7 років тому
Немає коментарів

У процесах вивітрювання і грунтотворення гірські породи і мінерали розпадаються і утворюють пухку масу, яка складається з різних за розмірами ґрунтових частинок. Ці частинки називають механічними елементами. Близькі за розміром частинки називають фракціями, а групування частинок за розмірами — класифікацією механічних елементів (табл. 21).

T_021

Механічний склад ґрунтотворної породи або грунту— це відносний вміст у них механічних елементів.

Механічний склад грунту насамперед залежить від породи, з якої він утворився, і від ґрунтотворних процесів. Щоб визначити механічний склад грунту, треба наважку грунту поділити на елементи (фракції) і визначити кількість кожного з них.

На основі даних механічного аналізу залежно від співвідношення в них піску, пилу і мулу ґрунти класифікують за механічним складом (табл. 22).

T_022

Якщо для визначення типу грунту за механічним складом беруть до уваги тільки фізичний пісок (діаметр цих частинок більший за 0,01 мм) і фізичну глину (менший 0,01 мм), то таку класифікацію називають двочленною, а якщо враховують окремо пісок, пил і мул, — тричленною. У зв’язку з тим, що в УРСР під час масових досліджень грунтів користувалися переважно класифікацією М. М. Годліна, автори подають і цю класифікацію (табл. 23).

T_023

. Механічний склад грунту має велике виробниче значення — він дає уявлення про хімічний і мінералогічний склад грунту і певною мірою про забезпеченість його поживними речовинами.

Грунти, які містять багато пилу, легко запливають після дощу і на них утворюється корка. Піщані ґрунти завжди бідніші на поживні речовини порівняно з глинистими. Наприклад, піски завжди містять найбільше кварцу первинного походження і частково уламків польових шпатів, тоді як суглинки різного походження складаються з різних мінералів первинного і вторинного походження.

До складу глини входять вторинні глинисті високодисперсні мінерали, які впливають на агрохімічні та агрофізичні властивості грунту, тобто на його родючість. До складу високодисперсної частини грунту, як відомо, крім органічних речовин, входять мінерали монтморилонітової, каолінітової, гідрослюдистої груп та групи мінералів-окислів. Кожна з них має свої особливості, а тому по-різному впливає на агрономічні властивості грунту.

Механічний склад грунту значною мірою визначає інтенсивність ґрунтотворних процесів, фізичні і фізико-хімічні властивості грунтів, вміст поживних речовин у грунтах тощо.