6 лет назад
Нету коментариев

Sorry, this entry is only available in
Украинский
На жаль, цей запис доступний тільки на
Украинский.
К сожалению, эта запись доступна только на
Украинский.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Новий етап фізико-географічних до­сліджень на Україні розпочався після Великої Жовтневої соціалістичної ре­волюції. Вивчення природи республіки тісно пов’язувалося із запитами народ­ного господарства, з розв’язанням про­блем комплексного використання при­родних умов і ресурсів та раціональ­ного розміщення продуктивних сил. Комуністична партія і Радянська дер­жава на всіх етапах соціалістичного будівництва приділяли цим питанням велику увагу. Перші радянські геогра­фічні дослідження території УРСР бу­ло виконано у зв’язку із здійсненням Ленінського плану ГОЕЛРО. При Ака­демії наук УРСР, створеній після Вели­кого Жовтня, в 20-х роках працювала спеціальна Комісія по розробці проблем Великого Дніпра. Більшість наукових установ А її УРСР також розгорнули широке вивчення природних умов і при­родних ресурсів республіки. За завданням Держплану УРСР у 1922 р. було ви­конано роботи з природно-географічно­го районування України (А. П. Тутковський, Б. Л. Лічков). В цей час розпочали дослідження Український геологічний комітет (засн. у 1918 p.), Українське геодезичне управління (засн. у 1919 p.), Гідрометеорологічна служба (засн. в 1921 p.), Геофізична обсерваторія, Український науково-до­слідний інститут географії і картогра­фії (засн. 1926 p.). В 1928 р. було ви­дано перший «Географічний атлас УРСР». В роки перших п’ятирічок в ряді університетів (Київському, Одесь­кому, Харківському, Дніпропетровсько­му) було відкрито географічні або геолого-географічні факультети, які поча­ли готувати кадри географів, дослі­джувати природу і господарство рес­публіки. Значна роль у цьому нале­жить Раді по вивченню продуктивних сил Української РСР (ств. в 1934 p.). Велику роботу по географічному ви­вченню України проводили науково-до­слідні та проектно-розшукові установи і організації. Успіхи радянської геогра­фії в розробці теорії комплексного ви­вчення території СРСР для потреб при­скореного соціально-економічного роз­витку країни сприяли поглибленню га­лузевих і комплексних географічних до­сліджень території УРСР та її регіонів. У довоєнний період здійснено значні геологічні, геоморфологічні, кліматоло­гічні, гідрологічні, ґрунтознавчі, геоботанічні, зоогеографічні та ландшафтні дослідження, а також економіко-географічні роботи, в яких характеризувались природні умови і ресурси УРСР. Після Великої Вітчизняної війни 1941— 1945 pp. проведено дослідження приро­ди як окремих частин УРСР, так і рес­публіки в цілому. Результати цих до­сліджень опубліковано в монографічних працях з геології та геоморфології (В. Г. Бондарчук), гідрогеології («Гидрогеология СССР», т. V, Украинская ССР, 1971), антропогенових відкладів, геоморфології і палеогеографії (П. К. Заморій, П. М. Цись, К. І. Геренчук, О. М. Маринич, І. Л. Соколов-ський, М. В. Веклич), кліматології, агро- та мікрокліматології (І. К. Половко, М. І. Гук, Г. Ф. Прихотько, Г. П. Дубінський, В. П. Попов, М. І. Щербань), несприятливих при­родних процесів та явищ (К. Т. Логвінов, О. М. Раєвський, В. М. Бабічепко, М. Ю. Кулаківська, В. І. Ромушкевич, Г. І. Швебс, С. М. Перехрест), гідроло­гії (Г. І. Швець, В. О. Назаров, Б. А. Пишкін, Л. Г. Онуфріенко, II. Ф. Вишневський, В. Л. Максимчук, Й. А. Железняк, С. С. Левківський), ґрунтознавства і географії грунтів (Н. Б. Вернандер, І. М. Гоголев, М. К. Крупський).
За 1957—1968 pp. географами уні­верситетів і педінститутів виконані ро­боти з комплексного фізико-географіч­ного районування та ландшафтного картографування території УРСР. Ре­зультатом цих досліджень є монографія «Физико-географическое районирование Украинской ССР» (1968) та перша ландшафтна карта України в масштабі 1 : 2 500 000. У 1972 р. видавництво «Наука» в серії «Природные условия и естественные ресурси СССР» видало монографію «Украина и Молдавия». Було видано також ряд праць з результатами комплексних досліджень на Поліссі, в Українських Карпатах, лісостепу, адміністративних областях. Видавниче об’єднання «Вища школа» видає серію книжок про природу окре­мих областей УРСР.
В 1962 р. видано «Атлас Украинской и Молдавской ССР». Академія наук УРСР веде дослідження природних умов і ресурсів Чорного і Азовського морів. Природні умови і ресурси рес­публіки вивчаються науково-дослід­ними і проектно-розшуковими уста­новами і організаціями (Відділенням географії АН УРСР, географічними ка­федрами університетів і педагогічних інститутів, Українським республікан­ським управлінням по гідрометеороло­гії і контролю природного середовища, Укрземпроектом, Укрдіпроводгоспом, Діпромістом, Аероліспроектом та ін.), відділами Географічного товариства УРСР. Підсумки та перспективи гео­графічних досліджень обговорюються на з’їздах Географічного товариства УРСР, які регулярно скликаються (1964 p.— Київ; 1970 p.— Львів; 1975 p.— Харків; 1980 p.— Ворошиловград).
Розвиваються нові напрями дослі­джень: ландшафтно-геохімічний, ланд­шафтно-геофізичний, інженерно-гео­графічний, ландшафтно-меліоративний, моделювання тощо, проводяться стаціонарні комплексні фізико-географічні дослідження (Канівський, Шацький, Димерський та інші стаціонари). Нині зусилля вчених спрямовані на вивчення географічних основ природокористу­вання, пізнання сучасних фізико-гео­графічних процесів, природних умов і ресурсів для раціонального природоко­ристування, зміцнення зв’язків геогра­фічної науки з практикою, прогнозу­вання змін природних умов під впливом господарської діяльності і для оптимі-зації народногосподарського плануван­ня, на розвиток теорії географії та її конструктивних напрямів, поліпшення географічної освіти у вищій і середній школі, активну пропаганду географіч­них знань серед населення.