та дорожнього будівництва. У цих самих кар’єрах, тільки вже відпрацьованих, накопичуються забруднені наноси.

Таблиця 9.4
Вплив населених пунктів на стан річкових русел, бали

Русло

МСП

ССП

ВСП

НСП

ММ, СМТ

СМ

ВМ

НМ

ДВМ

Мегаполіс

Струмок

1 –2

2

2 – 3

3 – 4

4 – 5

Д*

Д – Л

Д – Л

Д – Л

Д – Л

Річки:

мала

0 – 1

1

1 – 2

2

2 – 3

3 – 4

5

Д

Д – Л

Д – Л

середня

0

0

0 – 1

1

1 – 2

2

2 – 3

3 – 4

4

5

велика

0

0

0

0 – 1

1

1 – 2

2

2 – 3

3 – 4

4

крупна

0

0

0

0

0 – 1

1

1 – 2

2

2 – 3

3

* – Д – Деградація річки, Л – ліквідація річки

 

Таким чином, функціонування природно-антропогенної системи “місто-річкове русло” ще недостатньо вивчене, але воно неоднакове у залежності від розмірів міста та річки, масштабів антропогенного впливу на річку з боку міста і навпаки: 1) у великих містах малі річки практично повністю пригнічуються урбанізацією та промисловістю; 2) життя малих міст на великих річках визначається поведінкою річки.

Практично у всіх містах, розташованих на середніх і великих річках, із русел видобувається велика кількість піску і гравійно-піщаної суміші, яка використовується для комунального і дорожнього будівництва. У самих кар’єрах накопичуються і забруднені наноси, зокрема техногенний мул. Вплив кар’єрів на рівневий режим розповсюджується далеко вниз за течією за межі міста.