6 лет назад
Нету коментариев

Sorry, this entry is only available in
Украинский
На жаль, цей запис доступний тільки на
Украинский.
К сожалению, эта запись доступна только на
Украинский.

For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Природа Української РСР різнома­нітна, багата, мальовнича, а її ресурси відіграють важливу роль в розвитку на­родного господарства. Основні складові частини природи — рельєф, клімат, вну­трішні води, грунти, рослинність і тва­ринний світ, перебуваючи в тісному взаємозв’язку і взаємодії, створюють природні територіальні комплекси (ПТК) різного масштабу і рангу.
Природні територіальні комплекси зони мішаних лісів на Поліссі зміню­ються в середній частині України при­родними територіальними комплексами подільського і придніпровського лісо­степу, які переходять в природні тери­торіальні комплекси донецьких і при­чорноморських степів на півдні. Для Українських Карпат і Гірського Криму характерні зміни ПТК з висотою — від передкарпатських і південнобережних кримських до верховинських, полонин­ських і яйлинських.
Географами УРСР проведено значні дослідження по вивченню природних компонентів і ландшафтів території республіки. Ландшафтні дослідження стали основою проведення фізико-гео­графічного районування України і ви­явлення фізико-географічних зон, під­зол, провінцій, областей і районів та пізнання їх властивостей з метою ра­ціонального використання. Кожна ре­гіональна одиниця характеризується своєю структурою природних територі­альних комплексів і своєрідними фізи­ко-географічними процесами, їх на­правленістю та інтенсивністю, які треба враховувати при розробці науково обґрунтованих заходів по господарському використанню, збереженню і раціональ­ному перетворенню природи.
Природа України зазнала помітних змін внаслідок впливу господарської діяльності людини. В усіх досоціалі­стичних формаціях цей вплив був сти­хійним і мав переважно хижацький ха­рактер. Тільки за умов соціалістичного суспільства здійснюється планове го­сподарювання в поєднанні з раціональ­ним використанням і охороною природних умов і ресурсів.
Основні ідеї соціалістичного при­родокористування розроблені в пра­цях В. І. Леніна, рішеннях Комуні­стичної партії і Радянської держави, відображені в Конституції СРСР. «В ін­тересах нинішнього і майбутніх поко­лінь в СРСР здійснюються необхідні заходи для охорони і науково обґрунтованого, раціонального використання землі та її надр, водних ресурсів, рос­линного і тваринного світу, для збере­ження в чистоті повітря і води, забез­печення відтворення природних ба­гатств і поліпшення середовища, яке оточує людину».
Раціональне і ефективне використан­ня природних умов і природних ресур­сів — одна з головних загальнодержав­них проблем нашої країни.
Природні ресурси Української РСР мають важливе значення в розвит­ку продуктивних сил країни, широко використовуються в різних галузях на­родного господарства, обумовлюють формування територіально-виробничих комплексів.
Економіка Української PСP — не­від’ємної складової частини СРСР — розвивається в єдиному народногоспо­дарському комплексі нашої країни. За рони Радянської влади УРСР перетво­рилася в потужну індустріальну дер­жаву з високорозвинутим сільськогос­подарським виробництвом.
Донецьке вугілля, нафта і газ Дні­провсько-Донецької западини і При­карпаття, залізні руди Криворіжжя, марганцеві руди Нікопольщини, родю­чі ґрунти степової і лісостепової зон України, водні ресурси басейнів Дніп­ра, Дністра, Південного Бугу, інших рік, лісові ресурси Полісся і Україн­ських Карпат та інші природні багат­ства — матеріальні першоджерела роз­витку народного господарства.
Раціональне використання природ­них умов і природних ресурсів в період науково-технічної революції набуло особливо важливого значення. Збіль­шення обсягу промислової продукції, зростання видобутку вугілля, нафти, газу, руд металів, введення в дію нових енергетичних потужностей, гідротех­нічне будівництво, інтенсифікація сіль­ськогосподарського виробництва, збіль­шення площ меліорованих земель, роз­виток міст і сіл, будівництво шляхів сполучення і магістральних газо- і на­фтопроводів, розширення санаторно-курортних зон, охорона природного се­редовища — все це вимагає освоєння великої кількості природних ресурсів на основі глибокого знання закономір­ностей формування і розвитку природ­ного середовища, його регіональних осо­бливостей.
В розв’язанні проблем соціалістич­ного природокористування важлива роль відводиться радянській географіч­ній науці, яка на основі комплексного вивчення природних умов, господарства і населення, спираючись на конструк­тивно-географічний підхід, розробляє наукові основи регіонального природо­користування і територіальні особливо­сті розміщення продуктивних сил.
За роки Радянської влади на Україні проведено величезні дослідницькі робо­ти по вивченню природи. Видано праці про рельєф і геологічну будову, клімат, внутрішні води, ґрунти, рослинність і тваринний світ. Проводяться ланд­шафтні дослідження, які дають можли­вість виявити природні комплекси та пізнати їх властивості, вивчаються су­часні фізико-географічні процеси.
Довгострокове географічне прогно­зування змін природних умов під впли­вом як природних, так і антропогенних факторів — важлива проблема геогра­фічної науки.