5 років тому
Немає коментарів

Людину завжди оточують певні природні умови, які значно впливають на її господарську діяльність. До них належать рельєф, ґрунти, геологічна будова Землі, рос­линність, ріки, клімат тощо.

У процесі вивчення природних умов і використання їх людиною виникли відповідні галузі знань — геогра­фія, геологія, геофізика та інші. Головне їх завдання по­лягає в тому, щоб дати суспільству засоби, які б дозво­лили найкраще використати природні багатства, і розро­бити прийоми захисту від несприятливих стихійних умов.

Така мета, як відзначає академік Є. К. Федоров, до­сягається в кожному конкретному дослідженні рішенням трьох основних завдань. Перше — спостереження, опис і аналіз природних явищ, що дають можливість встано­вити причини явищ і їх кількісний зв’язок. Друге — про­гноз розвитку явищ в просторі і часі.

Перше завдання далеко ще не вирішене, а проблема прогнозу геофізичних явищ тільки розпочала розробля­тись в кількісній формі. Незважаючи на це, наука вже почала розробляти третє завдання — вивчення можли­востей і засобів впливу на геофізичні процеси.

У цій книжці коротко розглянуті перше і друге зав­дання, розповідається про активний вплив людини на погоду і клімат.