7 років тому
Немає коментарів

Грунт — це складна динамічна система, яка складається з мінеральної і органічної частин. Сукупність всіх явищ, які зумовлюють зміни ґрунтотворних порід і пов’язані з перетворенням та переміщенням речовин і енергії, називають ґрунтотворними процесами. Це — розпад і синтез мінералів, біологічна асиміляція і розпад органічної частини, синтез і розклад органо-мінеральних сполук, обмін іонами між ґрунтовим розчином і твердою фазою грунту, розчинення, пептизація, коагуляція і осідання різних сполук, зволоження грунту та осушення його, нагрівання і охолодження, а також замерзання і розмерзання грунту тощо. Причому більшість цих процесів відбувається при прямому або побічному впливі живих організмів або продуктів їхньої діяльності. Крім цього, ґрунтотворні процеси відбуваються в природі у найрізноманітніших умовах середовища.

Вперше розробили вчення про процеси грунтотворення і дали правильне визначення грунту наші вітчизняні вчені В. В. Докучаєв, А. П. Костичев, В. Р. Вільямс, К. К. Гедройц та ін.

В СРСР розрізняють такі ґрунтотворні процеси: примітивний, підзолистий, дерново-лучний, болотний, солончаковий, солонцюватий, процес осолодіння, пустельно-степовий, буроземний, підзолисто-червоноземний, мерзлотно-тайговий і антропогенний (І. Ф. Голубєв, 1970).

Кожному ґрунтотворному процесові відповідає певний тип грунту. Профіль кожного грунту певною мірою відображає ті процеси, які відбувалися давно або відбуваються тепер. Основними складовими елементами всякого ґрунтотворного процесу є вивітрювання порід і мінералів, нагромадження глини, окислів і півтораокислів, кремнезему, карбонатів і елементів живлення, гуміфікація органічних речовин, взаємодія органічних речовин з мінеральною частиною, міграція по профілю глини, окислів і катіонів тощо.