1 год назад
Нету коментариев

Sorry, this entry is only available in
Украинский
На жаль, цей запис доступний тільки на
Украинский.
К сожалению, эта запись доступна только на
Украинский.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

У Постанові четвертої сесії Верховної Ради СРСР восьмого скликання «Про заходи по дальшому поліпшенню охорони природи і раціональ­ному використанню природних ресурсів» вказується на важливе зав­дання — поліпшення підготовки учнів шкіл, середніх спеціальних і ви­щих учбових закладів у галузі природознавства і захисту природного середовища, підготовку і випуск у більш широких масштабах високо­кваліфікованих спеціалістів.

Виконання цього завдання вимагає, зокрема, випуску відповідної літератури, яка характеризувала б природу і природні ресурси кожної області і кожного району нашої країни. Знання природних умов адмі­ністративних областей потрібні дуже широким колам радянських лю­дей: учням шкіл і вищих учбових закладів, працівникам проектних ор­ганізацій і вчителям, спеціалістам сільського господарства і працівни­кам охорони природи, краєзнавцям і туристам тощо.

За роки радянської влади проведено багато глибоких досліджень природи Волинської області: геологічної будови і корисних копалин, клімату і рельєфу, водних ресурсів і грунтів, рослинного і тваринного світу та будови природних комплексів і ландшафтів. Проте матеріали цих досліджень розпорошені в численних і різноманітних виданнях — наукових журналах, збірниках, доповідях, звітах і тому практично май­же недоступні для широкого кола читачів.

Колектив географів Львівського державного університету поста­вив своїм завданням підготувати в співдружності зі спеціалістами ін­ших наукових закладів Львова монографію про окремі компоненти природи області (геологію, рельєф, клімат, водні об’єкти, рослинність, грунти і тваринний світ), територіальні природні комплекси, що утво­рюються згаданими компонентами і закономірності їх поширення, охо­рони та раціонального використання.

Передмову до книги і загальний огляд природи написав професор Львівського державного університету К. І. Геренчук, розділ «Геологіч­на будова та корисні копалини» — доцент Львівського політехнічного інституту А. Б. Богуцький, підрозділ «Підземні води» — старший нау­ковий співробітник Львівського інституту геології і геохімії горючих копалин АН УРСР О. Д. Штогрин, розділ «Геоморфологія» — профе­сор К. І. Геренчук, «Клімат» та «Поверхневі води» — доцент кафедри фізичної географії Г. Л. Проць-Кравчук, «Рослинність» — доцент біо­логічного факультету І. В. Бережний, «Грунти» і «Охорона природи» (за матеріалами Волинської обласної інспектури з охорони природи) — доцент географічного факультету С. В. Трохимчук, «Тваринний світ» — професор Львівського медичного інституту К. А. Татаринов, розділ «Природні комплекси і ландшафтні райони» професор К. І. Геренчук і доцент П. В. Климович. Список літератури упорядкував І. М. Гуньов­ський.